Pingwin

Komentarze

Transkrypt

Pingwin
Szkola podstawowa Klasa
Pingwin
4
Matematyka
1. W sklepie pani Joli Grzeœ kupi³ lizaka za 1 z³ 60 gr i 2 batoniki po 2 z³ 15 gr za sztukê. Ile reszty otrzyma³
z 10 z³?
A. 4 z³ 90 gr
C. 4 z³ 10 gr
B. 5 z³ 10 gr
D. 5 z³ 90 gr
2. Wartoœæ wyra¿enia 24 · 7 + 24 · 3 wynosi:
A. 420
B. 240
C. 402
D. 204
3. Jaka jest d³ugoœæ boku kwadratu, je¿eli jego obwód wynosi 48 cm?
A. 6 cm
C. 24 cm
B. 8 cm
D. 12 cm
4. Ile kó³ek znajduje siê na rysunku?
B. 5
A. 4
C. 6
D. 9
5. Koronacja pierwszego króla Polski - Boles³awa Chrobrego by³a w 1025 r. Rok ten zapisany cyframi
rzymskimi to:
A. MVXX
C. MXXV
B. MMXVX
D. MMXXV
6. Liczba 3 razy mniejsza od sumy liczb 276 i 327 to:
A. 200
B. 199
C. 201
D. 202
7. Wysokoœæ lalki Bo¿enki wynosi 28 cm. Jak¹ wysokoœæ bêdzie mia³a lalka w skali 1:4?
C. 112 cm
A. 56 cm
B. 7 cm
D. 24 cm
8. Rozwi¹¿ krzy¿ówkê. Liczby wpisz s³owami.
Rozwi¹zaniem krzy¿ówki jest:
A. KROK
1.Przyrz¹d do rysowania okrêgów.
2.Ma 5 boków.
B. KO£O
3.Bry³a do mycia r¹k.
C. KAWA
4. 24 godziny.
D. KRAN
1)
2)
3)
4)
9. Które zdanie jest prawdziwe?
A. Suma to wynik dodawania.
C. Kwadrat ma trzy przek¹tne.
B. Ka¿dy prostok¹t jest kwadratem.
D. K¹t rozwarty ma wiêcej ni¿ 180°.
10. Wynikiem dzia³ania (7 · 6 - 3 · 5 - 28 : 4) : 5 jest:
A. 2
B. 5
C. 4
D. 20
11. Ile zer ma liczba osiemdziesi¹t milionów?
A. 6
B. 8
C. 9
D. 7
12. Superszybki francuski poci¹g TGV przeje¿d¿a w ci¹gu godziny 260 km. Ile kilometrów przejedzie ten
poci¹g w ci¹gu doby, je¿eli po drodze jest dwanaœcie 15 minutowych postojów?
A. 2600 km
C. 5200 km
B. 5460 km
D. 6240 km
13. Pan Igor posadzi³ 485 jab³oni, 198 grusz i 84 œliwy. Ile by³o wszystkich drzew w sadzie pana Igora?
A. 776
C. 649
B. 694
D. 767
14. W œwietlicy ustawiono po 4 krzes³a przy ka¿dym stoliku. Ile by³o stolików w œwietlicy, je¿eli ³¹cznie
ustawiono 208 krzese³?
A. 50
C. 52
B. 51
D. 54
15. Najmniejszym wspólnym mianownikiem dla u³amków
A. 48
B. 16
7 5 3
, , jest:
8 6 4
C. 12
D. 24
16. Na rysunku podane s¹ d³ugoœci boków poszczególnych figur. Obwód, którego wielok¹ta wynosi 32 cm?
A. trójk¹ta DEA
D
C
7 cm
B. trójk¹ta ADB
10 cm
C. czworok¹ta ABCD
6 cm
E
D. czworok¹ta ABDE
7 cm
A
17. Wynikiem dzielenia 876 : 3 jest:
A. 222
B. 292
8 cm
B
C. 226
18. Ile stopni ma k¹t, je¿eli jest on o 45° wiêkszy od k¹ta prostego?
C. 135°
A. 45°
B. 225°
D. 272
D. 315°
19. Liczba dwucyfrowa, w której cyfr¹ dziesi¹tek jest x, a cyfr¹ jednoœci 3, ma postaæ:
A. x + 3
C. 10 · (x + 3)
B. 10x · 3
D. 10x + 3
20. Œciany kostki do gry (szeœcianu) s¹:
A. prostok¹tami
C. kwadratami
B. ko³ami
D. dowolnymi wielok¹tami
21. Liczba 1 znajduje siê miêdzy:
5
A. 1 i 1
4 2
B. 1 i 1
4 6
C. 1 i 1
4 3
D. 1 i 1
4
22. Najwiêksz¹ z podanych liczb jest:
A. 20102
B. 21002
C. 22001
D. 22010
23. 4 - osobowa rodzina jad³a na obiad pierogi. Wszystkich pierogów by³o 44. Ka¿dy zjad³ po 8 pierogów, a
tata zjad³ jeszcze czwart¹ czêœæ tego co zosta³o. Ile pierogów zjad³ tata?
A. 11
C. 13
B. 12
D. 10
24. Suma krawêdzi szeœcianu wynosi 84 cm. Ile wynosi powierzchnia jednej œciany?
2
2
2
2
C. 36 cm
A. 64 cm
B. 49 cm
D. 25 cm
25. Prawd¹ jest, ¿e:
A. tuzin to 12 sztuk
C. trójk¹t ma 4 boki
B. k¹t 89° to k¹t rozwarty
D. wielokrotnoœci¹ liczby 25 jest 85
26. Obwód jednego kwadratu wynosi 8 cm, a drugiego 32 cm. Ile razy krawêdŸ drugiego kwadratu jest
wiêksza od krawêdzi pierwszego?
C. 5 razy
A. 3 razy
B. 4 razy
D. 2 razy
27. Rozwi¹zaniem równania 2x = 1436 jest:
A. 718
B. 781
28. Rysunek przedstawia:
A. proste prostopad³e
C. proste równoleg³e
C. 871
D. 187
a
B. odcinki równoleg³e
D. proste przecinaj¹ce siê
b
29. Która regu³a jest poprawna?
2
A. Jednostk¹ d³ugoœci jest cm .
C. Ka¿dy trójk¹t musi mieæ boki równej d³ugoœci.
B. Dodawanie jest przemienne i ³¹czne.
D. Mno¿enie dwóch liczb to iloraz.
30. Która równoœæ jest prawdziwa?
A. 3 + 4 · 6 = 42
C. 4 · 3 · 0 · 9 = 108
B. 3 - 3 = 24
D. 5 · 8 - 6 · 6 = 60
3