Szkoła Podstawowa nr 86 prezentuje wysoki poziom

Komentarze

Transkrypt

Szkoła Podstawowa nr 86 prezentuje wysoki poziom
Szkoła Podstawowa nr 86 prezentuje wysoki poziom
Wyniki ewaluacji zewnętrznej
W dniach 5-18 listopada 2013 roku w szkole gościły wizytatorki z Małopolskiego
Kuratorium Oświaty. Zgodnie z przepisami badały, w jakim stopniu szkoła spełnia
wymagania określone przez Państwo. W naszej szkole badano trzy najbardziej
kluczowe dla działalności szkoły obszary z dwunastu określonych przez MEN:
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
5. Respektowane są normy społeczne.
Sprawdzano więc, jak uczymy, jakie są efekty naszej pracy dydaktycznej oraz czy w szkole
jest prawidłowo prowadzona działalność wychowawcza, zmierzająca do uznawania norm
społecznych. Informacje pozyskiwano z ankiet przeprowadzonych wśród 109 rodziców, 123
uczniów i 32 nauczycieli. Nauczyciele i uczniowie wypełniali ankiety online. W ramach
ewaluacji dokonano obserwacji 10 lekcji. Wizytatorki rozmawiały również z uczniami
młodszymi i starszymi, z nauczycielami, z rodzicami, pracownikami szkoły, z dyrekcją,
przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy XVI oraz z naszymi partnerami
(świetlica parafialna, Straż Miejska, Przedszkole nr 142). Aby jakiś pogląd uznać za
uzasadniony, musiał znaleźć potwierdzenie w trzech źródłach, np. wniosek, że nauczyciele
zachęcają uczniów do uczenia się, powinien być potwierdzony i przez uczniów, i przez
rodziców oraz musi wynikać ze sposobu prowadzenia lekcji.
Nasze działania zostały ocenione we wszystkich badanych obszarach na poziomie B,
czyli WYSOKIM.
W ustanowionej w 2007 roku skali poziomów wymagań ( E - niski D – podstawowy, C –
średni, B – wysoki, A - bardzo wysoki) obecnie zaostrzono kryteria. Poprzednio wystawiana
ocena A w tym roku nie zawsze wystarczy na B.
Uzyskanie tak wysokiej oceny przez szkołę stało się możliwe, bo stwierdzono, że prawidłowo
prowadzone działania dydaktyczne są POWSZECHNE, SKUTECZNE i ADEKWATNE do
potrzeb rozwojowych uczniów. Uznano także POWSZECHNOŚĆ poczucia bezpieczeństwa
wśród uczniów oraz POWSZECHNOŚĆ relacji opartych na szacunku i zaufaniu, a także na
udziale uczniów i rodziców we współdecydowaniu.
Przytoczę kilka stwierdzeń pochodzących z badań, z których jesteśmy szczególnie dumni:
Uczniowie uważają, że:
 Sposób, w jaki nauczyciele uczą, powoduje, że chce się uczyć – 79%
 Moi nauczyciele wyjaśniają nam, jak się uczyć – 83%
 Większość nauczycieli zrozumiale tłumaczy zagadnienia - 84%
 Większość nauczycieli potrafi zainteresować tematem – 73%
 Umiem się uczyć - 97%
 Lubię się uczyć – 77%
 Wszyscy uczniowie są traktowani tak samo - 82%
 Wiem, dlaczego uczę się czegoś na tej lekcji - 85%
1





