r e g u l a m i n

Transkrypt

r e g u l a m i n
Baw siê du¿y i ma³y cz³owieku
to kolorowy „Puchar Uœmiechu”
tu na kroœnieñskiej scenie
zobaczyæ mo¿esz cud przedstawienie
organizatorzy
Regionalne
Centrum
Kultur
Pogranicza
w Kroœnie
Baw, baw, baw siê z nami
z ak, ak z aktorami
bij, bij, bij¿e brawa
sup, sup, super sprawa!
Rzeszowski
Oddzia³
Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”
Bawcie siê wspaniale i za rok ponownie przyje¿d¿ajciedo
Krosna.
XXXII
KROSNO 28 - 30 V 2014
POLSKA
Witamy w Kroœnie ju¿ po raz trzydziesty drugi .
Tak samo serdecznie, jak zawsze witaliœmy wszystkich
tych, którzy przyje¿d¿ali tu przez lata po uœmiech i
radoœæ. Bawili siê œwietnie - wiemy to od nich samych odpoczywali i ch³onêli wra¿enia, zawierali przyjaŸnie, ale
przede wszystkim podziwiali jedni drugich na deskach
scenicznych i bili gor¹ce brawa na ka¿dym spektaklu.
„Puchar Uœmiechu” jako miejsce spotkañ teatrów
¿ywego planu niezmiennie realizuje ideê integracji dzieci
- najm³odszych mi³oœników teatru,
a nadrzêdnym celem nie jest konkursowa rywalizacja
lecz mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ artystycznych,
rozpoznanie tendencji i przeobra¿eñ w tej dziedzinie
sztuki oraz dyskusja i praktyka warsztatowa. Festiwal
rozwija formu³ê teatru ukierunkowanego na wyobraŸniê,
która pozwala tworzyæ przedstawienia autorskie, dalekie
od dos³ownoœci i sztampy.
Nie zapominany oczywiœcie o przyjemnoœciach
i dlatego przygotowaliœmy dla Was wiele imprez
towarzysz¹cych.
WSPÓLNOTA
Organizatorzy
regulamin
I. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Festiwal ma charakter konkursowy.
Zg³oszenia nale¿y dokonaæ do 5 maja 2014
na adres organizatorów.
Do czytelnie i dok³adnie wype³nionej karty zg³oszenia
nale¿y do³¹czyæ kasetê VHS lub p³ytê CD/DVD
z zarejestrowanym przedstawieniem.
Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ wszelkie materia³y
reklamowe /logo, plakaty, zdjêcia, recenzje/.
Iloœæ i jakoœæ materia³ów reklamowych nie ma wp³ywu
na decyzjê o kwalifikacji zespo³u na Festiwal.
Nades³ane materia³y pozostaj¹ w archiwum
organizatora.
2. Komisja Artystyczna powo³ana przez organizatora
dokonuje kwalifikacji zg³oszonych spektakli.
Zaproszone do uczestnictwa teatry zobowi¹zane
s¹ zaprezentowaæ zg³oszone przedstawienie
w miejscu i czasie wyznaczonym przez organizatora.
3. Do udzia³u w konkursie dopuszcza siê wszystkie
formy teatru „¿ywego planu”.
4. Uczestnikami przedstawieñ s¹ dzieci ze szkó³
podstawowych, dopuszcza siê udzia³ m³odzie¿y
gimnazjów z zastrze¿eniem, aby nie stanowili
wiêkszoœci wykonawców spektaklu.
5. Czas trwania spektaklu: nie krócej ni¿ 20 min.
i nie d³u¿ej ni¿ 40 min.
6. Zespo³y prezentuj¹ nowe, nie wystawiane
w Kroœnie przedstawienia.
II. ORGANIZACJA FESTIWALU
1. Festiwal trwa od 28 do 30 maja 2014 r.
Na teatry oczekujemy 28 maja 2014 r.
w godzinach dopo³udniowych w Regionalnym
Centrum Kultur Pogranicza, ul Kolejowa 1.
Pobyt zespo³ów na Festiwalu trwa do 30 maja 2014
/wyjazd po obiedzie/.
2. Prezentacje przedstawieñ odbywaæ siê bêd¹ w sali
teatralnej RCKP. Organizator tworz¹c na podstawie
nades³anych zg³oszeñ program Festiwalu, dostosuje
siê do ¿yczeñ i potrzeb uczestnicz¹cych teatrów.
3. Zespo³y przyje¿d¿aj¹ z maksimum 2 opiekunam i
4. Teatry przyje¿d¿aj¹ na w³asny koszt, mile widziany
w³asny œrodek transportu podczas Festiwalu.
5. Koszt akredytacji wynosi 100 z³ od osoby za ca³y
Festiwal /teatry polonijne przyje¿d¿aj¹ na koszt
organizatorów/
6. Organizator zapewnia wy¿ywienie i noclegi.
7. Prezentacje konkursowe maj¹ charakter otwarty
dla publicznoœci.
8. Organizator zapewnia odpowiedni sprzêt
nag³oœnieniowy, oœwietleniowy i profesjonaln¹
obs³ugê.
9. Organizator nie zabezpiecza elementów
scenograficznych oprócz krzese³ i stolików.
IV. POZA KONKURSEM WA¯NE DLA
UCZESTNIKÓW
Komisja Artystyczna dokona omówienia
warsztatowego przedstawieñ.
Odbêd¹ siê warsztaty teatralne, osobno dla
- dzieci /aktorów przedstawieñ
- instruktorów, re¿yserów przedstawieñ
III. NAGRODY
1. Podzia³u nagród dokona Komisja Artystyczna
powo³ana przez organizatorów.
2. Prezentacje bêd¹ oceniane :
a/ w kategorii przedstawieñ dla zespo³ów
- „ Z³oty Puchar Uœmiechu”
- „ Srebrny Puchar Uœmiechu”
- „ Br¹zowy Puchar Uœmiechu”
b/ w kategorii indywidualnych dokonañ
twórczych:
- „Ber³o Króla B³ystka” za re¿yseriê
- „Têczowa Paleta” za scenografiê
- „Skrzypce Sarabandy” za muzykê
lub opracowanie muzyczne
- „¯ó³ta Ci¿emka” za choreografiê
Biuro Organizacyjne
XXXI „Pucharu Uœmiechu”
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1
38 - 400 Krosno
tel. 13 432 18 98, 13 432 09 97
www.rckp.krosno.pl
e-mail: [email protected]