oświadczenie osoby uczącej się powyżej 18

Transkrypt

oświadczenie osoby uczącej się powyżej 18
Goczałkowice-Zdrój, dnia ………….…………………
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(adres)
……………………………………………………..
(PESEL)
OŚWIADCZENIE DZIECKA W WIEKU POWYŻEJ 18-STEGO ROKU ŻYCIA
O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W DANEJ PLACÓWCE
DO WNIOSKU O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
oświadczam, że planowany termin ukończenia nauki w:
1
a) szkole
1
b) szkole wyższej
przypada na dzień (dzień/miesiąc/rok) .................................................
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku
w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego - w którym jest planowane ukończenie
nauki
................................................................... ………
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
1
Niewłaściwe skreślić

Podobne dokumenty