Moi nauczyciele pomagają mi, jeśli potrzebuję wsparcia - 75%
Uczniowie oceniani są według ustalonych, jasnych dla nich zasad – 95%
To, czego się uczę, przydaje mi się w życiu – 95%
Moje wyniki w nauce najbardziej zależą od mojego zaangażowania – 82%
Nauczyciel upewnia się, czy właściwie zrozumiałam/em to, czego uczyliśmy się na
lekcji - 85%
 Mam wpływ na to, jakie zasady zachowania obowiązują w mojej szkole - 77%
 Na przerwach czuję się bezpiecznie – 89%
Rodzice w zdecydowanej większości uważają, że:
Wszyscy uczniowie są traktowani tak samo.
Nauczyciele wierzą w możliwości dzieci.
Nauczyciele częściej chwałą moje dziecko, niż je krytykują.
Mam wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się od mojego dziecka w szkole.
Mimo że dla uznania powszechności zjawiska w szkole wystarczy przekroczenie 50%
wypowiedzi, a u nas zwykle jest to powyżej 75 %, postaramy się utrzymać tak wysoki
poziom pracy. Będziemy też robić wszystko, aby nasze działania zostały potwierdzone
wysokimi wynikami uczniów, oczywiście z uwzględnieniem ich indywidualnych
predyspozycji.
Bardzo cieszy nas poparcie rodziców dla podejmowanych przez nas wysiłków. Postaramy się
nadal nie zawodzić ich zaufania.
Jako dyrektorowi miło mi było słyszeć od zespołu wizytatorek wiele dobrych słów, które były
refleksją po zakończonych rozmowach z różnymi grupami, reprezentującymi szkolne
środowisko. Dumna byłam z naszych uczniów i nauczycieli, którzy bardzo dobrze
prezentowali się na lekcjach. Panie wizytatorki podkreślały, że „widać, że w tej szkole
nauczyciele naprawdę pracują”. Kilka razy wracały z lekcji wręcz zachwycone – dzieci się od
siebie uczyły, były samodzielne i widać było, że często pracują w ten sposób. Świadczyły o
tym także rozmowy prowadzone z uczniami po lekcjach. Miały one sprawdzić, czy lekcja nie
była prowadzona na pokaz. Podobała się bardzo metoda pracy z uczniami zwana ocenianiem
kształtującym, która powoduje, że uczniowie przejmują większą odpowiedzialność za swoje
uczenie się.
Zostaliśmy także bardzo pochwaleni za szeroką działalność innowacyjną: program Comenius,
wspomniane ocenianie kształtujące, program „Indywidualizacja nauczania” w klasach I-III,
nowoczesne rozwiązania w dydaktyce realizowane przez trzy innowacje nauczycielskie,
bogate zajęcia pozalekcyjne, np. nauka gry na gitarze dla prawie 50 uczniów, szachy dla
najmłodszych, koło dziennikarskie. Doceniono szerokie stosowanie technologii
informatycznej na zajęciach, np. komputer w każdej klasie, zadania przez Internet itp.
Serdeczne dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w proces ewaluacji zewnętrznej.
Elżbieta Grzybek - dyrektor szkoły
Pełny raport z ewaluacji można zobaczyć pod adresem: http://www.npseo.pl/action/raports
lub http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=608&id=0
2
Oficjalne wnioski z ewaluacji:
1. Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i uczniowie tworzą w szkole atmosferę,
która sprzyja uczeniu się, kształtowaniu samodzielności i odpowiedzialności dzieci za
własny rozwój. Uczniowie mają świadomość celów uczenia się i stawianych im
wymagań.
2. Nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania i wdrażają innowacje, które potrafią
wykorzystać w rozwijaniu zainteresowań i wspieraniu uczniów mających trudności w
nauce.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową.
Służy temu taka organizacja procesu kształcenia, która ułatwia uczniom współpracę i
uczenie się od siebie nawzajem.
4. Szkoła jest otwarta na inicjatywy uczniów i stosownie do nich modyfikuje działania
wychowawcze i edukacyjne.
5. Szkoła prowadzi wnikliwą analizę wyników sprawdzianu w klasie VI i III i wdraża na
ich podstawie działania mające na celu poprawę jakości kształcenia.
6. W szkole podejmuje się liczne działania wychowawcze, mające na celu zmniejszanie
zagrożeń
7. Zdecydowana większość uczniów zna i respektuje normy społeczne obowiązujące w
szkole i czuje się w niej bezpiecznie. W szkole prowadzona jest wielostronna analiza
podejmowanych działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
pożądanych zachowań.
3

Podobne dokumenty