Zaproszenie - Katowice Convention Bureau

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie - Katowice Convention Bureau
Zaproszenie_Einladung
Śniadanie Tematyczne
E-faktura
I
I
Frühstückstreffen
E-Rechnung
Termin I Datum
12.07.2011, 10:00 – 12:00
Miejsce I Ort
Siedziba firmy / Sitz der Firma: Rödl & Partner, ul. Zygmunta Starego 26, Gliwice
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Paostwo,
zusammen mit Rödl & Partner laden wir Sie herz- wspólnie z firmą Rödl & Partner serdecznie zalich zum Frühstückstreffen der AHK Polen ein, praszamy na śniadanie tematyczne AHK Polska,
das dem Thema „E-Rechnung. Rechtliche, steu- które poświęcimy tematowi „E-faktury. Faktura
erliche und technische Aspekte“ gewidmet wird.
elektroniczna, aspekty prawne, podatkowe i
techniczne.”
Frau Aleksandra Majnusz, Steuerberaterin der Spotkanie poprowadzi Pani Aleksandra Majnusz,
Kanzlei Rödl & Partner stellt das Thema vor.
doradca podatkowy w kancelarii Rödl & Partner.
Zielgruppe des Treffens sind das Management
Spotkanie przeznaczone jest dla kadry zarządza-
sowie leitende Mitarbeiter der Finanz- und jącej, dyrektorów finansowych i głównych księBuchhaltungsabteilungen. Das Treffen findet auf gowych. Odbędzie się w języku polskim, potrwa
Polnisch statt und wird ca. 2 Stunden dauern. ok. 2 godzin. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Bestätigen Sie bitte Zgłoszenia prosimy przesład na adres mailowy
bis zum 8.07.2011 Ihre Teilnahme per E-Mail an [email protected] do dnia 8.07.2011.
[email protected]
Potwierdzenie udziału_Anmeldung
Śniadanie Tematyczne
E-faktura
I
I
Potwierdzenie udziału prosimy przesład do
dnia 8.07.2011 mailem na adres:
[email protected]
Frühstückstreffen
E-Rechnung
Bitte senden Sie Ihre Anmeldung
bis zum 8.07.2011 per E-Mail an:
Imię i Nazwisko / Vor- und Nachname
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………
Stanowisko / Position
..………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Firma / Instytucja / Institution
...…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Ulica i numer / Straße, Nummer
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Kod i miejscowośd / PLZ, Ort
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….……….
NIP……………………………………………………………………………………………..………………………………………….…………….…
Tel. ………………………………………………….….…….… Mail ………….………………….…….……………………………………..……
Uwaga: Nieodpłatne odwołanie udziału przyjmowane będzie wyłącznie pisemnie do dnia 8.07.2011.
Po tym terminie obciążymy Paostwa kosztami w wysokości 100 zł netto za zgłoszoną osobę.
Hinweis: Absagen der angemeldeten Personen können nur bis zum 8.07.2011 schriftlich kostenlos
berücksichtigt werden. Nach diesem Termin werden wir Sie mit der Teilnahmegebühr i.H.v. 100 PLN
Netto pro angemeldete Person belasten.
Data i podpis / Datum und Unterschrift ………………………………………………..…………………..…………………………

Podobne dokumenty