Nowe wcielenie Kuboty

Komentarze

Transkrypt

Nowe wcielenie Kuboty
ffiffimmffimffiMm *s
*$ę*m$kffi
Test ciasnika Kubota M9540
Nowe wcielenie Kuboty
ffi
rx*t*st*vvffi
$}5$ ffi flH*H
mowni ciągnik był niedotarty. Maksymalny moment obrotowy zbliżony
do 270 Nm silnik osiąga podczas pra-
ffi*s
trmk *r #psffi*m*xś* sś$st$kE*mt
# $Ttffi*y ##
KWT
. Hhm#m$$-
Cy.
W tym Samym zakresie prędkoŚci ob_
rotowych silnik pracuje najwydajniej,
srmy #* rjffi hmem*fu\śffi$u e*fuy
$ffirffiw#x$cu fiffi #*trffiffi.
osiągając jednostkowe ZUZyC|e paliwa
na poziomie 218 g/kWh. Podczas pra-
cy Z mocą maksr,'m alną i nominalną
wynosi ono juŻ duzo więcej (odpo_
wiednio 305 i 329 g/kWh).
zięliśmY,,frdwarsztat" M9540
nowy nolvy model ciągnika
oferowany przez japo skiego producenta Kubota i sprawdziliŚmy na ha-
mowni' ile mozna Z niego wycisnąÓ.
Przetestowany przez nas traktor jest
następcą modelu ME9000. W nowym
ciągniku zastosowano m.in. inny silnik
t ptzekładnię.
P odczas przep row adzonych pomiarow mocy dostępnej na
sza
KM
WoM
najwiękwartoŚĆ wyniosla 58,6 kw l]9,6
i była osiągana przy 2400 obr.l
min. Podczas pra:y Z prędkością no-
minalną silnik osiągnąl 56,] kw
11]
Z prędkością1 500 _ 1850 obr.lmin.
Nie na pełen gaz
Z
{/rp*se*rueł rrp*łsfu* r'mpewrarm
dof:ry do-
st#p tto #ałotłrcfu i'ffi1tru p*wietrn{ł"
KM. IJzyskana na WOM moc maksymalna 79,6 KM jest wynikiem dobrym
dla tej klasy ciągnika.Poza tym Kubota podlJe , ze M9540 dysponuje mocą
na
WOM
84
KM. Nasz wynik jest nie-
co ntższy, ale bad any Za pomocą ha-
pomiarou' rn'nika, ze optymal-
nym tozwląZanlem podczas pracy jest
utrzymywanie prędkości obrotowej
1800 2200 obr., min. Pozwoli to na
wykorzystanie 50 - 56 kW mocy przy
jednostkowym zuzt.ciu paliwa ponizej
300 g/kWh i dodatkorł'o Zapewni jeszcze ntewielki zapas momentu obrotowego. Praca z rnniejszr'mi prędkościa_
mi obrotowymi mozli\\ a jest wyłącznle
Z maszynami nieiłr-k azującvmi duzego
"l*
ą
&
\NJ
lą
ł-l$
Kubota M9540 wyposażona jest w nowy silnik o mocy nominalnej 99 KM. Cirynik jest dośćlekki, więc jest idealnym traktorem
do prac na uźytkach zielonych. Zwratnośćto duźy atut padczas prac z ładawaczem czołowym.
:rzoov
ms
I,il cr'gs ie rłaszego
testu zmi,erzyłiśrny
łrr#r dqgnika na Wo]Vtr
śzuźycie
Wyniki pomiarow na WOM
Kubota M95 40
$
pałiwa.
o Moc na WOM:
i l.{ominalna
ny wzmacntacz. W zmacntacz
redukuje przelozenie
w doł.
o
Il
%
Rewers, ktorego dŹwignię
z lewej strony
kola kierownicy, obslugiwany jest hydrauhcznte. Podobala nam się jego prala, bo
zmtana kierunku jazdy odbyumiesz czono
zapotrzebowanra na moc. Jednostka
napędowa ma cztery cylindry i pojem_
nośĆ3,8 l. Silnik jest turbodoladowa_
ny, ale nie posiada intercoolera. Spełnia normy emisji spalin Tier IILA.
Wypos ażonyjest w klasycznąrzędową pompę wtryskową z mechanlcznym
regulatorem. Silnik posiada uklad recyrkulacji spalin (EGR)
.
wa się plynnie. W czasre uruchamianta wzmacnia cza nie od czuwa
się szarpnięć.
