Jak optymalnie wykorzystać zasoby szkoły?

Komentarze

Transkrypt

Jak optymalnie wykorzystać zasoby szkoły?
W poprzednich edycjach Szkoły z Klasą 2.0 swoje zadania realizowali w programie także dyrektorzy i dyrektorki. Ich działania miały za zadanie stworzyć w szkole odpowiednie warunki wspomagające pracę całej społeczności szkolnej. Były dobierane i modyfikowane stosownie do potrzeb
konkretnej szkolnej społeczności oraz priorytetów przyjętych przez dyrekcję, radę pedagogiczną
czy radę szkoły. W nowej edycji opisy tych zadań mogą stanowić dla Was cenne wskazówki pokazujące, jak zrealizować w szkole zadania polepszające infrastrukturę lub wykorzystanie sprzętu
i innych zasobów, zwiększające umiejętności kadry nauczycieli.
Poniżej udostępniamy Wam opis dawnego zadania dyrektorskiego: „Nasz pomysł na e-zasoby”: to działanie
mogą wybrać szkoły, które chcą zoptymalizować wykorzystanie sprzętu i zachęcić większość nauczycieli do nauczania z użyciem komputerów i internetu.
Działanie polega na opracowaniu i wdrożeniu projektu optymalnego wykorzystania istniejących e-zasobów
i TIK-owych umiejętności społeczności szkolnej. Projekt ten ma na celu poprawę jakości pracy całej szkoły.
Jeżeli taki plan funkcjonowania e-szkoły już istnieje, można go dopracować, przyjrzeć się, czy pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów, udoskonalić zasady użytkowania pracowni i sprzętu lub zaangażować w niektóre
działania uczniów.
Ważne działania w ramach e-zasobów to:
»
»
»
»
Diagnoza zasobów szkoły – zarówno sprzętu (inwentaryzacja i sprawdzenie, jaki sprzęt jest dostępny na co dzień), jak i umiejętności nauczycieli i uczniów).
Analiza dotychczasowego wykorzystania sprzętu multimedialnego w szkole i stworzenie przejrzystego grafiku jego używania.
Nawiązanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi (urząd gminy, biblioteka gminna, wyższa
uczelnia, organizacja pozarządowa), aby jak najlepiej wykorzystać zasoby sprzętowe (np. gmina
lub rada rodziców może wesprzeć finansowo szkołę i tym samym wzbogacić infrastrukturę;
gminna biblioteka może w określonych godzinach udostępniać uczniom sprzęt do odrabiania prac
domowych, a organizacje pozarządowe lub szkoły wyższe dzielić się swoim doświadczeniem
w wykorzystaniu TIK, np. do zarządzania instytucją).
Zadbanie o konkretne formy motywowania i wspierania nauczycieli wykorzystujących TIK.
Wskazówki dla Zespołu
»
»
Zaczynamy zawsze od zdiagnozowania tego, jakie zasoby posiadamy oraz jak sprzęt i pracujący
na nim uczniowie i nauczyciele działali do tej pory. Analiza, często w formie SWOT, służy do wyznaczenia celów, jakie chcemy osiągnąć. Bez konkretnych, mierzalnych, realnych celów nie da się
rozmawiać o tym, jak szkołę wprowadzać w etap 2.0 lub jak dalej modyfikować i udoskonalać
istniejące rozwiązania.
Warto sprawdzić, jakimi umiejętnościami dysponują nauczyciele i uczniowie.
»
»
»
»
Stworzenie grafiku wykorzystania sprzętu pomoże usprawnić jego podział pomiędzy nauczycieli,
ustalić, jak ma wyglądać dostęp do pracowni komputerowej i pozwoli optymalnie wykorzystać
szkolne zasoby. Kto i kiedy korzysta z tablicy multimedialnej, rzutnika, ekranu, laptopów, pracowni
komputerowej? Kto opiekuje się sprzętem, do kogo zgłaszamy zapotrzebowanie na jego użycie?
Bez przekonanych, zmotywowanych i chętnych do zmiany nauczycieli nie będzie pożytku nawet
z najlepszego sprzętu. Rozbudowywanie infrastruktury w szkole musi iść w parze z rozmowami
z nauczycielami, dawaniem im przestrzeni do pracy ze sprzętem, do samodzielnego odkrywania,
jak mogą z niego korzystać, do dzielenia się pomysłami, wspólnego dochodzenia do nowych rozwiązań i ich realizowania. Wewnątrzszkolne doskonalenie, warsztaty (także organizowane wspólnie z uczniami), lekcje pokazowe – to dobre sposoby na rozbudzenie zainteresowania nowymi
technologiami. Pojedynczy warsztat z obsługi wybranego programu czy sprzętu najczęściej
nie wystarczy. Ważne jest też, aby – obok zachęcania do korzystania z nowych technologii – przypominać o tym, że TIK, tak jak każde narzędzie czy metoda, musi iść w parze z postawionymi celami
lekcji i cyklu nauczania. Zatem nauczyciele, dzieląc się doświadczeniem i własnymi pomysłami powinni pokazywać, w jaki sposób narzędzia TIK pomogły im w realizacji zaplanowanych celów.
Warto otworzyć szkołę na to, co mają do zaoferowania uczniowie. Czasem wystarczy pięć smartfonów w klasie, żeby móc urozmaicić lekcję i uczynić ją bardziej atrakcyjną dla uczniów – nagrać
krótki film pokazujący eksperyment na fizyce czy chemii, zlecić przeszukanie internetu w celu dotarcia do jakiejś konkretnej informacji, czy zrobić krótki fotoreportaż jako komentarz do lektury
omawianej na języku polskim.
Pamiętajmy o rodzicach! Włączenie rodziców do konsultacji daje nam większe szanse na to,
że będą zmianę uważali także za swoje dzieło i bardziej się z nią zidentyfikują. Zaprośmy ich na lekcje pokazowe z nowym sprzętem, niech zobaczą entuzjazm swoich dzieci, zorganizujmy warsztaty,
na których to uczniowie będą nauczycielami dla swoich rodziców czy dziadków. Takie otwarcie
szkoły na rodziców ma dodatkowy atut – niektórzy z nich mogą zechcieć wesprzeć szkołę swoimi
umiejętnościami i wiedzą.

Podobne dokumenty