deklaracja uczestnictwa w projekcie - zał nr 5

Transkrypt

deklaracja uczestnictwa w projekcie - zał nr 5
Załącznik nr 5
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisany(a),
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………….
a. wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie pt. „Maluchy na start”
w ramach
Oś Priorytetu Kadry dla gospodarki,
Działanie Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
mojego syna/ mojej córki
Dane dziecka:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
PESEL …………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia ………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..
b. oświadczam, że moje dziecko jest w wieku 3-6 lat i spełnia wymogi kwalifikacyjne
związane z udziałem w projekcie,
c. zostałem/am poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
d. deklaruję, że dziecko będzie systematycznie uczęszczało na zajęcia
e. zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję
jego warunki;
f. posiadam pełnię praw rodzicielskich;
g. uprzedzony/a o odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane
przedstawione w deklaracji uczestnictwa w projekcie odpowiadają stanowi
faktycznemu i są zgodne z prawdą.
………………………….
Miejscowość, dnia
……………………………………
Czytelny podpis rodzica

Podobne dokumenty