Szkolenie biblioteczne #16.9.0014

Transkrypt

Szkolenie biblioteczne #16.9.0014
Szkolenie biblioteczne #16.9.0014
Sylabusy - Ośrodek Informatyczny UG
Nazwa przedmiotu
Kod ECTS
Szkolenie biblioteczne
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
16.9.0014
Katedra Biotechnologii
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
prof. UG, dr hab. Sylwia Jafra
Studia
wydział
Międzyuczelniany
Wydział
Biotechnologii UG
i GUMed
kierunek
Biotechnologia
stopień
pierwszego
stopnia
tryb
stacjonarne
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć
specjalność
wszystkie
specjalizacja
wszystkie
semestr
1
Liczba punktów ECTS
1
Wykład
Sposób realizacji zajęć
zajęcia on-line
Liczba godzin
Wykład: 4 godz.
Cykl dydaktyczny
2013/2014 zimowy
Status przedmiotu
obowiązkowy
Metody dydaktyczne
Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie (zal)
Formy zaliczenia
zaliczenie szkolenia on-line
Podstawowe kryteria oceny
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
B. Wymagania wstępne
Cele kształcenia
Treści programowe
Wykaz literatury
Efekty uczenia się
K_U02
Wiedza
Umiejętności
K_U02 - posiada umiejętność korzystania z informacji naukowej, w tym
angielskojęzycznej, dotyczącej biotechnologii oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin
naukowych; wykorzystuje źródła elektroniczne; posiada podstawową umiejętność
korzystania z właściwych baz danych niezbędnych w prowadzeniu działalności w
zakresie biotechnologii oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych
Kompetencje społeczne (postawy)
Kontakt
[email protected]
Szkolenie biblioteczne #16.9.0014 | fe8fba738bdbd5760d2d5be93f1d5456 | Strona 1 z 1