SIWZ - Termy Jakuba

Transkrypt

SIWZ - Termy Jakuba
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
S P E C Y F I K A C J A
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „ Termy
Jakuba" w O awie – w roku 2016
CPV: 75.25.00.00-3, 75.25.20.00-7
Tryb post powania - przetarg nieograniczony, o warto ci nie przekraczaj cej kwot wynikaj cych aktów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z pó n. zm.)
Zatwierdzi
awa, dnia 16 listopada 2015r
1
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
I.
Nazw oraz adres zamawiaj cego. Informacje ogólne;
II.
Tryb udzielenia zamówienia;
III. Opis przedmiotu zamówienia;
IV. Termin wykonania zamówienia;
V. Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania
tych warunków;
VI. Wykaz o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu
potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu;
VII. Informacje o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami oraz
przekazania o wiadcze lub dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania si z wykonawcami;
VIII.
Wymagania dotycz ce wadium:
IX. Termin zwi zania ofert :
X. Opis sposobu przygotowania ofert:
XI. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert;
XII. Opis sposobu obliczenia ceny;
XIII.
Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;
XIV.
Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta dope nione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre ci zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, je eli
zamawiaj cy wymaga od wykonawcy, aby zawar z nim umow w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach;
XVI.
Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy;
XVII. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych wykonawcy w toku post powania o
udzielenie zamówienia;
XVIII. Poprawianie omy ek;
XIX. Dodatkowe postanowienia specyfikacji;
XX.
Postanowienia ko cowe.
2
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
I. Nazwa oraz adres zamawiaj cego. Informacje ogólne;
Zamawiaj cy: Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp z o.o.,
55-200 O awa, ul. 1 Maja 33A
KRS0000424430,
NIP 9121872850
Regon 021890799
www.termyjakuba.olawa.pl, e.mail: [email protected]
Tel: (71) 306 71 00
1. Og oszenie o zamówieniu umieszczone zosta o:
- w Biuletynie Zamówie Publicznych pod numerem 308580 – 2015 z dnia 16.11.2015 r.
- na tablicy og osze oraz w BIP na stronie internetowej - www.termyjakuba.olawa.pl
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udost pniona zosta a na stronie internetowej od
dnia zamieszczenia og oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie Publicznych do up ywu
terminu sk adania ofert.
3. Godziny urz dowania Zamawiaj cego: od poniedzia ku do pi tku od godz. 7:30 do 15:30.
4. Post powanie prowadzone jest zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó n.zm.) zwan dalej ustaw lub Pzp
5. Do czynno ci podejmowanych przez Zamawiaj cego i Wykonawc stosuje si przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z pó n. zm.), je eli przepisy ustawy
Pzp nie stanowi inaczej.
6. Jako podstawowy dokument do sporz dzenia ofert nale y traktowa niniejsz Specyfikacj wraz z
za cznikami.
7. Na strome internetowej www.termyjakuba.olawa.pl zamieszczono: - SIWZ wraz ze wszystkimi
za cznikami
II. Tryb udzielenia zamówienia;
Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, o warto ci nie przekraczaj cej kwot wynikaj cych aktów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych ( Dz.U. z 2013
r. poz.907, z pó n. zm.)
3
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest bie ce wiadczenie us ug zwi zanych z obs ug ratownicz krytej
ywalni w sk ad której wchodz :
-
basen p ywacki- o wymiarach 25mxl6m , g boko ci od l,35m do l,8m. z 6-cioma torami
ywackimi,
-
basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi- nieregularny o cznej powierzchni pow. lustra wody
187,4 m2., g boko ci od 1,10 m do 1,20m, po czony z niecka do nauki p ywania o wymiarach
6mxl2,5m z 3-ma torami p ywackimi,
-
brodzik dla dzieci- pow. lustra wody 39,37 m2.g boko
do 0,3 m.
-
dwie wanny hydromasa u- pow. lustra wody 2x2,46 m2.g boko
-
zje
lm.
alnia o d ugo ci 70,8m z wann hamown .
w kompleksie Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. ul. 1 Maja 33a, 55-200 O awa.
2. Obiekt funkcjonuje codziennie w godz.: 6.00- 22.00 od poniedzia ku do pi tku i w godz.8.00-22.00 w
soboty i niedziele za wyj tkiem nast puj cych dni: Wielkanoc ( l-szy dzie ), Wszystkich wi tych,
Wigilia, Bo e Narodzenie ( l-szy dzie ) i tzw. przerwy technologicznej w pracy obiektu.
3. Zamawiaj cy wymaga aby us uga ratownicza sprawowana by a w godzinach funkcjonowania obiektu,
przez 3 ratowników na ka dej zmianie.
4. Zamawiaj cy bezwzgl dnie wymaga, aby w trakcie pe nienia dy uru przez ratowników wykonawcy,
na p ywalni obecnych by o minimum 3 ratowników.
5. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do czasowego zwi kszania lub zmniejszania ilo ci ratowników w
szczególnych uzasadnionych przypadkach.
6. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do sta ego zwi kszenia lub zmniejszenia ilo ci ratowników w
przypadku zmiany przepisów reguluj cych minimalne wymagania dotycz ce liczby ratowników
wodnych zapewniaj cych sta
kontrol wyznaczonego obszaru wodnego - w dacie wszcz cia i
prowadzenia post powania obowi zuj cym aktem prawnym jest ROZPORZ DZENIE MINISTRA
SPRAW WEWN TRZNYCH z dnia 23 stycznia 2012 r. sprawie minimalnych wymaga dotycz cych
liczby ratowników wodnych zapewniaj cych sta kontrol wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z
dnia 27 stycznia 2012 r. poz. 108).
