Gleba - Chemia w gimnazjum

Transkrypt

Gleba - Chemia w gimnazjum
Gleba
1. Z 14 pierwiastków wchodzących w skład gleby zwanych glebotwórczymi:
Na, Mg, K. Ca, Fe, Al, C, N, O, Si, P, S, Cl, H
ułóż przynajmniej 14 wzorów różnych związków chemicznych.
2. Podaj wzory jonów wprowadzonych do gleby wraz z nawozami, w skład których wchodzą:
KNO3, CaHPO4, NaNO3, Ca(H2PO4)2, NH4NO3.
3. Na podstawie podanego równania reakcji wyjaśnij, dlaczego węglan wapnia stosowany jest jako
nawóz, mimo że jest związkiem nierozpuszczalnym w wodzie:
CaCO3 + H2O → CO2 + Ca(HCO3)2
4. Na podstawie tablicy rozpuszczalności soli w wodzie, wskaż przyczyny bardzo dobrej
przyswajalności azotanów przez rośliny.
5. Zaczynając od pierwszego pola i przeskakując stale tę samą liczbę liter. odczytaj nazwę
chemicznych
a. środków ochrony
b. roślin, których nieumiejętne i nadmierne stosowanie
c. szkodzi glebie, zwierzętom i ludziom:
P
O
S
T
E
V
O
W
S
I
L
Y
T
U
M
P
Y
E
H
W
C
Z
K
A
Y
L
I
S
D
R
E
N
Y
P
L
I
6. Które spośród podanych niżej substancji mogą skazić gleby w pobliżu dróg szybkiego ruchu:
rakotwórcze węglowodory, smary, kauczuk, związki ołowiu?
7. Jak zachodzące w glebie przemiany substancji organicznych zawierających węgiel, azot i siarkę
(zobrazowane za pomocą poniższych schematów) wpływają na jej pH?
C → CO2 → H2CO3 → H+ + HCO3N → NH3 → HNO3 → H+ + NO3-
S → H2S → H2SO4 → H+ + HSO48. Jak zachodząca w glebie (zapisana poniżej) reakcja soli z wodą wpływa na jej odczyn:
AlCl3+3H2O→Al(OH)3+ 3H+ + 3C1- ?
9. Używając słowa wzrost lub obniżenie uzupełnij poniższy schemat:
wzrost opadów
→
ubytek zawartości Ca
→
.............................................
pH gleby
10. Która uprawa wymaga najbardziej kwaśnej gleby:
- pszenica, wzrastająca przy pH = 7;
- żyto, wzrastające przy pH = 5;
- ziemniaki, wzrastające przy pH = 6?
11. Wyjaśnij, dlaczego wokół cementowni emitującej znaczne ilości pyłów i gazów (SO2, NO2) i nie
mającej odpylaczy, zakwaszenie gleby jest nieznaczne
12. W jakim celu rolnicy przeprowadzają wapnowanie gleby polegające na dostarczeniu jej
węglanu wapnia?

Podobne dokumenty