*r\( r:ifn^.,^

Transkrypt

*r\( r:ifn^.,^
Toru6,24 srycznia2074r.
*r\( r:ifn^.,^
i,
'r,
riii: iri-y,rij t:r::t I, il;-;:il
1 . r : 1 ' l t ' ) : - :, - , a . ' : : , \ t 4 i l i l
Tfr,:::
arl' .l:l
zp.z+oo-ttlltzoru
ZAPYTANIE OFERTOWE
TorurlskaAgendaKulturalnaskladazapytanieofertowena:
- tekstw dw6chliniach
100sztukczekoladz nadrukiemna opakowaniuoraztekstemna czekoladzie
zapytaniaofertowego wygl4d
(przykladowa
realizacjastanowizalqczniknumer1 do niniejszego
plusprzykladowynadruk):
opakowania
- zawarto66:
mleczna)ok. 60g,
tabliczkaczekoladyz tekstem(czekolada
- wymiarypudelkaok.225x95x20mm,
- nadrukfull colorna opakowaniu.
zamawianego
towarudo siedzibyToruriskiejAgendyKulturalnej.
Dostarczenie
Wraz z ofert4 naleiy przesla6zdjpcieprrykladowej realizacjiwycenionegoproduktu.
czp5cibrutto oraz calkowity koszt
Przedstawionaoferta ma zawiera6 koszt poszczeg6lnych
realizacjibrutto, uwzglpdniaj4cywszystkieczg6cizamriwienia.
Termin wykonaniazam6wienia:17 lutego2014roku
fakturyz l4-dniowymterminemplatnoSci
Platno66:przelewemna podstawie
Termin nadsylaniaofert: do 28 srycznia2Dl4r. (wtorek)do godz.1400
Kryterium wyboru oferty: cena100%
Sposribskladaniaofert: pocztqelektronicznqna [email protected]
Dodatkowychinformacji udziela:p. IreneuszPryla, tel. 784-748-048
I
".rn,k
i" i;s';""[-l.,trl
u]turarne,
a
r,-rystian
tliaczyk
*&q
Zalacznik
nr 1 do zapytania
ofertowegonumer2P.3400-11
.,,12014