7. Zmiany okre lone w ust. 4 i 5 powy ej nie mog stanowi podstawy do
zmiany wynagrodzenia umownego, okre lonego w ofercie z
dania przez wykonawc
onej w niniejszym post powaniu.
8. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia b dzie zobowi zany w szczególno ci do:
-
kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego na terenie obiektu
-
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w godzinach otwarcia obiektu, w tym podstawowe
opatrzenie ran i urazów, a w powa niejszych przypadkach , wezwanie pogotowia ratunkowego
4
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
-
zapewnienia bezpiecze stwa osób korzystaj cych z p ywalni zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami prawa, szczegó owy zakres obowi zków okre laj przepisy ustawy z dnia 25 czerwca
2010 roku o sporcie ( Dz.U. z 2010, nr 127 poz.857 z pó n. zm.), wraz z obowi zuj cymi
Rozporz dzeniami oraz ustawa z dnia 18.08.2011 r. o bezpiecze stwie osób przebywaj cych na
obszarach wodnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz.1240 z pó n. zm.) wraz z rozporz dzeniami.
-
wykonywania wszystkich obowi zków okre lonych w zakresie obowi zków ratownika
-
prowadzenia nadzoru w zakresie przestrzegania przez osoby korzystaj ce z p ywalni
obowi zuj cych regulaminów, przepisów BHP i ppo ., pouczanie grup zorganizowanych oraz
osób indywidualnych , korzystaj cych z p ywalni o obowi zuj cych przepisach
-
zapewnienia ci
ci obsady stanowisk ratowniczych na p ywalni w godzinach pracy p ywalni z
wy czeniem przerw w funkcjonowaniu obiektu, a okre lonych w ust. 2 powy ej.
-
udzielania pierwsze pomocy przedmedycznej
-
zapewnienia osoby odpowiedzialnej ze strony wykonawcy za kontrol i nadzór prawid owo ci
realizacji zamówienia
-
bie cego wyposa enia ratowników w stroje i obuwie zgodne z wymogami BHP
-
dbanie o stanowiska ratownicze oraz konserwacj powierzonego sprz tu
-
prowadzenie odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez zamawiaj cego i systemu
raportowania
-
okre lenie i przestrzeganie zakresu obowi zków i czynno ci ratowników na poszczególnych
stanowiskach
-
przestrzeganie regulaminów i procedur obowi zuj cych w obiekcie.
-
wyznaczenie , w porozumieniu z zamawiaj cym, granic stref nadzoru przypadaj cych na jednego
ratownika
9. Ka dy ratownik zapewniaj cy bezpiecze stwo osobom przebywaj cym na terenie obiektu musi
legitymowa si aktualn legitymacj cz onka WOPR, posiada za wiadczenie o uko czeniu kursu
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, aktualn ksi eczk zdrowia , za wiadczenia o odbytym badaniu do
celów sanitarno - epidemiologicznych.
a.
wiadczenie o tre ci odpowiadaj cej warunkom j.w. zostanie z
one wraz z ww.
dokumentami, na r ce Zamawiaj cego, przez ka dego ze wskazanych przez Wykonawc
ratowników, przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
b. Obsada wykonywanej obs ugi ratowniczej musi by zgodna z obowi zuj cymi
wytycznymi WOPR na basenach i krytych p ywalniach. Us ugi maj by wykonywane
zgodnie z :
5
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
ustaw z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz.U. z 2010, nr 127 poz.857 z
pó n. zm.)
ustaw z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze stwie osób przebywaj cych na
obszarach wodnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240 z pó n. zm.) oraz
zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi aktami wykonawczymi do tej ustawy,
10. Szacunkowa ilo
godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia ( 12 miesi cy) wynosi 16 100
11. Przez cen 1 roboczogodziny ratownika zamawiaj cy rozumie wiadczenie us ugi ratowniczej przez
jedn osob w ci gu jednej godziny. W oparciu o szacunkow ilo
godzin ratowniczych powinna
zosta obliczona cena ofertowa.
12. Cena ofertowa s
y tylko i wy cznie do porównania z
najkorzystniejszej, natomiast rozliczenia nast powa
b
onych ofert i wyboru oferty
wed ug faktycznej ilo ci godzin
ratowniczych i ceny 1 roboczogodziny ratownika przedstawionej w ofercie.
13. Szacunkowa ilo
godzin ratowniczych nie stanowi zobowi zania zamawiaj cego do ich wykorzystania
w trakcie trwania umowy oraz nie mo e by podstaw
adnych roszcze ze strony wykonawcy.
14. Comiesi czne wynagrodzenie wykonawcy b dzie iloczynem wypracowanej ilo ci godzin przez
wszystkich ratowników i ceny jednostkowej tj. ceny 1 roboczogodziny ratownika podanej w ofercie.
IV. Termin wykonania zamówienia.
12 miesi cy od daty zawarcia umowy
V. Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spe niaj warunki,
dotycz ce:
1.1 posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli
przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i do wiadczenia;
Wykonawca spe ni ten warunek je eli wyka e , e w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem
terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, wykona
lub wykonuje, co najmniej dwie us ugi ratownictwa wodnego na p ywalni krytej posiadaj cej co
najmniej jedn nieck basenow o powierzchni lustra wody minimum 300 m2, o warto ci minimum
50 000 z ka da .
