Magia ognia, blask œwiecy i jej cień

Transkrypt

Magia ognia, blask œwiecy i jej cień
Laboratorium Ma³ego Odkrywcy
„Magia ognia i blask œwiecy”
Podczas zajêæ dzieci dowiedz¹ siê miêdzy
innymi dlaczego samoloty lataj¹, czy
mo¿liwe jest zapalenie œwieczki zapa³k¹ bez
dotkniêcia knota i czy p³omieñ mo¿e
przybieraæ ró¿ne kolory? Dzieci przekonaj¹
siê równie¿, czy ³atwo jest zgasiæ pal¹c¹
siê œwiecê powietrzem z lejka i czy mo¿liwe
jest aby œwieczka tealight mog³a wspinaæ
siê do góry w szklance.

Podobne dokumenty