karta kursu - Akademia Sztuki w Szczecinie

Komentarze

Transkrypt

karta kursu - Akademia Sztuki w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Wydział Wydział Sztuk Wizualnych
kierunek: Architektura Wnętrz
specjalność: Architektura Wnętrz
poziom: Pierwszy stopień
forma: stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
K A RTA KU R S U
A. Informacje ogólne
przynależność
do bloku
kod kursu
nazwa kursu malarstwo
(wypełnia
spec. ds. JK)
(wypełnia spec.
ds. JK)
prowadzący Dr hab. prof.ndzw. E.Wasyłyk, mgr N. Szostak
rok
semestr
typ kursu
liczba godzin
I i II
obowiązkowy/obieralny
wykłady
ćwiczenia
warsztaty
E-learning
2+0
43 + 45
e-mail
punkty ECTS
język
wykładowy
[email protected]
emiasztuki.eu
4
polski
suma
90
B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
Podstawowa wiedza z przedmiotu Malarstwo tj.: kompozycja, podział barw, rodzaje technik malarskich
C. Informacje dotyczące celów kursu
C1 – Student poprzez obserwację i analizę form rzeczywistych i układów przestrzennych z nich stworzonych;
poprzez studium nabiera umiejętności obserwacji, wyciągania wniosków z obserwacji, konstruowania pomysłu
wizualnego, budowania kompozycji płaskiej przy użyciu wszystkich możliwych technik malarskich celem
stworzenia: iluzji przestrzeni (geometrycznej, kulisowej topograficznej i innej - w zależności od możliwości
studenta), oraz iluzji formy trójwymiarowej, płaskiej i wklęsłej
C2 – student rozwija umiejętności warsztatowe w zakresie malarstwa
C3 – student buduje własną osobowość artystyczną
D. Efekty kształcenia dla kursu (EK) (opis osiągnięć
studenta po ukończeniu kursu)
Wiedza:
EK_W01 - definiowanie podstawowych pojęć języka malarskiego
EK_W02 - ogólna wiedza z zakresu technik malarskich i
zasadniczych nurtów estetycznych w malarstwie
EK_W03 - Świadomość zależności pomiędzy wiedzą teoretyczną,
a umiejętnościami praktycznymi
EK_W04 - Wiedza na temat kompozycji i kategorii estetycznych
Efekty bloku
Efekty
kierunkowe
Efekty
obszarowe
(w.sp.ds.JK)
(w.sp.ds.JK)
(EKK)
(EKO)
BA_W01
BA_W01
K_W02
K_W02
A1A_W10
A1A_W10
BA_W01
K_W02
A1A_W10
(wyp. spec. ds. JK)
(EKB)
w malarstwie
Umiejętności:
EK_U01 - umiejętność odwzorowania zgodnego z rzeczywistymi
proporcjami wg zasad perspektywy linearnej (geometrycznej;
renesansowej) budowanie iluzji bryły poprzez modelunek
światłocieniowy - poprzez różnice walorowe
EK_U02 - umiejętność posługiwania się farbą jako substancją (In
pasto, laserunek, przecierka, plama, rysunek malarski)
BA_U01
BA_U02
BA_U03
K_U01
K_U02
K_U04
A1A_U14
A1A_U15
A1A_U17
BA_U02
BA_U05
K_U02
K_U07
A1A_U15
A1A_U19
EK_U03 - umiejętność wykorzystania przedmiotu, układu
przedmiotów - celem stworzenia (w obrębie pracy studyjnej)
nowej kompozycji wyrażającej treści zasugerowane w
problematyce ćwiczenia
BA_U02
BA_U03
K_U02
K_U04
A1A_U15
A1A_U17
EK_U04 - umiejętność budowania kompozycji malarskiej poprzez
dodawanie - budowanie plamami kolorystycznych na ciemnej
powierzchni podobrazia. Łączenie środków stylistycznych i
kategorii estetycznych
BA_U01
BA_U03
K_U01
K_U04
A1A_U14
A1A_U17
EK_U05 umiejętność posługiwania się różnymi perspektywami w
obrębie jednej kompozycji
BA_U05
K_U07
A1A_U19
BA_K01
K_K01
A1A_K01
BA_K04
K_K06
A1A_K04
BA_K03
K_K05
A1A_K03
BA_K02
K_K04
A1A_K03
Kompetencje społeczne:
EK_K01 - zdolność do prezentacji i dyskusji na temat własnych i
cudzych realizacji malarskich
EK_K02 - umiejętność prowadzenia konwersacji na temat
wybranego zagadnienia
EK_K03 - umiejętność pracy w obecności innych; wspólnej
organizacji przestrzeni dla pracy indywidualnej
EK_K04 - umiejętność prezentowania swoich prac, wystawy
każdego studenta
E. Treści programowe
typ
wykład
temat
1. Podstawowe informacje z zakresu
technik malarskich:
przygotowanie podobrazia,
techniki kryjące:
tempera, akryl, olej.
