Wydruk: Nabycie, przygotowanie i produkcja materiałów

Transkrypt

Wydruk: Nabycie, przygotowanie i produkcja materiałów
Nabycie, przygotowanie i produkcja materiałów
programowych w postaci uporządkowanego zestawu
audycji radiowych, reklam i innych przekazów na temat
konkursu fotograficznego promującego „dobre
praktyki” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
wraz z opracowaniem planu emisji i zakupem czasu
antenowego.
OGŁOSZENIE
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych
poniższym zamówieniem do przesłania swojego adresu mailowego do korespondencji na adresy
mailowe: [email protected] i [email protected], w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20.09.2013 r. (piątek) do godz. 10.00.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nabycie, przygotowanie i produkcja materiałów programowych
w postaci uporządkowanego zestawu audycji radiowych, reklam i innych przekazów na
temat konkursu fotograficznego promującego „dobre praktyki” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 wraz z opracowaniem planu emisji i zakupem
czasu antenowego.
ZAKRES ZAMÓWIENIA:
0. Opracowanie, produkcja i emisja materiałów radiowych wykorzystywanych w ramach akcji
promocyjnej:
24 co najmniej 2-minutowych odcinków cyklu audycji nt. prezentowanych projektów RPO WM –
2 emisje każdego odcinka (emisja i powtórka tego samego dnia),
30-sekundowego spotu informującego o konkursie – 160 emisji spotu.
0. Zapewnienie minimum 60 „wejść” antenowych (np. przypominanie o trwającym cyklu audycji
i o upływających terminach w konkursie, prezentacja aktualnych wyników konkursu itp.).
0. Zakup wszystkich niezbędnych praw i licencji, które zgodnie z umową będą uprawniać
Zamawiającego do dalszego rozpowszechniania i eksploatowania wyprodukowanych
materiałów.
0. Opracowanie szczegółowych założeń oraz regulaminu konkursu, wraz z zaplanowaniem
systemu motywacyjnego oraz przeprowadzenie konkursu zgodnie z ustalonymi regułami
i założonymi celami.
0. Opracowanie graficzne i redakcyjne materiałów do prezentacji akcji promocyjnej na stronie
internetowej i fanpage’u stacji radiowej, w której będą emitowane audycje i spoty oraz do ew.
1/2
wykorzystania na stronie internetowej Zamawiającego.
0. Opracowanie raportu końcowego, zebranie oraz przekazanie potwierdzeń emisji i materiałów
archiwalnych (zdjęcia, nagrane materiały radiowe, projekty graficzne itd.).
OCENA OFERT:
Przy wyborze Wykonawcy będą brane pod uwagę między innymi:
cena,
zgodność oferty z celami zamówienia,
koncepcja realizacji części kreacyjnej i produkcyjnej zamówienia,
atrakcyjność oferty (stosunek ceny do proponowanego produktu),
zasięg oddziaływania (zasięg techniczny, GRP itp.),
potencjał oferenta.
DODATKOWE INFORMACJE:
Zamawiający określa jedynie minimalne wymagania dotyczące produkcji i emisji spotów i/lub innych
materiałów radiowych.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
0. Zakończenie produkcji i emisji/ekspozycji materiałów w radiu i w Internecie wraz
z przeprowadzeniem konkursu fotograficznego w ramach akcji promocyjnej – nie później niż do 10 grudnia 2013 r.
0. Przekazanie raportu końcowego i materiałów archiwalnych – nie później niż do 16 grudnia
2013 r.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru
ofert.
2/2

Podobne dokumenty