Standardowym wyposa zentem Kuboty M9540 są dwie prędkoŚci WoM
540 i 540E . Zmiany prędkościdokonuje się niewielką dŹwignią z tylu ciągnika. W opcji wyposa zenta dodatkowego
znajduje się 1000 obr.hin, jednak wy_
kJucza to korzystanie z ekonomicznel
prędkości540E. WoM wlączany jest
ktro hyd rau ltcznte .
Duzo biegow
el
Przekladnia testowanej Kuboty oferuje 36 przełoŻefi w prz d i tyl. Do
dyspozycji jest sześĆbieg w gł wnych, trzy zakresy i tylko jednostop-
Z mechanlczną amortyzacją pe\ną
regulacją. Kolo kierownicy regulowa-
n
iowy
el
ektrohydrau ltcznte ob s lu giwa
-
e
W standardzte oferowany jest fotel
i
ne jest tylko w płaszczyźnie poziomej. NiedogodnośÓ tę rekompensuje
niewiełki pedal umiesz czony między
Zmierzona w czesie naszega testu
mac maksynalna na
Moc i moment obrotowy
80
500
70
60
łoo
es0
;40
S:o
ź
B
-v,
soo
I
Ito
zoo
i0
.,oo
1200 140a 1600 1800 zaaa 22a0 24aa Ż6aa 28oo
g
I
-o
o
o
!
WoM wyniosła 58,6
kwl79,6 KM. Mak-
syrnałny rnułncnt obrotowy dostępny jest
w przedziałe od 15a0
do 1850 obr.lmin.
$
25
4AA
Ża
350
o
c
'Ń
'o 15
o
(9
-c
-sl
=
;
ctl
300
3
o
.y
254
'fJ
o
2AA
I
P
v,
o
Ito
I
t
12aA
1400 1600 1800 2000 22aa
Obroty silnika (obrimin)
329 g/kWh
maks. 305 g/kWh
zi8glkWh
f Minimalne
i
1500 - 1800 obr./min
i
Przy mocy
$,,r,,r.,,,,
P
I
usy:
+ wy:ątkowa zwrotnośĆ traktora,
+ dobra wido cznoŚĆ z kabiny,
+ mozna zablokowaÓ obw d
olejowy, co odc iąża podnośnik.
Minusy:
- utrudniony dostęp do miarki
oleju silnika,
- brak schowkow w kabinie,
- kontrolka wzmaentacza
Sprzęglem a hamulcem. Po jego wciŚ_
nięciu lvygodnie reguluje się odchyla-
nie koła kierownicy W czasie wysi adanta z kabiny. W kabinie brakuje fotela
dla pasazera. Jej szerokośi na wyso-
kości glołvy traktorzysty wynosi 110,
a dlugość133 cm. Wsiadając do kabi-
i
454
1000
ł Nominalne
ma się wraZenle, że wejście jest obotw r drzwt ma lvysokość 133
cm szerokośĆ maksymalną 93 cm.
Z kabiny ciągnika mozna wygodnie
wysiad aĆ ptzez prawe drzwl.
Tablica rozdztelcza na konsoli centralnej jest przejrzysta. Na wyŚwietla_
Zużycie paliwa
5
śJednostkowe zużycie paliwa:
Szerne.
Zuzycie paliwa w czasie testu
3
kWlll,l KM
ny,
Obroty silnika (obrlmin)
=
56,1
r
260A obr./min
ł Maksymalna 58,6 kw119,6 KM
j
Z4A0 obr./min,
'1 Zakres stalej mocy 2200 - 2600
obr./min.
$
ł Moment obrotowy:
J Nominalny
2II Nm,
ł Mak. " 214 Nm (1650 obr./min)
i Startowy
2ZS I.{m
ł Przyrost momentu obrot. 30%
na prawej konsoli,
niewygodna
lokaliz acja przycisku
klakonu (na desce rczdztelcze).
,Moc i moment obrotowy
80
ffi
mxrymm$km
2400
2600
2800
I
VY cessie pracy poniźej 220a obnlmin
aiągnik zutywa połtiżej 3fi0 *lkWłł.
cZU mozna podczas pracy odczytaÓ
aktualną prędkośĆ1azdy i prędkośĆ
WoM. Przycisk do wIączanta Sygna_
lu dŹwiękowego nie jest zlntegrowany Z wlącznikiem kierunkowskaz w
umiesz czonym z prawej strony kierownicy, tylko znajduje się na konsoli centralnej. Tiudno będzie na niego trafrĆ,
zwlaszcza podczas j azdy.
Blt**$
29-$,