Wprowadzenie do kompozycji
2. Kategorie estetyczne:
mimetyczność, stylizacja, znak
ilość
godz.
typ
ćwiczenia
temat
Semestr zimowy i letni
Bloki problemowe
1. Przestrzeń optyczna. Studium
układu przestrzennego;
połączenie elementów układu w
taki sposób , aby budowały rodzaj
przestrzennego continuum.
1. ćwiczenie: perspektywa
geometryczna, czas 12 godz.,
technika: karton, tech. mieszana
Jasne i ciemne podobrazie
2. ćwiczenie: perspektywa
kulisowa 12 godz.
ilość
godz.
2. Mimesis, Studium układu
przestrzennego z problemem
detalu
1. ćwiczenie: czas 20 godz.,
technika: ciemne podobrazie,
farby kryjące
3. stylizacja, znak
1. Ćwiczenie: Stylizacja - układ
przestrzenny z tłem i bez tła
czas:12 godz.
Podobrazie białe i ciemne
2. Ćwiczenie: Znak; abstrakcja
czy figuracja ?
kadrowanie przedmiotu,
powiększanie, podobrazie
białe i ciemne, Czas 8 godz.,
4. Przestrzeń subiektywna, montaż
w kadrze.
Zadania: Możliwość budowania nowej
kompozycji i nowej przestrzeni poprzez:
nałożenie dwóch kadrów z
przesunięciem; z dwóch kadrów z różnych
punktów widzenia; bądź zestawienie
kadrów z uwzględnieniem studium
proporcji, modelunku światłocieniowego.
Możliwość zastosowania różnorodnych
środków wyrazu tj.: plama, linia, różnice
walorowe - malowanie poprzez
rysowanie, figury sylwetowe
1. ćwiczenie, czas 24 godz.
2. ćwiczenie, czas 12 godz. Ciemny
podkład
5. Przedmiot jako miejsce pracy
wyobraźni
Problematyka artystyczna i
technologiczna jak powyżej, ilość ćwiczeń
- nie mniej niż 32 godziny dydaktyczne
Czas jednego ćw. 4 godziny, białe i ciemne
podobrazie
5. Przestrzenny kalejdoskop
Ćwiczenie: łączenie perspektyw,
efekt zaskoczenia optycznego,
czas 8 godz.
warsztaty
typ
E-learning
ilość
typ
ilość
godz.
godz.
Uwagi:
F1. Literatura obowiązkowa
1. Władysław Stróżewski: Dialektyka twórczości
2. John Cage: Kolor i kultura
3. Jose Ortega y Gasset: Dehumanizacja sztuki
F2. Literatura uzupełniająca
1.
2.
3.
