PDF - zaktualizowane ZAMÓWIENIE

Transkrypt

PDF - zaktualizowane ZAMÓWIENIE
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
P.P.H.U. „JAKUBEX” Zakład Szlifowania Szkła Wojciech Jakubek
Adres pocztowy:
Jutrzkowicka 53
Miejscowość:
Kod
Województwo:
Pabianice
pocztowy:
łódzkie
95-200
Tel.: 602-528-250, 42-215-94-15
Faks: 42-227-33-88
Adres strony internetowej zamawiającego: www.jakubex.com
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup używanej szlifierko - ukosowarki
Opis przedmiotu zamówienia:
Używana szliferko – ukosowarka spełniająca co najmniej następujące warunki techniczne:
1. wyposażenie w pięć głowic - trzy wykonujące szlif i polerowanie czoła tafli szklanej
oraz po jednej po każdej ze stron (przód-tył) do wykonywania sfazowań,
2. wyposażenie w mikrokomputer rejestrujący parametry pracy i regulujący nastawę
maszyny, dzięki któremu operator na bieżąco śledzi przebieg procesu,
3. pneumatyczna regulacja pracy poszczególnych głowic (dosuw)
4. obróbka szkła o grubości 3 - 22 mm,
5. wysokość szkła – min. 80 mm,
6. prędkość przesuwu: 0,4 – 3,2 m/min.
7. rok produkcji – nie starsza niż 2008,
gwarancja min. 12 m-cy.
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
nie dłużej niż 14 dni od daty podpisania umowy / złożenia zamówienia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa 28 października 2011 r. o godz. 15: 00, przy czym
decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty należy składać listownie lub osobiście w
siedzibie Zamawiającego: 95-200
Pabianice, ul. Jutrzkowicka 53.
Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z następującym opisem: ”Oferta
sprzedaży używanej szlifierko
–
ukosowarki
w odpowiedzi
na
ogłoszenie
o zamówieniu z dnia 14.10.2011”.
Oferty zostaną otworzone w siedzibie Zamawiającego w dniu 31 października 2011 roku
o godz. 07: 30.
WARUNKI PRZETARGU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
•
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności (złożenie oferty w odpowiedzi na
niniejsze
ogłoszenie
jest
jednoznaczne
ze
złożeniem
oświadczenia, że oferent posiada stosowne uprawnienia);
•
do oferty dołączą wypełnione oświadczenie, że
oferowana maszyna nie została w ostatnich siedmiu latach
zakupiona z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej – wzór oświadczenia w
załączeniu do ogłoszenia
Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień dla wnioskodawców/
beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007 – 2013”, postępowanie o udzielenia
zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
Kryteria wyboru ofert
Waga
1. Cena
80%
2. Serwis w siedzibie Zamawiającego
20%
Sposób oceny spełnienia warunków
1. Cena
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
- oferty mogą być składane w dowolnej walucie, przy czym
wartość ofert składanych w walucie obcej będzie przeliczona
według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień
złożenia oferty
- oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów
- kolejne otrzymują punkty przyznane wg wzoru:
2. Serwis w siedzibie Zamawiającego (wyrażony w dniach
roboczych; 1 dzień = 24 godziny)
- oferta z najkrótszym czasem reakcji serwisu otrzyma 20 punktów
- kolejne otrzymują punkty przyznane wg wzoru:
INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia i/lub unieważnienia postępowania.
_____________________________________________________________________________________
Pabianice, 24 października 2011 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa