Ratownictwo Medyczne

Transkrypt

Ratownictwo Medyczne
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej
moduł
Wydział Nauk o Zdrowiu/Ratownictwo Medyczne
Centrum Językowe Uniwersytetu JagiellońskiegoCollegium Medicum
Nazwa modułu kształcenia
Język angielski – poziom B2
Ratownictwo 1 st
Kod modułu
WOZ-116-0-ZD-6
Język kształcenia
angielski
Zagadnienia tematyczne (język ogólny):
Student/ka zna i potrafi stosować słownictwo dotyczące zagadnień:
● sposoby spędzania wolnego czasu (filmy, czytelnictwo, hobby, zainteresowania)
● opisywanie własnej osoby (zajęcia codzienne, wydarzenia z przeszłości)
● rozmowy towarzyskie
● listy elektroniczne
● telefonowanie
● umawianie się na spotkanie
● pisanie notatek, esejów
● media
Zagadnienia gramatyczne (język ogólny):
Student/ka zna i potrafi stosować struktury gramatyczne w zakresie poziomu B2:
● czasy gramatyczne (Present simple, Present Continuous, Past simple, Past continuous,
Present perfect, Present perfect continuous, Past perfect)
● wyrażanie przyszłości (will do, will be doing, is going to do, is doing)
● mowa zależna
● strona bierna
● przysłówki
● tryby warunkowe
● czasowniki modalne
Student/ka potrafi tworzyć słowa pokrewne.
Funkcje językowe:
Funkcja komunikatywna, informatywna, przedstawieniowa, impresywna, ekspresywna,
fatyczna, stanowiąca, semantyczna
Student/ka potrafi:
● angażować się w dłuższe rozmowy i przejąć inicjatywę. Potrafi kontrolować przebieg
rozmowy (rozpocząć i zakończyć rozmowę, kontynuować i zmienić temat, powrócić do
poprzedniego tematu, przerwać wypowiedź swojego rozmówcy). Potrafi podtrzymywać
kontakty, np. zapraszać innych do włączenia się, wyrażenia opinii
● brać udział w dyskusji (wyrażać i podtrzymywać własne opinie podając argumenty i
wyjaśnienia, pytać o opinie, reagować na opinie innych osób poprzez komentarz, ocenę
propozycji, itp., potrafi ocenić alternatywne propozycje i spekulować, podawać i rozważać
sugestie, prosić o wskazówki lub wyjaśnienie)
● brać udział w dyskursie naukowym (rzetelnie przedstawiać szczegółowe informacje,
szczegółowo opisywać proces, dokonać syntezy informacji z wielu źródeł,
podsumowywać)
● organizować swoją wypowiedź za pomocą spójników wyrażających kontrast, skutek i
przyczynę, oraz zwrotów wskazujących na chronologię wydarzeń
● formułować podziękowania, polecenia, prośby, zapewnienia (np.: o dobrych rokowaniach
pacjenta), stanowcze twierdzenia.
Komponent akademicki:
● Student/ka zna i potrafi stosować słownictwo dotyczące wykształcenia medycznego.
● Zna i potrafi wykorzystać źródła wiedzy ogólnej i medycznej (np. strony internetowe,
słowniki, podręczniki).
Komponent specjalistyczny:
Student/ka zna i potrafi stosować słownictwo w zakresie następujących zagadnień:
● zawód ratownika medycznego, praca zespołu ratowników i ich obowiązki
● karetka: wyposażenie, rodzaje
● transport chorych
● izba przyjęć
● praca dyspozytora-procedury zgłoszeń
● leki
● układy
● szkieletowo-mięśniowy-budowa i funkcja
● skóra- budowa i funkcja
● sercowo-naczyniowy: budowa I funkcja
● oddechowy – budowa i funkcja
● trawienny – budowa i funkcja
● nerwowy- budowa i funkcje
● moczowy- budowa i funkcja
● płciowy - budowa i funkcja
● opisy częstych interwencji (złamania, przywracanie drożności oddechowe, podawanie
tlenu)
● medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika
medycznego pod nadzorem lekarza systemu (intubacja dotchawicza, kardiowersja, drobne
zabiegi chirurgiczne)
● parametry krytyczne
● ocena stanu zdrowia pacjenta
● ocena stopnia utraty przytomności i zabezpieczenie funkcji życiowych nieprzytomnego
podtrzymanie życia
● określanie zagrożenia dla życia lub zdrowia w przypadku awarii, katastrofy
● nagłe wypadki obejmujące
● problemy sercowo-naczyniowe
● cukrzycę
● zaburzenia neurologicznych
● stany chorobowe występujące u dzieci
● oparzenia i poparzenia
● rany, krwotoki
● odebranie porodu nagłego i inne interwencje położniczo-ginekologiczne
● opis przypadku
● rozmowa i wywiad medyczny z pacjentem
● uczestnictwo w zebraniach zespołu ratunkowego
Mówienie
Student/ka potrafi:
w zakresie życia codziennego:
● zrelacjonować treść książki lub filmu i wyrazić swoją opinię
● opowiedzieć na temat ważnych wydarzeń swojego życia
● opowiedzieć o swoich codziennych zajęciach i zadać pytania dotyczące codziennego życia
innej osoby
● brać udział w dyskusji (wyrażać i podtrzymywać własne opinie podając argumenty i
wyjaśnienia, pytać o opinie, reagować na opinie innych osób poprzez komentarz, ocenę
propozycji, itp., potrafi ocenić alternatywne propozycje i spekulować, podawać i rozważać
sugestie, prosić o wskazówki lub wyjaśnienie)
w zakresie języka specjalistycznego:
● przedstawiać płynnie relacje z procedur podjętych na miejscu wypadku lekarzowi,
któremu pacjent jest przekazywany na izbie przyjęć i/lub opisać miejsce zdarzenia pod
kątem ewentualnych zagrożeń
● wyjaśnić i podać rodzinie uzasadnienie za/przeciw akcji ratunkowej na miejscu wypadku
● przedstawić klarowną argumentację z wyjaśnieniem, na przykład: pacjenta z
zatrzymaniem akcji serca, który mimo udanej krążeniowo-oddechowej resuscytacji,
umiera
● płynnie i przejrzyście przekazać informację o stanie pacjenta rodzinnie poszkodowanego,
zapewniając rodzinę o właściwej opiece i pomocy medycznej
● płynnie oraz spontanicznie odpowiedzieć na pytania, zadane przez lekarzy dotyczące
zabezpieczenia pacjenta pod czas transportu oraz członków rodziny o stanie i rokowania
pacjenta
w zakresie języka akademickiego:
● wygłosić prezentację, odpowiedzieć na pytania po prezentacji
● potrafi podjąć ustalenia na temat wymagań, terminów prac, itp.
Pisanie
Student/ka potrafi
w zakresie życia codziennego:
● napisać list tradycyjny i elektroniczny opisując swoje przeżycia, uczucia, wydarzenia ze
swojego życia
● zanotować wiadomości zawierające pytania, informacje i wyjaśnienia
w zakresie języka specjalistycznego:
● klarownie i szczegółowo opisać przypadek kliniczny pacjenta
● dokonać syntezy informacji zebranej z wywiadu z pacjentem i jego rodziną i sporządzić
notatkę medyczną o stanie pacjenta
● napisać raport, sprawozdanie z miejsca wypadku lub streszczenie z konferencji
podkreślając te elementy, które były ciekawe wraz z ich uzasadnieniem
w zakresie języka akademickiego
● sporządzić dość dokładne notatki w czasie prelekcji
● napisać tekst wyrażający opinię (np. esej) na temat, o którym zgromadzi materiały
● napisać podanie o pracę
Słuchanie
Student/ka
w zakresie życia codziennego:
● podąża za rozmową osób trzecich
● rozumie główne wątki dokumentalnych audycji radiowych lub telewizyjnych dotyczących
wiadomości na tematy konkretne i abstrakcyjne przekazywane z normalną prędkością.
w zakresie języka specjalistycznego:
● rozumie wiele z rozmowy grupy pacjentów anglojęzycznych, którzy ulegli wypadkowi i
udziela im się pomocy
● zrozumieć komunikaty i wiadomości podane podczas konferencji oraz warsztatów
międzynarodowych
● zrozumieć główne treści wykładów, szkoleń, złożonych pod względem treści i leksyki.
Potrafi śledzić dłuższą wypowiedź i skomplikowaną argumentację, np.: dotyczącą nowego
wyposażenia karetki I ich zastosowania w innych krajach.
● zrozumieć komunikat podany przez telefon od dyspozytora
w zakresie języka akademickiego:
● rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela na temat ćwiczeń wykonywanych w klasie i
zadań domowych,
● rozumie z pewnymi szczegółami prelekcje i prezentacje
● zapisać niektóre informacje z wykładu, pod warunkiem, że są one podane w prostej formie
● napisać krótki tekst (np. streszczenie, sprawozdanie, esej)
Czytanie
Student/ka potrafi
w zakresie życia codziennego:
● zrozumieć główne wątki i niektóre szczegóły tekstów wyrażających opinie
(dydaktycznych i autentycznych)
● zrozumieć listy prywatne zawierające opinie, opisy, pytania
● przeczytać i zrozumieć korespondencję dotyczącą rejestracji na szkolenie lub kursy,
aplikację w ramach wymiany studenckiej.
w zakresie języka specjalistycznego
● szczegółowo zrozumieć praktyczne teksty medyczne i korespondencję medyczną, np.
ulotki, instrukcje, skierowania, dokumentację medyczną, instrukcje procedur z którymi
trzeba się zapoznać przed ich stosowaniem
● zrozumieć szczegółowo teksty z podręczników medycznych (np. opisy jednostek
chorobowych, opisy funkcjonowania układów anatomicznych)
● szybko określić treść i wagę artykułów i opracowań co do ich przydatności w wyborze
poszukiwanych informacji, np.: algorytm działań w przypadku OZW
● przeczytać i zrozumieć korespondencję dotyczącą rejestracji na szkolenie zawodowe lub
kursy, aplikację w ramach wymiany studenckiej.
w zakresie języka akademickiego:
● zebrać informacje w różnorodnych źródłach
język ogólny
semestr 1.
gramatyka
 czasy gramatyczne (narrative tenses: past simple, past continuous, present perfect, past
perfect)
 mowa zależna
 czasowniki modalne (ought to, should, may (advising), can, could (ability))
tematyka
 rozmowy towarzyskie
 język dyskusji
 wydarzenie ze swojego życia
sprawności językowe
mówienie
 udział w rozmowie towarzyskiej (zaczynanie i kończenie rozmowy, utrzymywanie
rozmowy, zadawanie pytań w celu podtrzymania konwersacji, itp.)
 udział w dyskusji (wyrażanie i obrona opinii, reagowanie na wypowiedzi rozmówcy,
zadawanie pytań, itp.)
 opowiadanie o wydarzeniu ze swojego życia, zadawanie pytań dotyczących wydarzeń z
życia innej osoby
pisanie
 napisanie listu opisującego wydarzenie ze swojego życia
czytanie
 czytanie ze zrozumieniem listów
 czytanie ze zrozumieniem tekstów wyrażających opinie na tematy współczesne
słuchanie
 słuchanie ze zrozumieniem nagrań dotyczących rozmów towarzyskich i dyskusji
 słuchanie ze zrozumieniem wypowiedzi nt. wydarzeń z życia
semestr 2.
