od redakcji

Transkrypt

od redakcji
OD REDAKCJI
Dwumiesięcznik „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2/2005.
Powielanie, przedrukowywanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy
i zgody Redakcji ZZL jest zabronione
Od Redakcji
Od
po³owy lat dziewiêædziesi¹tych wiele doniesieñ konferencyjnych i publikowanych artyku³ów wskazuje na to, ¿e zapowiadaj¹ siê istotne zmiany w koncepcjach opisuj¹cych karierê. Trudno obok tego zjawiska przejœæ obojêtnie, gdy¿ ich konsekwencje bêd¹ donios³e
i znacz¹ce tak dla praktyki, jak i nauki. Sens funkcjonowania ludzkiego w organizacjach,
podobnie jak osobowoœæ, nie zamieszkuje bowiem w granicach zamkniêtych przez wyobra¿enie jednostki, ale lokuje siê metaforycznie pomiêdzy nimi1. Kariera jest wytworem
spo³ecznym, porz¹dkuje zachowania i postawy osób w œrodowisku spo³ecznym. Dziœ
rzadko kto mówi o tym, ¿e przedsiêbiorca kupuje si³ê robocz¹ miêœni nóg i r¹k, natomiast
czêsto akcentuje siê porozumienie pomiêdzy osobami, w wyniku którego nastêpuje gotowoœæ do wolnego i twórczego wspó³dzia³ania. Ta zmiana stylu wypowiedzi nie jest jedynie
sztucznym pok³onem wzglêdem idei humanizmu. Wydaje siê, ¿e w tak brzmi¹cych zdaniach zamkniêto istotê spo³ecznego Ÿród³a sukcesów gospodarczych organizacji rodem
ze œwiata demokratycznego.
W przedstawionym Czytelnikom kolejnym zeszycie „Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi” zaprezentowano kilka istotnych kwestii, które mog¹ rzutowaæ na badania i praktyki
w sferze zarz¹dzania karier¹ (w sensie jednostkowym) i karierami (w sensie organizacyjnym).
Wprowadzeniem do zbioru jest artyku³ o charakterze przekrojowym, w którym starano siê zidentyfikowaæ i zaznaczyæ ramy wspó³czesnej naukowej dyskusji o karierach.
Przestawione przez autorów propozycje mog¹ stanowiæ nie tylko przyczynek do dalszych
badañ, ale wskazówkê dla praktyków i studentów. S¹ tak¿e t³em dla dalszych opracowañ
zamieszczonych w tym numerze.
Kolejne artyku³y mo¿na podzieliæ na dwie grupy. Pierwsza prezentuje wybrane koncepcje zarz¹dzania karier¹ (karierami). Mo¿emy tutaj odnaleŸæ inspiracje wsparte na pracach Bandury, idei kapita³u karier i inteligencji emocjonalnej. Druga grupa artyku³ów
charakteryzuje rozwi¹zania spotykane w praktyce takich znanych organizacji, jak: ING
1 Chell E., Haworth J., Brearley S. (1991), The Entrepreneurial Personality, Routledge,
London, s. 33.
8
Od Redakcji
Bank Œl¹ski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach i sieæ handlowa POLOmarket. Zdaniem pisz¹cego te s³owa, nie trudno odnaleŸæ zale¿noœæ pomiêdzy tymi rozwi¹zaniami
a treœci¹ artyku³ów studialnych pierwszej grupy. ING wykroczy³ poza proste dzia³ania na
rzecz lokowania osób w strukturze, a w efekcie nie tyle zarz¹dza karierami, ile tworzy warunki do rozwijania talentów. Serwis Akademickiego Biura Karier jest oparty na doœwiadczeniach europejskich biur karier i oddaje aspiracje lokalnego œrodowiska edukacyjnego.
Szko³a wy¿sza stara siê tutaj kreowaæ przysz³oœæ karier poprzez oddzia³ywanie na œwiadomoœæ studentów, akademików i przedsiêbiorców. Przypadek POLOmarket jest lekcj¹
uczenia siê w dzia³aniu. Podwójna pêtla uczenia siê i d¹¿enie do osi¹gniêcia przewagi
konkurencyjnej przez ludzi nie s¹ w tej firmie jedynie frazesami. To polska lekcja tego, jak
mo¿na przekroczyæ granicê polskiej niemocy.
Wybrane do analizy instytucje us³ugowe odpowiadaj¹ charakterystyce dynamicznie
rozwijaj¹cych siê organizacji gospodarczych i jednoczeœnie, w innym uk³adzie, s¹ przyk³adem ci¹gu zale¿noœci edukacja (us³ugi skierowane na rozwój osoby) – biznes.
Redakcja i autorzy tego zeszytu maj¹ nadziejê, ¿e przedstawione artyku³y dostarcz¹
Czytelnikom nie tylko niezbêdnej wiedzy, ale przede wszystkim inspiracji do owocnego
kreowania w³asnej i organizacyjnej przysz³oœci.
redaktor naukowy numeru
prof. dr hab. Janusz Stru¿yna