Poznań, 2 listopada 2016 r. Znak sprawy: ST/271

Transkrypt

Poznań, 2 listopada 2016 r. Znak sprawy: ST/271
Poznań, 2 listopada 2016 r.
Znak sprawy: ST/271-11/2016
Dot. Przebudowa stawów na terenie Starego ZOO w Poznaniu (2)
INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU
Zamawiający działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia, że:
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :
323.500,00 zł brutto.
2. Następujący wykonawcy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
Oferta nr 1:
BAGBUD Przedsiębiorstwo Budowlane
Grzegorz Hemmerling
Ul. Nowa 7, Palędzie
62-070 Dopiewo
Cena brutto: 321.500,24 zł
Gwarancja dodatkowa zaproponowana przez wykonawcę: 12 miesięcy

Podobne dokumenty