Regulamin korzystania z Platformy e

Transkrypt

Regulamin korzystania z Platformy e
Regulamin korzystania z Platformy e-learningowej e.censa.pl
Informacje wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy e-learningowej eCENSA
zwanej dalej „Platformą eCENSA”, której właścicielem jest Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół
Artystycznych z siedzibą w Warszawie zwanej dalej CENSA, ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa.
2. Platforma eCENSA jest dostępna pod adresem: e.censa.pl
3. Korzystanie z Platformy eCENSA jest jednoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu.
4. Platforma eCENSA jest dostępna poprzez sieć internetową i działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
5. Korzystanie z Platformy eCENSA wymaga od Użytkownika dostępu do sieci internetowej i komputera
z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz dodatkowym oprogramowaniem niezbędnym do udziału
w kursach zdalnych zamieszczonych na Platformie.
6. Warunkiem korzystania z zasobów Platformy jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
7. Szkolenia z użyciem Platformy eCENSA są zorganizowane w formie kursów e-learningowych zwanych dalej
e-kursami.
8. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta na
Platformie eCENSA tj. nazwy Użytkownika i hasła dostępu.
Definicje
Użytkownik - osoba korzystająca z Platformy eCENSA.
Nazwa Użytkownika - unikatowy identyfikator Użytkownika, dla Użytkowników Platformy eCENSA jest nim
adres e-mail.
Hasło dostępu - hasło Użytkownika umożliwiające dostęp do Platformy eCENSA.
Konto Użytkownika - zestaw informacji o Użytkowniku przechowywany na Platformy eCENSA zawierający:
imię, nazwisko, adres e-mail oraz zakres uprawnień.
Dane osobowe Użytkownika - dane osobowe Użytkownika przechowywane na Platformie eCENSA.
Platforma e-learningowa - aplikacja internetowa służąca do prowadzenia nauki w trybie online w formie
e-kursów.
Treść szkolenia - materiały udostępniane z użyciem Platformy eCENSA w ramach kursów zdalnych na zasadach
określonych w Regulaminie.
Dane Użytkownika oraz Polityka Prywatności
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CENSA.
2. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) w celach związanych z korzystaniem
z Platformy, świadczenia usługi e-learningowej.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Platformy i usługi e-learningowej.
5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych przechowywanych na Platformie eCENSA
oraz ich poprawiania.
6. Platforma wykorzystuje cookies, zasady korzystania z nich są określone w Polityce CENSA dotyczącej
"cookies".
Korzystanie z udostępnionych materiałów
1. Właścicielem treści szkolenia udostępnionego w formie e-kursu jest CENSA.
2. Uczestnik e-kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść
e-kursu.
3. Platforma eCENSA jest wykorzystywana tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych.
4. Zabrania się Użytkownikom Platformy eCENSA wykorzystywania jej w sposób odbiegający od jej
przeznaczenia, w szczególności w sposób naruszający prawo lub dobre imię CENSA oraz innych
Użytkowników korzystających z Platformy eCENSA.
5. Użytkownika Platformy eCENSA obowiązują zasady netykiety.
6. Szczegółowe zasady korzystania z e-kursów określa Regulamin kursów e-learningowych.
Pomoc techniczna
1. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem Platformy eCENSA na adres
e-mail: [email protected]
2. CENSA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Platformy z przyczyn technicznych
niezależnych od niej.
3. CENSA nie odpowiada za szkody Użytkownika jakie poniósł w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania
Platformy eCENSA.
Postanowienia końcowe
1. CENSA może wprowadzać zmiany oraz ulepszenia w oprogramowaniu oraz treści bez konieczności
informowania o tym Użytkownika. W związku z powyższym administrator zastrzega sobie prawo do
czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu wykonania niezbędnych prac konserwatorskich.
2. CENSA dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i ograniczenia w dostępie do Platformy eCENSA były jak
najmniej uciążliwe dla Użytkownika.
3. CENSA zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia.
4. Odmowa przyjęcia dokonanych zmian, automatycznie oznacza rezygnację z korzystania z Platformy
eCENSA.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 lutego 2016 roku.