Kosztorys na roboty blacharskie

Transkrypt

Kosztorys na roboty blacharskie
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. P.O.W. 10/16
KOSZTORYS NAKŁADCZY
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBÓT
ADRES WYKONAWCY
BRANśA
:
:
:
:
:
:
:
Wymiana obróbek blacharskich na budynku w Gimnazjum Nr 3
ul. Piłsudskiego 42/46 Tomaszów Maz.
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16
<<nazwa wykonawcy robót>>
<<adres wykonawcy robót>>
budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
mgr inŜ. M. Chachuła
12.05.2011
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:
:
:
zł
zł
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
12.05.2011
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Kosztorys na roboty blacharskie w G 3
PRZEDMIAR
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
Wymina obróbek blacharskich
1 KNR 4-01
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
0519-04
43.20*0.20
2 KNR 4-01
0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku
43.2*0.25+43.2*0.50
j.m.
m2
m2
4 KNR 2-02
0506-02
Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej
m2
43.20*0.60+43.20*0.30
m2
Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej
m
43.20
m
Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej
szt.
4.0
szt.
m
7 KNR-W 4-01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa- m2
0519-01
pą wierzchniego krycia
43.2*1.0
m2
-2-
Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17709 dla UMTM
8.640
RAZEM
8.640
32.400
RAZEM
32.400
43.200
RAZEM
43.200
38.880
RAZEM
38.880
43.200
RAZEM
43.200
4.000
RAZEM
4.000
43.200
RAZEM
43.200
m2
m
6 KNR 2-02
0508-09
Razem
m2
3 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do uŜytku
0545-04
43.20
5 KNR 2-02
0508-04
Poszcz
Lp.
Podstawa wyceny
Opis
1
2
3
Wymina obróbek blacharskich
1 KNR 4-01 0519- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych pierwsza warstwa
04
2 KNR 4-01 0535- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się
08
do uŜytku
3 KNR-W 4-01
Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do uŜytku
0545-04
4 KNR 2-02 0506- Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej
02
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
4
5
6
m2
m2
m
m2
5 KNR 2-02 0508- Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynko- m
wanej
04
6 KNR 2-02 0508- Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej
szt.
09
7 KNR-W 4-01
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną m2
jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
0519-01
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
-3-
Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17709 dla UMTM
43.20*0.20 =
8.640
43.2*0.25+
43.2*0.50 =
32.400
43.20
43.20*0.60+
43.20*0.30 =
38.880
43.20
4.0
43.2*1.0 =
43.200
Wartość
zł
(5 x 6)
7

Podobne dokumenty