6
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
Ocena spe niania powy szego warunku dokonana b dzie na zasadzie spe nia - nie spe nia na
podstawie za czonego do oferty o wiadczenia wykonawcy - za cznik nr 2 i za cznik nr 6 -Wykaz
us ug
1.3 dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Wykonawca spe ni niniejszy warunek je eli dysponuje/b dzie dysponowa co najmniej
10 ratownikami o kwalifikacjach ratownika wodnego w rozumieniu Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpiecze stwie osób przebywaj cych na obszarach wodnych.
Ocena spe niania powy szego warunku dokonana b dzie na zasadzie spe nia - nie spe nia na
podstawie za czonego do oferty o wiadczenia wykonawcy - za cznik nr 2 i informacji zawartych w
za czniku nr 4 i 5.
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Wykonawca ubiegaj cy si o udzielenie niniejszego zamówienia musi znajdowa si w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie niniejszego zamówienia. Wykonawca spe ni
niniejszy warunek je eli wyka e, e posiada rodki finansowe lub zdolno kredytow w wysoko ci nie
mniejszej ni : 100 000,00 z
– nale y za czy
informacj
oszcz dno ciowo-kredytowej potwierdzaj cej wysoko
zdolno
banku lub spó dzielczej kasy
posiadanych rodków finansowych lub
kredytow Wykonawcy, wystawion nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu
sk adania ofert. Z tre ci dokumentu ma wynika , e Wykonawca dysponuje rodkami finansowymi lub
zdolno ci kredytow o warto ci minimum 100 000,00 z .
Ocena spe niania powy szego warunku dokonana b dzie na zasadzie spe nia - nie spe nia na
podstawie za czonego do oferty o wiadczenia wykonawcy - za cznik nr 2 i informacji banku lub
spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej potwierdzaj cej wysoko
finansowych lub zdolno
posiadanych rodków
kredytow Wykonawcy.
1.5 Wykonawca mo e polega wiedzy i do wiadczeniu, na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów, niezale nie od
charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest
udowodni zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w
szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
1.6 Podmiot, który zobowi za si do udost pnienia Wykonawcy zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawc za szkod zamawiaj cego powsta wskutek nieudost pnienia tych zasobów, chyba e za
nieudost pnienie zasobów nie ponosi winy.
7
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
2. W post powaniu mog wzi
udzia wykonawcy, którzy spe niaj warunek udzia u w post powaniu
dotycz cy braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia publicznego w
okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 23 ustawy wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiaj
pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotycz ce wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawców.
3.1 Wykonawcy wyst puj cy wspólnie ponosz solidarn odpowiedzialno
za wykonanie umowy.
3.2 Wszelka korespondencja prowadzona b dzie w wykonawc wyst puj cym jako pe nomocnik
pozosta ych (lider).
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, ka dy z warunków
okre lonych w pkt.1.1 - 1.4 winien spe nia co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci
wykonawcy wspólnie. Warunek okre lony w pkt 2 powinien spe nia
ka dy z wykonawców
samodzielnie.
Wykaz o wiadcze
VI.
i dokumentów, jakie maj
dostarczy
wykonawcy w celu
potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu.
1. W celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu do oferty nale y
za czy
1)
wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu - za cznik nr 2 SIWZ.
- w przypadku oferty wspólnej ww. o wiadczenie sk ada lider wskazany w pe nomocnictwie;
2) wykaz osób , które uczestniczy b
w wykonywaniu zamówienia , w szczególno ci
odpowiedzialnych za wiadczenie us ug wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
niezb dnych do wykonania zamówienia , a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci,
oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami za cznik nr 4. W przypadku oferty
wspólnej ww. o wiadczenie sk ada lider wskazany w pe nomocnictwie;
3)
wiadczenie , e osoby, które b
uczestniczy w wykonywaniu zamówienia , posiadaj
wymagane uprawnienia - za cznik nr 5. W przypadku oferty wspólnej ww. o wiadczenie sk ada
lider wskazany w pe nomocnictwie;
4) wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub ci
ych równie wykonywanych
us ug w zakresie niezb dnym do wykazania spe niania warunku wiedzy i do wiadczenia, w okresie
ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia
dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie , z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i
zamawiaj cych oraz za czeniem dokumentu potwierdzaj cego . e us ugi zosta y wykonane lub
8
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
wykonywane nale ycie - za cznik nr 6. W przypadku oferty wspólnej ww. o wiadczenie sk ada
lider wskazany w pe nomocnictwie;
5) informacj banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej potwierdzaj cej wysoko
posiadanych rodków finansowych lub zdolno
kredytow Wykonawcy, wystawion nie
wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert. Z tre ci dokumentu ma wynika ,
e Wykonawca dysponuje rodkami finansowymi lub zdolno ci kredytow o warto ci minimum
100 000,00 z .
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post powania o udzielenie
zamówienia w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2a ustawy nale y z
nast puj ce o wiadczenia i dokumenty:
1)
wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespe niania warunków, o których
mowa w art.24 ust. 1 i 2a ustawy Pzp - za cznik nr 3. W przypadku oferty wspólnej ww.
wiadczenie sk adaj wszyscy partnerzy indywidualnie.
2)
wiadczenie o przynale no ci do grupy kapita owej zgodnie z za cznikiem nr 8 do SIWZ, lub
list podmiotów nale cych do tej samej gruby kapita owej, na okoliczno
wykazania braku
podstaw do wykluczenia z post powania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo
zamówie publicznych.
3. Inne dokumenty , które nale y z
wraz z ofert .
