nr 1, 2009 - Urząd Miejski Krzanowice

Transkrypt

nr 1, 2009 - Urząd Miejski Krzanowice
KRZANOWICE
Universe koncertował w Bojanowie
wie
czytaj na stroniee 6
ROK 9, NR 1 (63) STYCZEŃ 2009
KRZANOWICE • BORUCIN • PIETRASZYN • WOJNOWICE • BOJANÓW ISSN 1642-637
Około siedemdziesięciu mieszkańców wsi odpowiedziało na zaproszenie sołtysa, rady sołeckiej, strażaków
i koła gospodyń wiejskich z Wojnowic, przychodząc na tegoroczne Spotkanie Seniorów, które odbyło się
w sali OSP.
IV Spotkanie
Seniorów w Wojnowicach
Czytaj na str. 3
Uwierz w siebie
Rekordowa Orkiestra Spotkanie w Perle
Koncert Kolęd
Siatkarki na gali
19 grudnia odbyło się podsumowanie tegorocznego projektu pt. Uwierz
w siebie – program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Krzanowice.
Uczestniczki programu zwiększyły dzięki
temu swoje szanse na rynku pracy.
W Krzanowicach zanotowano
rekordową kwotę pieniędzy zebraną
przez wolontariuszy podczas niedawnego 17. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lokalny sztab działał
w krzanowickim Domu Kultury.
Dziesiąty już raz Jan Basista, właściciel Restauracji Perła, zaprosił na wigilijne spotkanie osoby starsze, samotne
i niepełnosprawne. Z zaproszeń skorzystało ponad 100 osób, którym zapewniono przywóz i odwóz.
9 stycznia w Przedszkolu w Wojnowicach odbył się III Gminny Konkurs
Kolęd pt. „Od przedszkola do Betlejem”.
Swoje reprezentacje wystawiły wszystkie przedszkola z gminy. Dzieci przyszły
pięknie wystrojone.
Podczas II Gali Raciborskiego Sportu, która odbyła się 9 stycznia w Domu
Kultury Strzecha w Raciborzu, podkreślono osiągnięcia krzanowickich siatkarek, które przystąpiły do walki o awans
do II ligi.
Czytaj na str. 2
Czytaj na str. 3
Czytaj na str. 7
Czytaj na str. 7
Czytaj na str. 8
ZDANIEM
BURMISTRZA
Miarą efektywności działań samorządów jest nie tylko sprawne
administrowanie w oparciu o budżet
złożony z podatków i opłat lokalnych oraz subwencji spływających
z Warszawy, lecz także zdolność pozyskiwania środków z innych źródeł.
Z chwilą wejścia naszego kraju do
UE, stworzono szereg możliwości
zdobywania unijnych dotacji. Pieniądze można także pozyskiwać ze
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego
oraz Starostwa Powiatowego. Gmina Krzanowice nie przeocza żadnej
możliwości pozyskania wsparcia.
Właśnie podsumowaliśmy pod
tym względem 2008 r. U wojewody zdobyliśmy ponad 2,05 mln zł.
Z innych źródeł, głównie z UE za
pośrednictwem Euroregionu Silesia, kolejne 1,67 mln zł. Do trzeba
doliczyć 5,2 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Bojanowie
(przyznane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego UE) oraz
2,78 mln zł preferencyjnej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic na realizację zadań
w latach 2009-2010. Łatwo policzyć
– pozyskaliśmy 11,7 mln zł. Tegoroczne dochody bieżące gminy to
12,15 mln zł. To pokazuje skalę zaangażowania samorządu w powiększanie puli pieniędzy skierowanej
na realizację ważnych dla naszej
społeczności zadań.
