Oświadczenie

Transkrypt

Oświadczenie
Warszawa, dn. .......................................
.............................................................
imię i nazwisko dziecka
.............................................................
PESEL dziecka
OŚWIADCZENIE
Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*,
oświadczam, że …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………........................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)/rodziców (opiekunów prawnych)
* Zgodnie z art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów
rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.