3.1 Pe nomocnictwo w konsorcjum (je eli dotyczy)
Orygina pe nomocnictwa lub notarialnie potwierdzon za zgodno
z orygina em kopi
pe nomocnictwa (tylko w przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenia
zamówienia, konsorcjum). W pe nomocnictwie konsorcjum winny znale
-
firmy czy nazwy partnerów b
si :
imiona i nazwiska partnerów (je eli cz onkowie konsorcjum to
osoby fizyczne) wszystkich cz onków konsorcjum;
-
nazwa pe nomocnika albo imi i nazwisko pe nomocnika;
-
podpisy przedstawicieli cz onków konsorcjum;
-
zakres pe nomocnictwa;
-
data udzielenia pe nomocnictwa.
3.2 Pe nomocnictwo udzielone przez wykonawc (je eli dotyczy).
Orygina pe nomocnictwa lub notarialnie potwierdzon za zgodno
z orygina em kopi
pe nomocnictwa dla osób podpisuj cych ofert , do podejmowania zobowi za w imieniu
wykonawcy sk adaj cego ofert , o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów
onych wraz z ofert .
9
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
4. Dokumenty s sk adane w oryginale lub kopi po wiadczonej za zgodno
z orygina em przez
wykonawc z wy czeniem pe nomocnictwa do podpisania oferty. Zamawiaj cy mo e
da
przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopi dokumentu wy cznie wtedy, gdy
ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci.
VII.
Informacje o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami oraz
przekazywania o wiadcze i dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania si z wykonawcami.
1. W niniejszym post powaniu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj cy i
wykonawcy
przekazuj
pisemnie
[email protected]
lub
lub
poczt
bezpo rednio
elektroniczn
do
(mailem)
Kierownika
na
adres:
Zamawiaj cego:
[email protected]
2. Je eli zamawiaj cy lub wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
poczt elektroniczn , ka da ze stron na
danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania mailowej wiadomo ci przez wykonawc , zamawiaj cy
domniema , i pismo wys ane przez zamawiaj cego na adres mailowy podany przez wykonawc
zosta o mu dor czone w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si wykonawcy z tre ci pisma.
4. Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków
zamówienia Zamawiaj cy jest obowi zany udzieli wyja nie niezw ocznie , jednak nie pó niej ni na
2 dni przed up ywem terminu sk adania ofert pod warunkiem , e wniosek o wyja nienie tre ci
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wp yn
do zamawiaj cego nie pó niej ni do ko ca
dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert.
5. Je eli wniosek o wyja nienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wp yn
po up ywie
terminu sk adania wniosku, o którym mowa powy ej, lub dotyczy udzielonych wyja nie , zamawiaj cy
mo e udzieli wyja nie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
6. Przed
enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku, o którym mowa
powy ej.
7. Tre
zapyta
wraz z wyja nieniami zamawiaj cy przekazuje wykonawcom, którym przekaza
specyfikacj istotnych warunków zamówienia , bez ujawniania ród a zapytania, a je eli specyfikacja
jest udost pniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni
tre
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan zmian specyfikacji zamawiaj cy
przekazuje niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych
warunków zamówienia, a je eli specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej, zamieszczaj
tak e na tej stronie.
10
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
9. Je eli w wyniku zmiany tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadz cej do zmiany
tre ci og oszenia o zamówieniu jest niezb dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiaj cy przed
a termin sk adania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano
specyfikacj istotnych warunków zamówienia.
10. W przypadku rozbie no ci pomi dzy tre ci
obowi zuj
nale y przyj
tre
SIWZ a tre ci
udzielonych odpowiedzi, jako
pisma zawieraj cego pó niejsze o wiadczenie zamawiaj cego.
11. Zamawiaj cy nie przewiduje zwo ania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyja nienia tre ci
SIWZ.
12. Wszyscy wykonawcy zobowi zani s do monitorowania strony internetowej Zamawiaj cego www.termyjakuba.olawa.pl (BIP) na okoliczno
ewentualnych pyta
zadawanych przez
Wykonawców i odpowiedzi udzielanych przez Zamawiaj cego a tak e innych informacji dotycz cych
czynno ci podejmowanych przez Zamawiaj cego.
13. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si z wykonawcami ze strony Zamawiaj cego s :
Zbigniew Szwarc w dniach od poniedzia ku do pi tku w godz. 10.00-14.00
tel. kom. 665 278 000
VIII.
Wymagania dotycz ce wadium.
Zamawiaj cy
da wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 PLN
1. Wadium mo e by wniesione w jednej lub kilku nast puj cych formach:
1) Pieni dzu
2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, z tym
e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym
3) gwarancjach bankowych
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (Dz.U. Nr 109, poz.
1158 , z pó n. zm.).
2. Wadium musi zosta wniesione przed up ywem terminu sk adania ofert.
3. Wadium wnoszone w pieni dzu nale y wp aci przelewem na nast puj ce konto
zamawiaj cego:
Bank Spó dzielczy w O awie nr 88 9585 0007 0010 0019 9748 0001.
Na poleceniu przelewu nale y umie ci adnotacje „ Wadium - przetarg - Us ugi ratownicze 2016 kryta p ywalnia" a kserokopie polecenia przelewu za czy do sk adanej oferty.
11
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
Uznanie rachunku zamawiaj cego kwot tak wnoszonego wadium musi nast pi przed wyznaczonym
terminem sk adania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej ni w pieni dzu orygina y tych dokumentów nale y
za czy do oferty.
5. Wadium wnoszone w formie innej ni w pieni dzu winno uwzgl dnia wszystkie wymienione w
ustawie przypadki zatrzymania przez zamawiaj cego wadium, a mianowicie, i zamawiaj cy
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli wykonawca, którego oferta zosta a wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych
w ofercie
b) nie wniós wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si niemo liwe z przyczyn le cych
po stronie wykonawcy.
6. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn le cych po jego stronie, nie z
dokumentów lub o wiadcze , o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pe nomocnictw, listy
podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
PZP, lub informacji o tym, e nie nale y do grupy kapita owej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie
omy ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowa o brak mo liwo ci wybrania
oferty z
onej przez wykonawc jako najkorzystniejszej.
7. Zamawiaj cy zatrzymuje równie wadium wraz z odsetkami, je eli wykonawca, którego oferta zosta a
wybrana:
1)
odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych w
ofercie;
2)
nie wniós wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy;
3)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si niemo liwe z przyczyn le cych po
stronie wykonawcy.
8. Wadium wnoszone w formie gwarancji i por cze powinno by wa ne przez okres od terminu
sk adania i otwarcia ofert (w cznie, do up ywu terminu zwi zania ofert .
9. Zamawiaj cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw ocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewa nieniu post powania, z wyj tkiem wykonawcy, którego oferta zosta a
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze eniem ust.4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta
zosta a wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj cy zwraca wadium niezw ocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale ytego wykonania
12
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
umowy, je eli jego wniesienia
dano. Zamawiaj cy zwraca niezw ocznie wadium, na wniosek
wykonawcy, który wycofa ofert przed up ywem terminu sk adania ofert.
10. Zamawiaj cy
da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc , któremu zwrócono wadium na
podstawie atr.46 ust. 1, je eli w wyniku rozstrzygni cia odwo ania jego oferta wybrana zasta a jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre lonym przez zamawiaj cego.
IX. Termin zwi zania ofert
1. Wykonawca jest zwi zany ofert przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj cego mo e przed
termin zwi zania
ofert , z tym , e zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed up ywem terminu
zwi zania ofert , zwróci si do wykonawców o wyra enie zgody na przed
oznaczony okres, nie d
enie tego terminu o
szy jednak ni 60 dni.
X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofert sk ada si , pod rygorem niewa no ci w formie pisemnej.
2. Oferta wraz z za cznikami musi by czytelna
3. Tre
oferty musi odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Ofert nale y z
na formularzu „OFERTA", stanowi cym za .nr 1.
5. Oferta wraz za cznikami musi by podpisana przez osob upowa nion do reprezentowania
wykonawcy.
6. Je eli osoba/osoby podpisuj ca ofert dzia a na podstawie pe nomocnictwa, to pe nomocnictwo to
musi w swej tre ci jednoznacznie wskazywa uprawnienie do podpisania oferty. Pe nomocnictwo to
musi zosta do czone do oferty i musi by z
one w oryginale lub kopi po wiadczonej za zgodno
orygina em przez notariusza.
7. Oferta wraz z za cznikami musi by sporz dzona w j zyku polskim. Ka dy dokument sk adaj cy
si na ofert sporz dzony w innym j zyku ni j zyk polski winien by z
ony wraz z t umaczenie na
zyk polski.
8. Dokumenty sk adaj ce si na ofert mog by z
zgodno
one w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
orygina em przez wykonawc ( z wy czeniem pe nomocnictw).
9. Zaleca si
by wszystkie kartki oferty wraz z za cznikami by y ponumerowane a ca
trwale spi ta.
10. Ka da poprawka w tre ci oferty , a w szczególno ci ka de przerobienie, przekre lenie,
uzupe nienie, nadpisanie, przes oni cie korektorem, etc powinny by
wykonawc .
13
parafowane przez
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi
tajemnic
przedsi biorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca
nie pó niej ni w terminie sk adania ofert zastrzeg , e nie mog by udost pniane innym
uczestnikom post powania oraz wykaza , i
zastrze one informacje stanowi
tajemnic
przedsi biorstwa, musz one zosta oznaczone klauzul ;"Informacje stanowi ce tajemnic
przedsi biorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2003r, nr 153 poz. 1503 z pó n. zm.)" i do czone do oferty.
Zaleca si aby by y trwale , oddzielnie spi te. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust 4 ustawy.
12.
enie wi cej ni jednej oferty przez wykonawc spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
onych przez wykonawc .
13. Ofert nale y z
w trwale zamkni tej, nieprze roczystej kopercie adresowanej do – Baseny
Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o., ul. 1 Maja 33a, 55- 200 O awa opatrzonej napisem:
OFERTA NA PRZETARG " Us ugi ratownicze 2016 - kryta p ywalnia" - nie otwiera przed
24 listopada 2015 .r. Godz. 12.00"
Na kopercie powinna by nazwa i adres wykonawcy.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszt zwi zane z przygotowaniem i z
eniem oferty.
XI. Miejsce oraz termin sk adnia i otwarcia ofert.
1. Ofert mo na przes
lub z
na adres - Baseny Miejskie „Termy Jakuba" , 55-200 O awa, Ul. 1 Maja 33A
w siedzibie Zamawiaj cego, 55-200 O awa, ul. l Maja 33A, I pi tro, pokój administracji w
godz. 8.00- 16.00.
2. Termin z
enia ofert – 24 listopada 2015 r. Godz. 11.00. Otwarcie ofert jest jawne i odb dzie
si w siedzibie Zamawiaj cego w O awie, 55-200 O awa, ul. 1 Maja 33A, I pi tro, pokój
administracji.
3. Termin otwarcia ofert – 24 listopada 2015 r. Godz. 12.00.
4. Bezpo rednio przed otwarciem ofert zamawiaj cy poda kwot , jak zamierza przeznaczy na
sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert podaje si nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a tak e informacje
dotycz ce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków p atno ci zawartych
w ofertach.