W tym roku stawiamy sobie kolejne ambitne cele, przede wszystkim
pozyskanie 13,26 mln zł na budowę
kanalizacji dla Krzanowic. Przygotowaliśmy już odpowiedni wniosek,
który trafił do Śląskiego Urzędu
Marszałkowskiego, gdzie odbywa
się podział pieniędzy z UE. Został
pozytywnie zaopiniowany, lecz
zbyt mała kwota środków będących
w dyspozycji marszałka sprawiła, że
w jesiennym rozdaniu nie pozyskaliśmy dotacji. Obecnie przygotowaliśmy kolejny wniosek, który będzie
rozpatrzony w marcu. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
chcemy zaciągnąć kolejne 1,87 mln
zł preferencyjnej pożyczki.
Liczymy na ponad 18 tys. euro
dotacji z Euroregionu Silesia na
międzynarodowej zawody jednostek straży pożarnej. Kolejne
2,11 tys. euro chcemy otrzymać na
ten cel z budżetu państwa. W Śląskim Urzędzie Marszałkowskich
jest także nasz wniosek o przyznane
1,22 mln zł na modernizację budynków szkoły w Wojnowicach.
Manfred Abrahamczyk
2
Wieści z sesji
Ferie zimowe w MOK-u
30 grudnia w sali wojnowickiego OSP odbyła się wyjazdowa sesja Rady Miejskiej. Głównym program obrad było
przyjęcie tegorocznego budżetu gminy. Radni zaakceptowali projekt przedłożony przez burmistrza Manfreda
Abrahamczyka.
Zajęcia będą odbywały się w klubach młodzieżowych
w poszczególnych placówkach: DK Krzanowice, DK
Bojanów, DK Borucin, przez cały okres ferii zimowych,
z wyłączeniem sobót i niedziel.
Przyjęto uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
oraz wartości jednego punktu w systemie wynagradzania pracowników nie
będących nauczycielami, zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę. W obu przypadkach,
po burzliwej dyskusji, wynagrodzenia
pozostawiono na poziomie z 2008 r. Pozostałe podjęte uchwały dotyczyły m.in.:
W trakcie tego czasu odbędą się następujące zajęcia i imprezy:
1. 28 stycznia o godz. 17.00 dyskoteka
w DK Krzanowice (wstęp wolny).
2. 29 stycznia i 6 lutego o godz. 18.00
seanse filmowe w DK Borucin
(wstęp wolny).
3. 30 stycznia wycieczka do Wisły,
w programie: wyjazd autokarem
w godzinach rannych do Wisły, na
miejscu zjazd na sankach i nartach
około 2 godz., później przejazd saniami po górach przez las, następnie
pieczenie kiełbasy nad ogniskiem,
gorąca herbata, muzyka góralska. Po
ognisku powrót saniami pod autobus,
w godzinach wieczornych powrót do
wystąpienia ze Związku Gmin Śląska
domu – koszt: 25 zł. od osoby.
Opolskiego, Programu współpracy na 4. 5 lutego wycieczka do kina IMAX
rok 2009 Gminy Krzanowice z organizaw Katowicach i do parku wodnego
cjami pozarządowymi i innymi podmiow Tarnowskich górach – koszt: 25 zł.
tami prowadzącymi działalność pożytku
od osoby.
publicznego, zatwierdzenia zestawienia
przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. oraz ostatnich
zmian w budżecie 2008 r.
(w)
Uwierz w siebie
19 grudnia w Restauracji Kosel odbyło się podsumowanie oraz zakończenie tegorocznego projektu pt. Uwierz
w siebie – program aktywizacji społeczno-zawodowej
w gminie Krzanowice.
Szczegółowe informacje można
zasięgnąć u instruktorów z poszczególnych domów kultury. Dofinansowanie na wycieczki uzyskano z Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach.
Harmonogram wywozu odpadów
Remondis
22 sierpień (plastik i szkło); 19 wrzesień (plastik); 17 październik (plastik
Odpady komunalne
i szkło); 21 listopad (plastik); 12 gruKrzanowice: 26* styczeń; 9, 23* dzień (plastik i szkło).
luty; 9, 23* marzec; 6, 20* kwiecień;
4, 18* maj; 1, 15*, 29 czerwiec; 13*, 27 Przedsiębiorstwo Komunalne
lipiec; 10*, 24 sierpień; 7*, 21 wrzesień; Racibórz
5*, 19 październik; 2*, 16, 30* listopad;
14, 28* grudzień.