G. Dopasowanie form kształcenia do efektów kształcenia/metody kształcenia
wykład konwencjonalny
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny/problemowy
ćwiczenia audytoryjne
ćwiczenia klauzurowe
ćwiczenia projektowe
ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenia studyjne
ćwiczenia terenowe
lektorat
konwersatorium
seminarium
warsztaty
E-learning
Efekty kształcenia dla kursu
Wk
Wk
Wd
Wp
Ćwa
Ćwk
Ćwp
Ćwl
Ćws
Ćwt
L
K
S
Wa
El
Wd
Wp Ćwa Ćwk Ćwp
Ćwl Ćws Ćwt
EK_W01
x
X
X
EK_W02
x
X
X
EK_W03
x
X
X
EK_W04
x
X
X
EK_U01
X
X
EK_U02
X
X
EK_U03
X
X
EK_U04
X
X
EK_U05
X
X
EK_K01
X
X
EK_K02
X
X
EK_K03
X
X
EK_K04
x
x
H. Dopasowanie metod oceniania do efektów kształcenia
egzamin ustny standaryzowany
Eus
L
K
S
Wa
El
egzamin ustny niestandaryzowany
egzamin pisemny standaryzowany
egzamin pisemny niestandaryzowany
egzamin pisemny "z otwartą książką"
egzamin pisemny test otwarty
egzamin pisemny test zamknięty
egzamin praktyczny
kolokwium ustne
kolokwium pisemne
sprawdzian ustny
sprawdzian pisemny
klauzura
konsultacje
przegląd/przesłuchanie cząstkowe/robocze
przegląd/przesłuchanie semestralne
przegląd/przesłuchanie końcowo-roczne
ocena ciągła
ocena formatywna
ocena sumatywna
Euns
Eps
Epns
Epok
Epto
Eptz
Epr
Ku
Kp
Su
Sp
Kl
Ko
Pc
Ps
Pk
Oc
Of
Os
Efekty
Oc Of Os
kształcenia
Eus Euns Eps Epns Epok Epto Eptz Epr Ku Kp Su Sp
dla kursu
Ps Pk
Kl
Ko Pc
EK_W01
X
X
X
X
EK_W02
X
X
X
X
EK_W03
X
X
X
X
EK_W04
X
X
X
X
EK_U01
X
X
X
X
EK_U02
X
X
X
X
EK_U03
X
X
X
X
EK_U04
X
X
X
X
EK_U05
X
X
x
X
EK_K01
X
X
X
EK_K02
X
X
X
EK_K03
X
X
X
EK_K04
x
x
x
I. Forma i warunki zaliczenia kursu
Warunki zaliczenia
zaliczenie na ocenę:
p – prace realizowane w pracowni (50% oceny
końcowej),
a - aktywność w semestrze (10% oceny końcowej),
pk - postępy w procesie kształcenia (10%),
oc - obecność na cząstkowych przeglądach (10%)
ap - autoprezentacja pracy semestralnej (20%)
Inne:
ocena celująca
ocena
ocena
ocena
bardzo dobry
dobry plus
dobry
Warunki egzaminu
ocena
dostateczny
ocena
dostateczny
ocena
niedostateczny
(25)
(21-24)
(19-20)
(16-18)
plus (14-15)
(11-13)
(10)
(0,5 x p)+(0,1 x a)+(0,1 x pk)+(0,1 x oc)+(0,2 x ap)
J. Nakład pracy studenta
Forma aktywności
godziny kontaktowe z nauczycielem
średnia liczba godzin
45 + 45
przygotowanie do zajęć
opracowanie materiału po zajęciach
konsultacje/ egzamin/sprawdzian/przegląd/przesłuchanie
5+5
przygotowanie do egzaminu/przeglądu/przesłuchania
10 + 10
suma godzin
60 + 60
liczba punktów ECTS
.........................................................................
2+2
................................................................
Podpis Autora treści Kursu
................................................................
Podpis Osób odpowiedzialnych dydaktycznie
.........................................................................
...........................................................
Podpis Przewodniczącego Rady Programowej Kierunku
Podpis Specjalisty ds. Jakości Kształcenia
....................................................
Data sporządzenia karty kursu