6. Wykonawca mo e wprowadzi zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupe nienia do z
onej oferty
pod warunkiem, e zamawiaj cy otrzyma pisemne zawiadomienia o wprowadzeniu zmian przed
terminem sk adania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by z
14
one wed ug takich
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
samych zasad, jak sk adana oferta tj. w kopercie oznakowanej napisem „ZMIANA" i nazw
wykonawcy. Koperty oznaczone „ZMIANA" zostan otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy,
który wprowadzi zmiany i po stwierdzeniu poprawno ci procedury dokonywania zmian, zostan
do czone do oferty.
7. Wykonawca ma prawo przed up ywem terminu sk adania ofert wycofa swoj ofert poprzez
enie pisemnego powiadomienia, wed ug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób b
otwierane w pierwszej kolejno ci po potwierdzeniu poprawno ci post powania wykonawcy oraz
zgodno ci z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi
nie b
XII.
otwierane. Zamawiaj cy niezw ocznie zwraca ofert , która zosta a z
ona po terminie .
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Przez cen oferty ( podan w za czniku nr 1- OFERTA) nale y rozumie przewidywan ,
szacunkow warto
umowy w okresie 12 miesi cy obliczon w nast puj cy sposób:
C = cena 1 roboczogodziny ratownika x 16100 godzin przy czym - 16100 godzin to szacunkowa
ilo
godzin pracy ratowników w trakcie trwania umowy tj.12 miesi cy
W za czniku nr 1- OFERTA wykonawca poda równie cen 1 roboczogodziny brutto ratownika
przyj
dla potrzeb obliczenia ceny oferty i pó niejszych rozlicze z zamawiaj cym.
Miesi czne wynagrodzenie Wykonawcy obliczane b dzie ka dorazowo jako iloczyn ilo ci
wypracowanych godzin i ceny 1 roboczogodziny brutto ratownika.
Cena 1 roboczogodziny ratownika zaproponowana przez wykonawc b dzie obowi zywa przez
ca y okres trwania umowy.
2. W formularzu oferty nale y poda cen oferty brutto wyra on w z otych polskich, z
zaokr gleniem do dwóch miejsc po przecinku.
3. Prawid owe ustalenie podatku VAT nale y do obowi zków wykonawcy.
4. Je eli w post powaniu o udzielenie zamówienia, nie mo na dokona wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e zosta y z
wezwie wykonawców, którzy z
yli te oferty, do z
one oferty o takiej samej cenie, zamawiaj cy
enia w terminie okre lonym przez
zamawiaj cego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, sk adaj c oferty dodatkowe, nie mog zaoferowa cen wy szych ni zaoferowane w
onych ofertach.
XIII.
Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
15
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
1. Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena oferty (zdefiniowana w Dziale. XII SIWZ) – 80 %.
2. Ka dy z Wykonawców mo e zaproponowa tylko jedn cen i nie mo e jej zmieni . Nie prowadzi
si negocjacji w sprawie ceny.
3. Kryterium dodatkowym oceny sk adanych ofert jest termin p atno ci faktur „TP” – 20%.
a) Kryterium dodatkowe ”TP” ocenione zostanie zaoferowany termin p atno ci za wystawiane
faktury, przy czym termin ten nie mo e by krótszy ni 21 dni kalendarzowych.
b) Ocena zostanie dokonana na podstawie terminu p atno ci wynagrodzenia wykonawcy,
wynikaj cego z tre ci oferty.
4. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegaj cemu wykluczeniu, którego oferta
niepodlegaj ca odrzuceniu otrzyma najwi ksz ilo
a. Ilo
punktów.
punktów za cen jak otrzyma oferta obliczona b dzie ze wzoru:
An = Cmn/Cn x 80
gdzie:
An - ilo
punktów oferty n
Cn - cena oferty n
Cmn - cena najta szej oferty
b. Ilo
punktów za termin p atno ci „TP”, jak otrzyma oferta obliczona b dzie
nast puj co:
a. Oferta o najd
szym terminie p atno ci otrzyma maksymaln ilo
punktów.
b. Pozosta e oferty ocenione zostan przy zastosowaniu poni szego wzoru:
Toc
T =
--------------------- x 20 pkt.
Tmax
gdzie:
T
- ilo
punktów przyznanych danej ofercie za d ugo
Toc
- Termin p atno ci oferty ocenianej
Tmax – Termin okre lony w ofercie z najd
terminu p atno ci
szym terminem p atno ci
c. Oferta wype niaj ca w najwy szym stopniu wymagania okre lone powy ej otrzyma
maksymaln ilo
punktów.
d. Pozosta ym wykonawcom, wype niaj cym wymagania kryterialne, przypisana zostanie
odpowiednio proporcjonalnie mniejsza ilo
XIV.
punktów.
Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta dope nione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
1. Zamawiaj cy zawrze umow
z Wykonawc
na warunkach okre lonych w za czonym do
specyfikacji wzorze umowy. Zamawiaj cy zawiera umow w sprawie zamówienia publicznego, z
zastrze eniem art.183, w terminie nie krótszym ni 5 dni od dnia przes ania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli zawiadomienie to zosta o przes ane w sposób okre lony w
art. 27 ust.2, albo 10 dni - je eli zosta o przes ane w inny sposób. Zamawiaj cy mo e zawrze
umow w sprawie zamówienia publicznego przed up ywem terminów j/w, w przypadkach
okre lonych w art.94 ust.2.
2. Umowa
podpisania
zostanie
w
siedzibie
Spó ki,
w
terminie
wskazanym
przez zamawiaj cego.
