przedmiar budynku domu nauczyciela w Nowej Suchej

Transkrypt

przedmiar budynku domu nauczyciela w Nowej Suchej
PRZEDMIAR ROBÓT
Bran ż a k osz torysu:
Bu dowlan a
In we stycja:
Te rm om ode rniz acja bu dyn ku Dom u Nau cz ycie la w Nowe j S uch e j
Dom Nau cz ycie la w Nowe j Su ch e j
Adres:
Nowa Sucha 16
96-513 Nowa Sucha
Kod CP V 1:
45453000-7
Nazwa wg CP V 1:
Robot y remontowe i renowacyjne
Kod CP V 2:
45214200-2
Nazwa wg CP V 2:
Robot y budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
Inwestor:
GMINA NOWA SUCHA
Adres:
Nowa Sucha 50
96-513 Nowa Sucha
Wykonawca:
Adres:
Sporządził:
inż. Wojciech Kraszewski
Sprawdził:
Data opracowania
04.04.2012 r.
Inwestor
Wykonawca
Lp
Kod
O pis, lok aliz acja i wylicz e n ia
Jm .
Ilości sk ładowe
Raz e m
1
2
3
4
5
6
1
45261900- 3
C PV
obróbk i blacharsk ie
1.1
KNR 4-01
0535-0600
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
m
3*10,5
m
1.2
KNR 4-01
0535-0400
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
m
1.3
KNR 4-01
0533-0200
1.4
KNR-W 2-02
0524-0100
1.5
NNRNKB 202U 0550-0400
2*10,3+10,8
m
Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów podrynnowych i
nadrynnowych,wyskoków i pasów elewacyjnych,gzymsów i krawędzi
balkonowych z blachy ocynkowanej
m2
10,8*1,0*2
m2
Rynny dachowe z P CV półokrągłe o średnicy 125 mm łączone na
uszczelki
m
2*10,3+10,8
m
Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 125 mm z polichlorku
winylu (Orgbud W-wa)
m
3*10,5
m
1.6
NNRNKB 202U 0541-0200
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - podokienniki
m2
(1,46*7+1,59*4+0,9*4+2,35*8)*0,4
m2
2
45421000- 4
C PV
Stolarka ok ie n n a
2.1
KNNR-W 3
0702-0600
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych
m2
1,2*2,1
m2
2.2
KNNR-W 3
0702-0100
Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
m2
4*1,46*1,45+3*1,46*1,13+4*1,59*1,45+4*0,9*0,9+8*2,35*1,4
m2
3
45214210-5
45233161- 5
C PV
O pask a
3.1
KNR 4-01
0212-0100
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm
m3
(2*10,3+10,8)*1,0*0,15
m3
3.2
KNR 4-01
0104-0200
Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy
odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii
III
m3
(2*10,3+10,8)*0,5*1,0
m3
3.3
KNR 4-01
0105-0200
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III
m3
(2*10,3+10,8)*0,5*1,0
m3
3.4
KNR 2-02
0201-0200 analogia
Opaska betonowe,prostokątne o szerokości do 0,8 m.
m3
(2*10,3+10,8)*0,7*0,15
m3
4
45321000- 3
C PV
O cie ple n ie ścian z e wn ę trz n ych
4.1
KNR-I 0-17
2610-0200
Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi met odą lekkąmokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Wyprawa
cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk. - ściany fundamentowe (
płyty styropianowe gr. 12 cm)
m2
(2*10,3+10,8)*1,3
m2
4.2
KNR-I 0-17
2610-0200
Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi met odą lekkąmokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Wyprawa
cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk. (płyty styropianowe gr. 12
cm)
m2
(2*10,3*11,39+10,8*11,39)-(4*1,46*1,45+3*1,46*1,13+4*1,59*
1,45+8*2,35*1,4+1,2*2,1)
m2
4.3
KNR-O 9-02
0110-0100
Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian zamocowanie listwy
cokołowej
100 m
2*10,3+10,8
100 m
31,500
31,500
31,400
31,400
21,600
21,600
31,400
31,400
31,500
31,500
15,592
15,592
2,520
2,520
52,199
52,199
4,710
4,710
15,700
15,700
15,700
15,700
3,297
3,297
40,820
40,820
306,167
306,167
31,400
31,400
4.4
4.5
Lp
Kod
O pis, lok aliz acja i wylicz e n ia
Jm .
Ilości sk ładowe
Raz e m
1
2
3
4
5
6
KNR-I 0-17
2610-1000
KNR-I 0-17
2610-0500
Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowych metodą lekkąmokrą przy użyciu gotowych zapraw klejowych.Ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym
m
3*11,4+16*1,45+16+1,4+6*1,13+8*0,9+2*2,1+7*1,46+4*1,59+4*
0,9+8*2,35+1,2
m
Docieplanie ościeży z cegły szer.do 15cm płytami styrop.metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejow.Wyprawa
cienkowarstwowa z suchej mieszanki
m2
8*1,45*0,15+16*1,4*0,15+6*1,13*0,15+8*0,9*0,15+2*2,1*0,15+
7*1,46*0,15+4*1,59*0,15+4*0,9*0,15+8*2,35*0,15+1,2*0,15
m2
4.6
KNR-O 9-02
0110-0500
Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian, ocieplenie ościeży o
szerokości do 15 cm, część podparapetowa
100 m2
7*1,46+4*1,59+4*0,9+8*2,35
100 m2
5
45321000- 3
C PV
O cie ple n ie stropodach u
5.1
KNR-W 2-02
0407-0100 analogia
Montaż krawędziaka
m3
(2*10,3+10,8)*0,14*0,14
m3
5.2
KNR-I 0-22
0527-0100 analogia
ocieplenie stropodachu styropianem EP S 70-040 jednostronnie
oklejony gr. 14 cm i krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na
podłożu betonowym
m2
10,8*10,3
m2
Obróbki kominów z papy termozgrzewalnej dkd
m
6*0,4+6*2,08
m
5.3
KNR-I 0-22
0529-0600
133,160
133,160
13,854
13,854
38,980
38,980
0,615
0,615
111,240
111,240
14,880
14,880

Podobne dokumenty