niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o

Transkrypt

niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
Numer sprawy 40/PN/2011
Warszawa, dnia 29.11.2011 r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych
w ramach zadania IV projektu Otwarta Szkoła – System Uczniów Migrujących – Doradztwo dla
powracających z zagranicy, dyrektorów szkół, samorządów.
Zamawiający – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie przy
ul. Rolnej 175D działając na podstawie 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą który stanowi, iż
,,Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”,
unieważnia przedmiotowe postępowanie.
UZASADNIENIE
Zamawiający po dokonaniu oceny złożonych w postępowaniu ofert, odrzucił oferty złożone
przez wszystkich Wykonawców. W związku z powyższym nie pozostała żadna ważna oferta.
Z poważaniem
Dorota Marszałek
Pełnomocnik Dyrektora ds. Projektu
ORPEG
ul. Rolna 175
02-729 Warszawa
POLAND
TEL +48 22 622 37 92 /93
FAX +48 22 853 87 02 /03
WWW polskaszkola.edu.pl
E-MAIL [email protected]

Podobne dokumenty