3. Je eli wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zamawiaj cy mo e wybra ofert najkorzystniejsz spo ród pozosta ych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
e zachodz przes anki
uniewa nienia post powania, o których mowa w art.93 ust. 1.
4. Zamawiaj cy mo e zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego przed up ywem 5dniowego terminu, je eli w post powaniu zostanie z
ona tylko jedna oferta.
5. W przypadku udzielenie zamówienia konsorcjum - Zamawiaj cy przed podpisaniem umowy
da
enia umowy reguluj cej wspó prac tych wykonawców (umowa konsorcjum, umowa spó ki
cywilnej).
6. Przed podpisaniem umowy z wykonawc Zamawiaj cy, za da przedstawienia kopii aktualnej i
op aconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj cego, e wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z
przedmiotem zamówienia, na kwot nie mniejsz ni 1 000 000 z , a tak e za da kopii uprawnie
ratowników.
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostan
wprowadzone do tre ci zawieranej
umowy w prawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
je eli zamawiaj cy wymaga od wykonawcy, aby zawar z nim umow
w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Wzór umowy w sprawie zamówienia wraz z za cznikami okre laj cymi „Szczegó owy zakres i
opis obs ugi ratowniczej oraz obowi zkowe procedury post powania ratowników dla krytej
ywalni” stanowi za cznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo
dokonania zmian postanowie zawartej umowy w
stosunku do tre ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
3. Klauzule mo liwych zmian w umowie ( art.144 ust.l uPzp):
17
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
-
zmiana podmiotu, o którym mowa w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówie publicznych na inny,
pod warunkiem udowodnienia zamawiaj cemu, e nowy podmiot spe nia warunki udzia u w
post powaniu
-
zmiany warto ci umowy w przypadku zwi kszenia b
zmniejszenia stawek podatku od towarów
i us ug, je eli dotycz przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 20014r. o
podatku od towarów i us ug ( Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz.535 ze zm.), które wejd w ycie po dniu
podpisania umowy
-
zmiany warto ci umowy w przypadku wej cia w ycie po dniu zawarcia umowy, nowego aktu
wykonawczego do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r . o bezpiecze stwie osób przebywaj cych na
obszarach wodnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240 z pó n. zm.) zast puj cego obecnie
obowi zuj ce Rozporz dzenie Ministra Spraw wewn trznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie
minimalnych wymaga dotycz cych liczby ratowników wodnych zapewniaj cych sta
kontrol
wyznaczonego obszaru wodnego. Je eli wej cie w ycie tego aktu spowoduje konieczno zmiany
liczby ratowników pe ni cych dy ur na terenie obiektu.
4. Zmiana szacunkowej ilo ci godzin ratowniczych b
liczby ratowników wodnych wymaganych
przez zamawiaj cego nie mo e by podstaw jakichkolwiek roszcze odszkodowawczych ze
stronty wykonawcy wobec zamawiaj cego.
5. Wprowadzenie zmian postanowie umowy wymaga zgodnej woli stron i zachowania formy
pisemnej.
XVI. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
Zamawiaj cy nie
da wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
XVII. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych wykonawcy w toku
post powania o udzielenie zamówienia.
1.
rodki ochrony prawnej okre lone w Dziale VI - ustawy Prawo zamówie
publicznych
przys uguj wykonawcom i uczestnikom konkursu, a tak e innemu podmiotowi Je eli ma lub
mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo e ponie
szkod w wyniku
naruszenia przez zamawiaj cego przepisów ustawy Pzp.
2.
rodki ochrony prawnej wobec og oszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przys uguj równie organizacjom wpisanym na list , o której mowa
w art.154 pkt.5.
rodkami ochrony prawnej s :
-
odwo anie
18
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
-
skarga do s du.
3. Odwo anie przys uguje wy cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci zamawiaj cego
podj tej w post powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno ci, do której
zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy.
4. Je eli warto
zamówienia jest mniejsza ni kwoty okre lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8, odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:
-
wyboru trybu negocjacji bez og oszenia, zamówienia z wolnej r ki lub zapytania o cen
-
opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu
-
wykluczenia odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia
-
odrzucenia oferty odwo uj cego.
5. Odwo anie powinno wskazywa czynno
lub zaniechanie czynno ci zamawiaj cego, której
zarzuca si niezgodno z przepisami ustawy, zawiera zwi
e przedstawienie zarzutów, okre la
danie oraz wskazywa okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.
6. Odwo anie wnosi si do prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomoc wa nego kwalifikowanego
certyfikatu.
7. Odwo uj cy przesy a kopi odwo ania zamawiaj cemu przed up ywem terminu do wniesienia
odwo ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre ci przed up ywem tego terminu .
Domniemywa si , i zamawiaj cy móg zapozna si z tre ci odwo ania przed up ywem terminu
do jego wniesienia, je eli przes anie jego kopi nast pi o przed up ywem tego terminu do jego
wniesienia za pomoc jednego ze sposobów okre lonych w art.27 ust.2.
8. Wykonawca mo e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo ania poinformowa
zamawiaj cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej przez niego lub zaniechaniu
czynno ci, do której jest on zobowi zany na postawie ustawy, na które nie przys uguje odwo anie
na podstawie art.180 ust.2.
9. W przypadku uznania zasadno ci przekazanej informacji zamawiaj cy powtarza czynno
albo
dokonuje czynno ci zaniechanej, informuj c o tym wykonawców w sposób przewidziany w
ustawie dla tej czynno ci.
10. Odwo anie wnosi si w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno
zamawiaj cego
stanowi cej podstaw jego wniesienia - je eli zosta y przes ane w sposób okre lony w art.27 ust.2,
albo w terminie 10 dni - je eli zosta y przes ane w inny sposób.
11. Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a je eli post powanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, tak e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunków
19
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
zamówienia, wnosi si w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og oszenie w Biuletynie Zamówie
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków Zamówienia na stronie internetowej.
12. Odwo anie wobec czynno ci innych wnosi si w terminie 5 dni od dnia , w którym powzi to lub
przy zachowaniu nale ytej staranno ci mo na by o powzi
wiadomo
o okoliczno ciach
stanowi cych podstaw jego wniesienia.
13. W przypadku wniesienia odwo ania wobec tre ci og oszenia o zamówieniu lub postanowie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiaj cy mo e przed
termin sk adania
ofert lub termin sk adania wniosków.
14. W przypadku wniesienia odwo ania po up ywie terminu sk adania ofert bieg terminu zwi zania
ofert ulega zawieszeniu do czasu og oszenia przez Izb orzeczenia.
15. Zamawiaj cy przesy a niezw ocznie, nie pó niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopi
odwo ania innym wykonawcom uczestnicz cym w post powaniu o udzielenie
zamówienia, a je eli odwo anie dotyczy tre ci og oszenia o zamówieniu lub postanowie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszczaj równie na stronie internetowej,
na której jest zamieszczone og oszenie o zamówieniu lub jest udost pniona specyfikacja,
wzywaj c wykonawców do przyst pienia do post powania odwo awczego.
16. Wykonawca mo e zg osi przyst pienie do post powania odwo awczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwo ania, wskazuj c stron , do której przyst puje i interes w uzyskaniu
rozstrzygni cia na korzy
strony, do której przyst puje. Zg oszenie przyst pienia dor cza si
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi
przesy a si zamawiaj cemu oraz wykonawcy wnosz cemu odwo anie.
17. Wykonawcy, którzy przyst pili do post powania odwo awczego, staj
si
uczestnikami
post powania odwo awczego, je eli maja interes w tym, aby odwo anie zosta o rozstrzygni te na
korzy
jednej ze stron.
18. Odwo anie polega rozpoznaniu, je eli:
1) nie zawiera braków formalnych
2) uiszczono wpis
19. Wpis uiszcza si najpó niej do dnia wp ywu terminu do wniesienia odwo ania, a dowód jego
uiszczenia do cza si do odwo ania.
20. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post powania odwo awczego przys uguje skarga
do s du.
21. Skarg wnosi si do s du okr gowego w
zamawiaj cego.
20
ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
22. Skarg wnosi si za po rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor czenia orzeczenia
Izby, przesy aj c jednocze nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z
enie skargi w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
23. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post powania odwo awczego w
ciwemu s dowi w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XVIII. Poprawianie omy ek.
1. Zamawiaj cy poprawia w ofercie:
1) oczywiste omy ki pisarskie
2) oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
3) inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze specyfikacj istotnych warunków
zamówienia, niepowoduj cej istotnych zmian w tre ci oferty - niezw ocznie zawiadamiaj c o
tym wykonawc , którego oferta zosta a poprawiona
2. Je eli cena rycza towa podana liczb nie odpowiada cenie rycza towej podanej s ownie,
przyjmuje si za prawid ow cen rycza tow podan s ownie (je eli przyj to wynagrodzenie
rycza towe).
XIX. Dodatkowe postanowienia specyfikacji.
1. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych.
2. Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie uzupe niaj cych o których mowa w art.67 ustawy.
4. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych.
5. Zamawiaj cy nie dopuszcza rozlicze w walutach obcych. Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym, a
Wykonawc prowadzone b
w PLN.
6. Zamawiaj cy nie zamierza dokonywa wyboru oferty najkorzystniejszej z przeprowadzeniem aukcji
elektronicznej.
7. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty zwi zane z przygotowaniem i z
eniem oferty (w tym koszty wizji lokalnej na miejscu
realizowanego zadania).
8. W celu przeliczenia na PLN wszystkich warto ci i danych finansowych podanych w innych walutach,
zamawiaj cy zastosuje redni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzie zamieszczenia
og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych, og aszany w sposób przewidziany w § 8 uchwa y
Zarz du NBP nr 51/2002 z dnia 23 wrze nia 2002r. w sprawie sposobu wyliczania i og aszania bie cych
kursów walutowych ( Dz. Urz. NBP z dnia 29 wrze nia 2002r z pó n.zm).
9. Zamawiaj cy zastrzega, e cz
lub ca
zamówienia nie mo e by powierzona podwykonawcom.
21
Baseny Miejskie „Termy Jakuba" Sp. z o.o. 55-200 O awa , ul. 1 Maja 33A
wiadczenie us ug w zakresie obs ugi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie „
Termy Jakuba" w O awie – w roku 2016”
Znak post powania: 1/2015
XX. POSTANOWIENIA KO COWE
1. Zasady udost pniania dokumentów.
Protokó wraz z za cznikami jest jawny. Za czniki do protoko u udost pnia si po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub uniewa nieniu post powania, z tym e oferty udost pnione b
od chwili ich
otwarcia.
2. Nie ujawnione zostan informacje stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli Wykonawca zastrzeg nie pó niej ni w terminie sk adania
ofert, e nie mog by one ujawnione oraz wykaza , i zastrze one informacje stanowi tajemnic
przedsi biorstwa. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP, tj. .
nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a tak e informacji dotycz cej ceny, terminu wykonania zamówienia
i warunków p atno ci zawartych w ofercie.
3. Zamawiaj cy udost pnia protokó lub za czniki do protoko u na wniosek.
22