Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji

Komentarze

Transkrypt

Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
Subfundusz Franklin Zmiennej
Alokacji
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty
wrzesień 2016 r.
ANALIZA RYNKU
MATTHIAS HOPPE
Zarządzający portfelami inwestycyjnymi
Franklin Templeton Solutions
Franklin Templeton Investment Management
Limited
FRANKFURT
MARZENA HOFRICHTER, CFA
Analityk inwestycyjny / Zarządzająca portfelami
inwestycyjnymi
Franklin Templeton Solutions
Wrzesień nie przyniósł dramatycznych wydarzeń w gospodarce światowej, a nieliczne publikacje
wyników spółek nie wskazały inwestorom żadnego konkretnego kierunku. Uwaga rynków wciąż
koncentrowała się natomiast na bankach centralnych i debatach na temat dalszego kierunku ich
polityki. Światowe rynki akcji w omawianym miesiącu poruszały się w wąskim paśmie wahań. Kursy
akcji europejskich spółek wyrażone w walutach lokalnych generalnie się nie zmieniły i notowały
minimalnie lepsze wyniki niż ich odpowiedniki ze Stanów Zjednoczonych dzięki spadkowi kursu dolara
amerykańskiego do euro o 0,90%. Większość dużych rynków także wypracowała ograniczone stopy
zwrotu w ujęciu w walutach lokalnych pomimo krótkiego okresu niepewności w połowie miesiąca, gdy
zarówno obligacje, jak i akcje notowały czasowe spadki. Akcje polskich spółek doświadczyły względnie
większych spadków — stopa zwrotu na polskim rynku akcji wyniosła -3,59%. W efekcie umocnienia się
złotego w stosunku do euro o 1,29% w skali miesiąca, które obniżyło stopy zwrotu z rynków
zagranicznych, indeks MSCI World Index zanotował zwrot na poziomie -1,59% w ujęciu w PLN.
Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach
w odpowiedzi na niskie tempo wzrostu gospodarczego oraz inflację utrzymującą się poniżej
docelowego poziomu. EBC nie przedstawił także żadnych wskazówek co do możliwego przedłużenia
programu skupu aktywów. Podobnie jak wiele innych banków centralnych, EBC najwyraźniej zmaga
się z problemem spadku skuteczności niekonwencjonalnej polityki pieniężnej oraz mierzy się z tezą, że
część odpowiedzialności za stymulowanie wzrostu powinna przejąć polityka budżetowa. Rentowność
niemieckich „Bundów” przez krótki okres utrzymywała się na plusie, by jednak zakończyć miesiąc na
niższym o 5 punktów bazowych poziomie -0,12%, natomiast wysokodochodowe obligacje europejskich
przedsiębiorstw w okresie ożywienia pozostały nieco w tyle. W Polsce indeks wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych nadal sygnalizował deflację, spadając o 0,5% w okresie od początku roku do
września, po części w wyniku presji spadkowej ze strony cen regulowanych. Polskie obligacje
skarbowe zanotowały spadek, a krzywa dochodowości stała się bardziej stroma, na czym najbardziej
straciły obligacje średnioterminowe i długoterminowe. Rentowność papierów pięcioletnich wzrosła o 18
punktów bazowych do poziomu 2,34%.
Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (Fed) także postanowiła pozostawić stopy na
dotychczasowych poziomach we wrześniu, ale ponieważ trzech członków komitetu głosowało za
natychmiastowym podwyższeniem stóp, rynek spodziewa się podwyżki jeszcze przed końcem roku,
choć w listopadzie może ona być mało prawdopodobna ze względu na zbliżające się wybory
prezydenckie. Tego samego dnia Bank Japonii opublikował przegląd polityki pieniężnej, która obecnie
ma służyć osiągnięciu określonego docelowego poziomu rentowności obligacji. Obydwie decyzje
przyczyniły się do uspokojenia rynków obligacji; rentowność 10-letnich papierów skarbowych
ze Stanów Zjednoczonych spadła, by zakończyć miesiąc na praktycznie niezmienionym poziomie
1,59%. Bardziej interesujący był ciągły wzrost rentowności krótkoterminowych instrumentów rynku
pieniężnego, które wzrosły do poziomu o 58 punktów bazowych przewyższającego rentowność
trzymiesięcznych bonów skarbowych. Wzrost tzw. „spreadu TED” odzwierciedla zmiany przepisów
dotyczących funduszy podstawowych instrumentów rynku pieniężnego, które przewidują
wprowadzenie zmiennej wyceny wartości aktywów netto, czego efektem jest spadek popytu na te
fundusze i komercyjne papiery, w które fundusze zwykle inwestują.