gramatyka
 tryby warunkowe
 ćwiczenie materiału z 1. semestru
tematyka
 wyjaśnianie celu i przyczyny
 media (filmy, telewizja)
 książki
 zainteresowania
sprawności językowe
mówienie
 wypowiedź na temat ulubionego filmu
 wypowiedź na temat ciekawej książki
pisanie
 napisanie listu opisującego swoje zainteresowania
czytanie
 czytanie fragmentu dzieła literackiego
słuchanie
 słuchanie audycji radiowej (wiadomości, audycja dokumentalna)
 słuchanie ze zrozumieniem nagrań dotyczących tematu zainteresowań
semestr 3.
gramatyka
 czasy gramatyczne (Present perfect, Present perfect continuous)
 wyrażanie przyszłości (wraz z Future perfect, Future continuous)
 strona bierna
 słowotwórstwo
tematyka
 emocje i uczucia
 telefonowanie
 umawianie się na spotkanie
 sporządzanie notatek
sprawności językowe
mówienie
 wyrażanie emocji
 reagowanie na emocje wyrażane przez rozmówcę
 prowadzenie rozmowy telefonicznej
 umawianie się na spotkanie
pisanie
 zapisywanie wiadomości
 sporządzanie notatek
 pisanie listu zawierającego opis emocji
czytanie
 czytanie tekstów na temat emocji
słuchanie
 słuchanie ze zrozumieniem nagranych rozmów telefonicznych
semestr 4.
gramatyka
 czasowniki modalne
 słowotwórstwo
 powtórzenie materiału
tematyka
 programy telewizyjne
 sytuacje trudne i niejednoznaczne etycznie
 listy elektroniczne formalne
sprawności językowe
mówienie
 dyskusja nt. trudnych sytuacji
 dyskusja nt. oglądniętych programów telewizyjnych
pisanie
 pisanie listów elektronicznych
 pisanie tekstów wyrażających opinie
czytanie
 czytanie tekstów o tematyce ogólnej
słuchanie
 słuchanie nagrań nt. trudnych sytuacji
 oglądanie programów telewizyjnych
język akademicki
semestr 1.
tematyka
 wykształcenie
 źródła wiedzy
 korzystanie ze słownika
sprawności językowe
mówienie
● opisywanie swoich studiów
pisanie
● napisanie listu elektronicznego do nauczyciela w sprawie wymagań
● opis systemu kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne w innych krajach
czytanie
● korzystanie ze słownika
● korzystanie z różnych źródeł w celu znalezienia potrzebnych informacji
słuchanie
● słuchanie ze zrozumieniem poleceń nauczyciela
semestr 2.
tematyka
 grafy i wykresy
 pisanie streszczenia
 wykłady, sporządzanie notatek
sprawności językowe
mówienie
 opisywanie wykresów i grafów
pisanie
 pisanie streszczenia z wybranych tekstów
 sporządzanie notatek z wykładów
czytanie
 znajdowanie informacji nt. chorób i terapii
słuchanie
 słuchanie ze zrozumieniem wykładów
semestr 3.
tematyka
 prezentacja
sprawności językowe
czytanie i mówienie
 przygotowanie i wygłoszenie prezentacji
słuchanie i mówienie
 zadawanie pytań do prezentacji innego studenta
słuchanie i pisanie
 wysłuchanie ze zrozumieniem i napisanie streszczenia prezentacji innego studenta
semestr 4.
tematyka
 udział w seminarium
sprawności językowe
mówienie
 wzięcie udziału w seminarium (wygłoszenie krótkiej wypowiedzi, udział w dyskusji)
pisanie
 napisanie streszczenia z seminarium
czytanie i mówienie
 przygotowanie wypowiedzi na wybrany temat (wybór tematu, zebranie materiału)
czytanie
 zebranie informacji
słuchanie
 słuchanie ze zrozumieniem nagrań rozmowy w trakcie seminarium
 słuchanie wypowiedzi innych studentów
język specjalistyczny
semestr 1.
