SUP 19/16 (ENR 5)

Komentarze

Transkrypt

SUP 19/16 (ENR 5)
OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25
STRONA 1-1
PAGE 1-1
LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25
POLSKA AGENCJA
POLISH AIR NAVIGATION
ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
SERVICES AGENCY
SŁUŻBA INFORMACJI
AERONAUTICAL INFORMATION
LOTNICZEJ
SERVICE
SUP 19/16 (ENR 5)
02-147 Warszawa, ul.Wieżowa 8
AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX
NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179, AFS: EPWWYNYX
e-mail: [email protected], www: http://www.ais.pansa.pl
Obowiązuje od / Effective from
13 APR 2016
Obowiązuje do / Effective to
14 APR 2016
1.
2.
3.
ĆWICZENIE OKRĘTOWEJ GRUPY ZADANIOWEJ 3.
FLOTYLLI OKRĘTÓW (ŁEBA)
SHIP TASK FORCE EXERCISE OF THE 3RD FLOTILLA OF
SHIPS (ŁEBA)
TERMINY
DATES
2016-04-13 do 2016-04-14
2016-04-13 to 2016-04-14
CZAS (UTC)
TIME (UTC)
Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP).
According to the Airspace Use Plan (AUP).
2016-04-13: 0800 - 0900 oraz 1400 - 1600
2016-04-13: 0800 - 0900 and 1400 - 1600
2016-04-14: 0800 - 1000 oraz 1400 - 1600
2016-04-14: 0800 - 1000 and 1400 - 1600
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW
FLIGHT RESTRICTION AREA
Rejon wyznaczony na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych.
Rejon niedostępny dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej.
The area designated for the purposes of military aircraft flights. The area is
not available for civil airspace users.
EA 24
EA 24
Granice poziome:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
54°57'12"N
54°39'38"N
54°48'11"N
54°48'35"N
55°02'00"N
54°57'12"N
Lateral limits:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
017°22'24"E
017°36'11"E
017°49'40"E
018°08'26"E
017°58'04"E
017°22'24"E
Granice pionowe:
4.
54°57'12"N
54°39'38"N
54°48'11"N
54°48'35"N
55°02'00"N
54°57'12"N
017°22'24"E
017°36'11"E
017°49'40"E
018°08'26"E
017°58'04"E
017°22'24"E
Vertical limits:
Dolna granica:
SFC/GND
Lower limit:
SFC/GND
Górna granica:
FL 95
Upper limit:
FL 95
REJON DZIAŁALNOŚCI WOJSKOWEJ
MILITARY ACTIVITIES AREA
Rejon nad wodami otwartymi, w którym będzie prowadzona wojskowa
działalność niebezpieczna dla lotnictwa cywilnego. Rejon ten nie ustanawia
ograniczeń dla swobodnego przepływu ruchu lotniczego - jest tylko
ostrzeżeniem nawigacyjnym dla lotnictwa cywilnego.
The area above open waters within which military dangerous activities for civil
aviation are planned to be carried out. The area does not impose any
restrictions on the free flow of air traffic - it only constitutes a navigation
warning to civil aviation.
Granice poziome:
1.
2.
3.
4.
1.
54°57'12"N
55°02'00"N
55°14'20"N
55°10'30"N
54°57'12"N
Lateral limits:
1.
2.
3.
4.
1.
017°22'24"E
017°58'04"E
017°48'15"E
017°11'40"E
017°22'24"E
Granice pionowe:
54°57'12"N
55°02'00"N
55°14'20"N
55°10'30"N
54°57'12"N
017°22'24"E
017°58'04"E
017°48'15"E
017°11'40"E
017°22'24"E
Vertical limits:
Dolna granica:
SFC
Lower limit:
SFC
Górna granica:
FL 95
Upper limit:
FL 95
Uwaga: Rejon lotów nie podlega rezerwacji w AMC Polska.
Note: The flying area is not subjest to ordering in AMC Poland.
SUP 19/16
13 APR 2016
STRONA 1-2
PAGE 1-2
ĆWICZENIE OKRĘTOWEJ GRUPY ZADANIOWEJ 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW (ŁEBA)
SHIP TASK FORCE EXERCISE OF THE 3RD FLOTILLA OF SHIPS (ŁEBA)
oraz TSA 14 B, C; TSA 16 B, D; EP D48; EP D54; TSA D303; TSA D304;
TSA D305 zgodnie z AIP Polska.
5.
6.
and TSA 14 B, C; TSA 16 B, D; EP D48; EP D54; TSA D303; TSA D304;
TSA D305 in accordance with AIP Poland.
ORGANIZATOR LOTÓW
ORGANISER OF FLIGHTS
1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
1st Tactical Air Wing
Tel. kom.:
Mobile:
+48-519-038-104
+48-519-038-104
UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
MAINTAINING RADIO COMMUNICATION
Załogi wykonujące loty w wydzielonym rejonie ograniczeń lotów, TSA oraz
EP D będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim terytorialnie
organem dowodzenia Polskich Sił Powietrznych.
The crews conducting flights within the segregated flight restriction area,
TSAs and EP D areas shall maintain radio communication with a relevant
command post of the Polish Air Force.
7.
INFORMACJE DODATKOWE
7.1
Rejon ograniczeń lotów EA 24 wydzielony
odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK.
przestrzeni
The flight restriction area EA 24 is segregated within the area of responsibility
of GDAŃSK FIS.
ADDITIONAL INFORMATION
7.2
Przeloty statków powietrznych do rejonu ograniczeń lotów będą wykonywane
po trasach wymienionych w planach lotu (FPL). Lotnisko operacyjne: EPSN.
Flights of aircraft to the flight restriction area shall be conducted along routes
specified in the flight plans (FPLs). The operations aerodrome: EPSN.
7.3
Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonie ograniczeń z
prędkością większą niż 250 kt IAS są zobowiązane do utrzymywania buforów
wewnętrznych: 3,5 NM w poziomie, 500 ft od górnej granicy rejonu.
Crews of aircraft performing flights within the flight restriction area at speeds
greater than 250 kt IAS are obliged to maintain a separation from the area
limits: 3.5 NM horizontally, 500 ft from the upper limit of the area.
7.4
Załogi statków powietrznych wykonujących loty w ramach ćwiczenia mają
obowiązek omijania stref ograniczonych (EP R) oraz aktywnych stref
niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia. Strefy
EP D48 i EP D53 będą aktywowane na potrzeby ćwiczenia.
Crews of aircraft participating in the exercise are to avoid restricted areas
(EP R) and active danger areas (EP D) not used during the exercise. EP D48
and EP D53 areas will be activated for the purposes of the exercise.
7.5
Rejon EA 24 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez MIL ARO
EPSN zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3 pkt 4 oraz pkt 5.1.
EA 24 is subject to the ordering and activation procedure in accordance with
AIP Poland ENR 2.2.3 point 4 and point 5.1 by EPSN MIL ARO.
7.6
Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu realizacji ćwiczenia
będą dostępne w AMC Polska, tel.: +48-22-574-5733 - 35.
Detailed information on the real time of realization of the exercise will be
available from AMC Poland, phone: +48-22-574-5733 - 35.
Patrz: mapa.
See: chart.
jest
z
- KONIEC -
13 APR 2016
- END -
SUP 19/16