Akcje spółek z rynków wschodzących wciąż radziły sobie względnie (choć we wrześniu tylko
nieznacznie) lepiej i wypracowały zwrot sięgający -0,87% w ujęciu w PLN. Azjatyckie rynki wschodzące
notowały mieszane wyniki; Chiny były jednym z najprężniejszych rynków, natomiast Filipiny zanotowały
spadek rzędu 7,64% w ujęciu w PLN w rezultacie wycofywania kapitału z lokalnego rynku przez
inwestorów zagranicznych. Najwyższe zwroty spośród wszystkich rynków akcji wypracowała giełda
papierów wartościowych w Republice Południowej Afryki, gdzie aprecjacja randa o ponad 6%
zamieniła spadek w ujęciu w walucie lokalnej na wzrost o 3,59% w ujęciu w PLN. Rentowność obligacji
skarbowych denominowanych w walutach lokalnych spadła, a waluty umocniły się w stosunku do
dolara dzięki poprawie nastrojów będących efektem dłuższego okresu stabilizacji stóp procentowych.
Rosnąca cena ropy Brent zbliżyła się pod koniec miesiąca do poziomu 50 USD dzięki decyzji
Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) o zamrożeniu produkcji. Pierwsze tego typu
ograniczenie produkcji od ośmiu lat nie przełożyło się jednak na zdecydowanie większe wzrosty cen,
ponieważ szczegółowe informacje dotyczące producentów, którzy mają zmniejszyć wydobycie,
zostaną potwierdzone dopiero w listopadzie.
Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych.
wrzesień 2016 r.
Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
Wyniki i pozycjonowanie
We wrześniu portfel zanotował umiarkowany spadek, a stopa zwrotu wyniosła -0,70% w PLN.
Inwestycje portfela w aktywa denominowane w walutach obcych miały niekorzystny wpływ na miesięczne wyniki. Większość obecnych w portfelu inwestycji
w akcje zagraniczne straciła na wartości, a pozycja funduszu Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund zanotowała szczególnie dotkliwy spadek.
Alokacja portfela w akcjach spółek z rynków wschodzących miała charakter bardziej defensywny, a pozycja funduszu Templeton Emerging Markets Smaller
Companies Fund przyniosła umiarkowane zyski dzięki ponadprzeciętnym wynikom na tle całej klasy aktywów. Niektóre inwestycje portfela w akcje krajowe
wypracowały zyski w trakcie miesiąca, choć segment generalnie sporo stracił.
Niekorzystny wpływ na wyniki miały także inwestycje portfela w instrumenty o stałym dochodzie. Wśród inwestycji, które w największym stopniu obniżyły
stopę zwrotu portfela, znalazły się obligacje skarbowe ze Stanów Zjednoczonych o średnim terminie zapadalności oraz australijskie obligacje rządowe.
Negatywnie oddziaływały na wyniki portfela niemal wszystkie inwestycje w obligacje, z nielicznymi wyjątkami. Tylko nasze inwestycje w najbardziej
krótkoterminowe emisje polskich obligacji rządowych, spośród całego znaczącego zaangażowania w obligacje krajowe, pozwoliły na wypracowanie zysków.
Wynik skumulowany, dane na 30 września 2016 r.
PLN
1 m-c
3 m-ce
6 m-cy
d pocz.
(2 marca 2016 r.)
-0,69%
-0,07%
1,47%
1,98%
Perspektywy
Z niezmienną ostrożnością podchodzimy do aktywów wzrostowych, takich jak globalne akcje, a ponadto dostrzegamy ograniczoną wartość na rynkach
obligacji rządowych z rynków rozwiniętych. Zważywszy na niezsynchronizowany wzrost gospodarczy na świecie oraz rozbieżności w polityce pieniężnej
realizowanej przez banki centralne, spodziewamy się możliwości inwestycyjnych wśród różnych klas aktywów.
Najważniejsze wnioski z naszych analiz:
•
•
•
•
•
•
•
•
Globalne wskaźniki wyprzedzające koniunkturę w większości sugerują niski, lecz dodatni wzrost. Ten trend potwierdzają wyniki publikowanych
przez Markit globalnych indeksów odzwierciedlających nastroje wśród menedżerów odpowiedzialnych za zakupy (PMI), które zanotowały
największe wzrosty na rynkach wschodzących.
Marże zysków spółek z rynków rozwiniętych zaczęły się pogarszać w ubiegłym roku. Niemniej jednak kursy akcji rosną, a wyceny na rynkach
rozwiniętych pod względem wskaźników ceny do zysków są wysokie na tle danych historycznych i wydają się zawyżone.
Uważamy, że banki centralne na rynkach rozwiniętych mają mniejsze pole manewru, a ich ochota do wdrażania niekonwencjonalnej polityki
pieniężnej maleje w obliczu wątpliwej skuteczności tego typu działań.
