ZP 340 SIWZ - bip.koscierzyna.gda.p

Transkrypt

ZP 340 SIWZ - bip.koscierzyna.gda.p
Burmistrz Miasta Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 60.000 EURO
NA ROBOTY POLEGAJĄCE NA OZNAKOWANIU POZIOMYM ULIC
NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA
CPV 45233221-4 Malowanie nawierzchni
ZP 340/2007
SPIS TREŚCI:
• OGŁOSZENIE
• SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
• FORMULARZ OFERTOWY, CENOWY
• ZAŁĄCZNIKI
• PROJEKT UMOWY
Opracował: WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ
Zatwierdził:
Kościerzyna, kwiecień 2007r.
ZP 340/2007
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 60.000 EURO –
NA ROBOTY POLEGAJĄCE NA OZNAKOWANIU POZIOMYM ULIC
NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA
1. Nazwa i adres zamawiającego Burmistrz Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna.
2. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO.
3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr A oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót załącznik nr B.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający przewiduje złożenie zamówienia dodatkowego (uzupełniającego).
6. Termin wykonania zamówienia do dnia 25.05.2007r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
W przetargu mogą wziąć udział WYKONAWCY spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-3
ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niepodlegający wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy, a w
szczególności:
• są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą
działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem,
• w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonali
co najmniej 1 zamówienie o charakterze tożsamym do przedmiotu zamówienia,
• wykonawca przedstawi na użyte do malowania materiały odpowiednie atesty potwierdzające ich
przydatność do poziomego oznakowania dróg,
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa wraz z ofertą
dokumenty wymienione w pkt 13.
8. Opis sposobu porozumiewania się z wykonawcami.
Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, wnioski oraz dokumenty:
- faksem (nr 058 6802366)
- pocztą, przesyłką kurierską,
- osobiście w pok. 61 Urząd Miasta w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9,
- w postaci elektronicznej ( adres e-mail: [email protected]).
Zamawiający będzie przesyłał zawiadomienia, informacje i oświadczenia do Wykonawcy w pierwszej
kolejności w postaci elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia tego samego dnia roboczego
e-mailem zwrotnym faktu otrzymania informacji zostanie ona wysłana faksem pod numer wskazany w
ofercie. Jeżeli wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał
informacje, zawiadomienia i oświadczenia pocztą pod adres wskazany w ofercie.
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Katarzyna Borkowska tel. 680-23-03.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
11. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w jednym egzemplarzu, pisemnie, na druku opracowanym
przez Zamawiającego.
Integralną częścią oferty są załączniki do oferty wymagane przez Zamawiającego oraz projekt
umowy.
13. WYKONAWCY muszą złożyć w OFERCIE następujące dokumenty:
Formularz ofertowy – zał. nr 1,
Formularz cenowy – zał. nr 2,
Oświadczenie – zał. nr 3,
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert - zał. nr 4,
Wykaz wykonanych robót potwierdzone referencjami – zał. nr 5,
Atesty potwierdzające przydatność materiałów do poziomego oznakowania dróg – zał. nr 6,
Parafowany projekt umowy (wzór umowy) – zał. nr 7,
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adresem wykonawcy i z dopiskiem:
Burmistrz Miasta Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
„PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 60.000 EURO
– NA ROBOTY POLEGAJĄCE NA OZNAKOWANIU POZIOMYM ULIC NA TERENIE
MIASTA KOŚCIERZYNA
Nie otwierać do dnia 18.04.2007r. do godz. 10:15”
do dnia 18.04.2007r. do godz. 10:00 w pok. 61 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2007r. o godz. 10:15 w pok. 11 tut. urzędu.
Z uwagi na wpływające codziennie do Urzędu znaczne ilości korespondencji i niebezpieczeństwo
omyłkowego przedwczesnego otwarcia oferty, zwracamy się z uprzejmą prośbą o
dostarczenie oferty osobiście lub pocztą kurierską do siedziby Urzędu pod wskazany
wyżej adres. W przypadku przesłania oferty decyduje data jej doręczenia.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania,
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy, po upływie terminu przewidzianego na wniesienia protestu.
15. Opis sposobu obliczenia ceny
Zamawiający wraz ze specyfikacją przekazuje wykonawcy formularz cenowy (zał. nr 2).
W formularzu cenowym wykonawca wypełnia poszczególne pozycje i tak wypełniony formularz
cenowy załącza do oferty. Suma poszczególnych elementów w formularzu cenowym daje wartość
netto przedmiotu zamówienia. Do tak obliczonej wartości Wykonawca doliczy (na fakturze VAT) podatek od towarów i usług wg stawek obowiązujących na dzień wystawienia faktury.
Cenę należy obliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane tylko i wyłącznie w walucie
polskiej. Nie dopuszcza się dokonywania rozliczeń w walutach obcych.
17. Opis kryteriów oceny ofert:
- cena - 100%
ZAMAWIAJĄCY przy ocenie złożonych ofert będzie kierował się następującym kryterium:
cena ofertowa - waga 100 %,
Oferta może otrzymać od 0 do 100 pkt
Wykonawca który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 pkt, pozostali wykonawcy
odpowiednio mniej, stosownie do nw. wzoru :
CENA =
cena najniższej oferty
———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty
18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zawiadamia pisemnie wykonawców o wynikach przetargu. Wykonawca którego oferta
została wybrana zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą.
19. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. Istotne dla stron postanowienie treści zawieranej umowy
Zamawiający wymaga aby zwycięzca przetargu zawarł z nim umowę na załączonym do specyfikacji
druku (wzór umowy). Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, jego integralną część. We wzorze umowy zamawiający określa istotne warunki umowy,
a szczególności: termin i warunki płatności, warunki odbioru robót, odsetki i kary umowne oraz inne
postanowienia.
POUCZENIE
Wykonawcom, a także innym osobom których interes prawny w uzyskaniu zamówienia może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy przysługują środki ochrony prawnej o
których mowa w dziale VI (art. 179 i następne) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) z późn. zmianami.