Poznań, dnia 26.10.2016 r. Zmiana treści SIWZ Akademia Muzyczna

Transkrypt

Poznań, dnia 26.10.2016 r. Zmiana treści SIWZ Akademia Muzyczna
Oznaczenie sprawy: 7/AM/2016
Poznań, dnia 26.10.2016 r.
ZAMAWIAJACY
Akademia Muzyczna w Poznaniu
61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87
Zmiana treści SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa fortepianów – 3 szt., trąbki – 1 szt., saksofonu – 1 szt.”
Akademia Muzyczna w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych ulega zmianie treść SIWZ w sposób następujący:
1. Pkt. 3.1 lit. a) otrzymuje nowe brzmienie: „Część 1 zamówienia – fortepian nr 1: 1 szt.
Fortepian fabrycznie nowy, spełniający poniższe parametry techniczne:
 88 klawiszy
 3 pedały ( środkowy pedał : sostenuto)
 elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z litego sezonowanego
drewna
 płyta rezonansowa wykonana z litego świerku rezonansowego, deski łączone ze sobą
krawędziowo
 struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi
 belki stroikowe wykonane z twardego klonu łączone żywicą
 popychacze klonowe
 szyny korpusu mechanizmu grającego tłoczone z aluminium lub z mosiądzu
 klawiatura wykonana z litego świerku rezonansowego
 długość 150 cm- 160 cm
(dostawa obejmująca transport, wyładunek, wniesienie, montaż, pierwsze strojenie)”
2. Pkt. 13.1 oraz 13.2 otrzymują nowe brzmienie:
13.1. Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: 61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87, pok. 197,
b) termin składania ofert: do dnia 04.11.2016 r., do godz. 10:00,
13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: 61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87, pok. 197,
b) termin otwarcia ofert: w dniu 04.11.2016 r. o godz. 10:10,
3. Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieścił
w Biuletynie Zmówień Publicznych nr 331561-2016 z dnia 26.10.2016 r. ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia o zamówieniu.
Zamieszczono: strona internetowa www.amuz.edu.pl
Kanclerz
Marcin Elbanowski