OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ UŻYTKOWANIA LOKALU

Transkrypt

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ UŻYTKOWANIA LOKALU
OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
Pan
……………………….
zam. ………………………………
Ja, ……………, zamieszkały w …………………………, legitymujący się dowodem osobistym
………………. , oświadczam, że z dniem ……………….zrzekam się prawa użytkowania lokalu
mieszkalnego położonego w ……………….. przy ul. ……………………………………………………
Jednocześnie zobowiązuje się wydać przedmiotowy lokal dla właściciela do dnia ……………..
………………….

Podobne dokumenty