1. Ogólna informacja o zawodzie ratownika medycznego- zakres obowiązków (2 godz.)
2. Ogólny opis budowy ciała z naciskiem na organy wewnętrzne (2 godz.)
3. Układ szkieletowo-mięśniowy -budowa i funkcja (4godz. )
4. Skóra- budowa i funkcja (2 godz.)
5. Układ sercowo-naczyniowy – budowa i funkcja (4godz.)
6. Układ oddechowy – budowa i funkcja (4 godz.)
7. Układ trawienny – budowa i funkcja (4 godz.)
8. Układ nerwowy- budowa i funkcje ( 4 godz.)
9. Układ moczowy- budowa i funkcja ( 2 godz.)
10. Układ płciowy - budowa i funkcja ( 2 godz. )
semestr 2.
1. Praca zespołu ratowników i ich obowiązki (4godz.)
2. Wyposażenie karetki pogotowia i różne rodzaje ambulansów (4 godz.)
3. Diagnostyczne i terapeutyczne wyposażenie karetki pogotowia (2godz)
4. Odział Pogotowia – Izba Przyjęć (2godz.)
5. Praca dyspozytora -procedury zgłoszeń (2 godz.)
6. Leki podawane przez ratowników – ogólny podział leków i ich droga podawania (4 godz.)
7. Injekcje i wlewy (2 godz. )
8. Opisy częstych interwencji zespołu ratowników (4 godz)
9. Złamania i procedury interwencyjne (4 godz)
10. Przywracanie drożności oddechowej (2 godz)
semestr 3.
1. Podawanie tlenu – opis procedury
2. Ocena stanu zdrowia pacjenta w celu ustalenia postępowania medycznych czynnościwywiad i badanie fizykalne- przykłady
3. Podtrzymanie życia i algorytmy resuscytacji
4. Procedury wymagane przy oparzeniach i poparzeniach
5. Triage. Określanie zagrożenia dla życia lub zdrowia w przypadku awarii, katastrofy
6. Transport osób w stanie nagłego zagrożenia Medyczne czynności ratunkowe, które mogą
być podejmowane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza systemu- intubacja
dotchawicza, kardiowersja, drobne zabiegi chirurgiczne (zaszywanie ran zakładanie
drenów)
7. Oznaczanie poziomu parametrów krytycznych np.: glukozy, elektrolitów, gazometrii krwi
8. Ocena stopnia utraty przytomności i zabezpieczenie funkcji życiowych nieprzytomnego
9. Opatrywanie ran, tamowanie krwotoków
10. Odebranie porodu nagłego i inne interwencje położniczo-ginekologiczne
semestr 4.
11. Zapobieganie zakażeniom przez stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki
12. Nagłe wypadki obejmujące sercowo-naczyniowe problemy
13. Nagłe wypadki obejmujące cukrzycę
14. Nagłe wypadki obejmują ce zaburzenia neurologiczne
15. Nagłe wypadki obejmujące stany chorobowe występujące u dzieci
16. Przygotowanie do samodzielnej prezentacji i prezentacje indywidualne
17. Praca w grupach przygotowanie raportu ratowniczego z wybranego problemu medycznego
18. W grupach zamiana artykułów medycznych na prezentację
Literatura podstawowa:
1. Patoka Z., Okulicz I., English for Paramedics, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012
2. Donesch-Jeżo E., English for Nurses, Wydawnictwo Przegląd Lekarski, 2002.
Literatura uzupełniająca:
3. Glendinning E., Howard R., Professional English in se: Medicine, Cambridge
4. Grice T., Greenan J., Nursing 2. Oxford English for careers. Oxford University Press,
2008
5. Allum, V., McGarr, P. Cambridge English for Nursing. Cambridge University Press,
2008.
6. McCarter S., Medicine 1, Oxford English for Careers, OUP, 2009.
7. Barrall, I., Rogers, J. Lifestyle Upper-Intermediate. English for Work, Socializing and
Travel. Pearson Education 2012.
8. Craven, M. Real Listening and Speaking 3. Cambridge University Press, 2013.