Matematyczne podstawy techniki

Komentarze

Transkrypt

Matematyczne podstawy techniki
Nazwa przedmiotu:
MATEMATYCZNE PODSTAWY TECHNIKI
Semestr: III (zimowy)
Formuła przedmiotu: wykład/ćwiczenia
Liczba godzin: 15 wykład i 15 ćwiczenia
Wykładowca: dr inż. Renata Kasperska
Cel nauczania:
Zaznajomienie z metodami matematycznymi stosowanymi z naukach technicznych. Ukształtowanie
umiejętności doboru odpowiednich metod matematycznych do rozwiązywania i analizy zagadnień
technicznych.
Program nauczania:
Przegląd metod matematycznych stosowanych w naukach technicznych i innych dziedzinach. Wybrane
elementy i zastosowania rachunku wektorowego i tensorowego, analizy pól skalarnych i wektorowych.
Zagadnienia rachunku całkowego i różniczkowego w zagadnieniach technicznych. Metody numeryczne
stosowane w technice. Przegląd metod optymalizacji. Wybrane komputerowe programy do obliczeń
matematycznych.
Metody i formy oceny pracy studenta
•
Ćwiczenia – aktywność i zaliczenie kolokwium z zadań
•
Wykład – zaliczenie testu końcowego z teorii
Zalecana literatura i materiały pomocnicze
•
Awrejcewicz J., Matematyczne metody mechaniki. Polit. Łódzka, Łódź 1995
•
Karaśkiewicz E., Zarys teorii wektorów i tensorów. PWN, Warszawa, 1971
•
Karman T.v., Biot M.A., Metody matematyczne w technice, PWN, W-wa 1958
•
Nowakowski R., Matematyka wyższa w technice i naukach stosowanych. Wydaw. Alef, 2003
•
Waszak A., Wyrwińska A.: Rozwiązania wybranych zadań i problemów matematycznych, Wyd.
Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001

Podobne dokumenty