Pesymistyczne prognozy dotyczące inflacji oraz prawdopodobieństwo, że stopy procentowe pozostaną „niższe przez dłuższy czas” przekładają się
na ujemną rentowność obligacji skarbowych z wielu rynków rozwiniętych, co oznacza niewielkie możliwości inwestycyjne poza wybranymi
pozycjami w obligacjach powiązanych z inflacją czy spreadami pomiędzy rentownością instrumentów o stałym dochodzie a rentownością papierów
indeksowanych wskaźnikiem inflacji.
Kombinacja dodatnich stóp procentowych oraz dodatniej, ale spadającej inflacji skłania nas jednak do konkluzji, że banki centralne na rynkach
wschodzących mają większą elastyczność w obszarze polityki pieniężnej.
Akcje spółek z rynków wschodzących wydają się bardziej atrakcyjne z punktu widzenia poprawiających się czynników fundamentalnych (na czele
z poprawą sytuacji w obszarze produkcji przemysłowej) i znacznie niższych wycen znajdujących odzwierciedlenie w kilku różnych wskaźnikach,
w tym, w szczególności, we wskaźnikach cen do sprzedaży.
W okresie umiarkowanych wahań rynkowych przewidywana zmienność mierzona indeksem VIX (indeksem opcji na indeks akcji amerykańskich
spółek S&P 500 Index) utrzymuje się na poziomach znacznie niższych niż średnie historyczne, co może sygnalizować zmianę trendu i trudne
warunki dla akcji w średniej perspektywie.
Banki centralne z rynków rozwiniętych prawdopodobnie będą utrzymywały stopy procentowe na niższych poziomach przez dłuższy czas; obniżona
rentowność sprawia, że obligacje z rynków rozwiniętych stają się mniej atrakcyjne i potencjalnie mniej skuteczne jako element dywersyfikacji
portfela w stosunku do zniżkujących akcji.
Generalnie preferujemy aktywa o bardziej atrakcyjnej wycenie względnej, takie jak akcje spółek z rynków wschodzących (w szczególności z Azji, gdzie zyski
rosną) czy obligacje z wybranych krajów zaliczanych do rynków wschodzących. Nadal z pesymizmem podchodzimy do tych aktywów, które uważamy za
najbardziej przeszacowane, włącznie z obligacjami rządowymi z rynków rozwiniętych.
wrzesień 2016 r.
Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
INFORMACJE NATURY PRAWNEJ
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) został
utworzony i jest zarządzany przez Templeton Asset Management (Poland)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Towarzystwo”). O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji
zawartych w niniejszym dokumencie są źródła własne Towarzystwa, a dane
są aktualne na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu. Niniejszy
dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej
dotyczącej jednostek uczestnictwa Funduszu. Informacje zamieszczone
w niniejszym dokumencie nie stanowią również oferty w rozumieniu ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzje o nabyciu jednostek
uczestnictwa Funduszu należy podejmować z uwzględnieniem informacji
zawartych w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu oraz
w Kluczowych informacjach dla inwestorów, a także w ostatnim poddanym
audytowi rocznym lub półrocznym sprawozdaniu finansowym, które
udostępnione
są
na
stronie
internetowej
Towarzystwa
www.franklintempleton.pl oraz które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie
Towarzystwa w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa (tel.:
+48 22 337 13 50, faks: +48 22 337 13 70). Jednostki uczestnictwa Funduszu
nie są wprowadzone do obrotu w innych jurysdykcjach niż Polska.
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem
opisanym w szczególności w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych
informacjach dla inwestorów.
Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone
typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także
z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są
szczegółowo opisane w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz
w Kluczowych informacjach dla inwestorów, a klient powinien dokładnie
zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu
swych środków w jednostki uczestnictwa Funduszu.
Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi
w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych
wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu
inwestycyjnego, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych.
Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości
wpłaconych środków. Wartość aktywów netto subfunduszy wydzielonych
w ramach Funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład
portfela
inwestycyjnego.
W
związku
z
powyższym
dochód
z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
Subfundusze wydzielone w Funduszu mogą lokować ponad 35%
wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Prezentowane w niniejszym dokumencie wyniki nie uwzględniają opłat
manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz wydzielony
w Funduszu oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane
opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Dokument sporządzony został przez Templeton Asset Management (Poland)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które działa na podstawie
decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 listopada 2015 roku
(Nr decyzji DFI/I/4030/12/63/13/14/15/JG).
Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem jest Komisja Nadzoru
Finansowego.
CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe
stanowiące własność CFA Institute.
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is').
Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób
finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI
ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem.
Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
tel.: +48 22 337 13 50
faks: +48 22 337 13 70
www.franklintempleton.pl
Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych.
Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych.
© 2016 r., Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.