Raport bieżący nr 3/2016 Data sporządzenia: 2016-01

Komentarze

Transkrypt

Raport bieżący nr 3/2016 Data sporządzenia: 2016-01
Raport bieżący nr 3/2016
Data sporządzenia: 2016-01-13
Temat: Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii C
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 stycznia2016 r. Spółka otrzymała od
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałę Zarządu GPW nr 30/2016 z
dnia 13 stycznia 2016 r., w której Zarząd GPW wyznacza na dzień 14 stycznia 2016 r. dzień
ostatniego notowania 7.000.000 (siedmiu milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C
Spółki o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. kodem „PLENTER00041”.
Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 13 stycznia2016r. Spółka otrzymała od GPW uchwałę
Zarządu GPW nr 31/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r., w której Zarząd GPW postanawia wprowadzić z
dniem15 stycznia 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 7.000.000
(siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden
złoty) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w
dniu 15 stycznia 2016 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLENTER00017” oraz
notować akcje Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ENTER” i oznaczeniem
„ENT”.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2016-01-13Grzegorz PolanieckiCzłonek Zarządu
2016-01-13 Marcin Kubrak Członek Zarządu