Nieczystości stałe
Wojnowice, Bojanów, Borucin,
4, 18 luty; 4, 18 marzec; 1, 15, 29
Pietraszyn: 27* styczeń; 10, 24* luty; kwiecień; 13, 27 maj; 10, 24 czerwiec;
10, 24* marzec; 7, 21* kwiecień; 5, 19* 8, 22 lipiec; 5, 19 sierpień; 2, 16, 30 wrzemaj; 2, 16*, 30 czerwiec; 14*, 28 lipiec; sień; 14, 28 październik; 14 (sobota),
11*, 25 sierpień; 8*, 22 wrzesień; 6*, 20 25 listopad; 9, 23 grudzień.
październik; 3*, 17 listopad; 1*, 15, 29*
grudzień.
wywóz co 2 tygodnie
*oznacza wywóz co 4 tygodnie
W spotkaniu wzięli udział bene- samooceny. Miały również możliwość
ficjenci projektu, kierownik GOPS doskonalenia umiejętności kulinarnych
jednocześnie koordynator projektu, na kursie „Ugotuj coś z niczego”. Warszpracownik socjalny, trenerzy: psycholog, taty z doradcą zawodowym umożliwiły
doradca zawodowy oraz sekretarz gminy beneficjentom projektu zdobycie dodatjako przedstawiciel Urzędu Miejskiego kowych umiejętności poruszania się po
w Krzanowicach. Europejski Fundusz rynku pracy. Osoby objęte projektem
Społeczny dał zarówno instytucji po- skorzystały również z kursów podnomocy społecznej, jak również benefi- szących ich kwalifikacje zawodowe,
cjentom szereg różnorodnych działań, takich jak „Kurs obsługi kasy fiskalnej”,
przy pomocy których możemy wspólnie zdobyły „Europejski Certyfikat umiejętzapobiegać wykluczeniu społecznemu. ności komputerowych” oraz dwie osoby
Dzięki Programowi Operacyjnemu Ka- uczęszczały na kurs Prawa Jazdy kat. B.
pitał Ludzki pomoc społeczna zaczęła Wszystkie uczestniczki biorące udział
działać tak jak powinna, posiadamy na- w projekcie są bardzo zadowolone z zarzędzia, dzięki którym potrafimy zmoty- oferowanych im usług poprzez Ośrodek
wować i zachęcić do działania naszych Pomocy Społecznej dzięki funduszom
klientów – to bardzo cieszy! Zwłaszcza, unijnym oraz oznajmiły, iż aktywnie
iż efekty są zadziwiające. Przesłanie rozpoczęły poszukiwania pracy. Mamy,
„Uwierz w siebie” było jak najbardziej zatem nadzieję, iż w kolejnych latach
trafne. Dzięki pracy psychologa Panie będzie to zachętą dla innych osób skouwierzyły we własne siły i możliwo- rzystania z tej formy pomocy.
ści, poprawa wizerunku zewnętrznego wpłynęła korzystnie na wzrost ich
Małgorzata Krzemień
5. 3 lutego bal przebierańców dla dzieci i młodzieży w DK Krzanowice.
W programie występ mistrza iluzji:
Jerzy Strzelecki (wstęp wolny).
6. W DK Bojanów codziennie od godz.
10.00 do 12.00 można będzie korzystać ze stołów do tenisa stołowego.
7. Ponadto w trakcie całych ferii zimowych kluby młodzieżowe są czynne
codziennie i do dyspozycji dzieci
i młodzieży. Osoby uczestniczące
w zajęciach mają możliwość korzystania z komputerów, Internetu,
bilarda, tenisa stołowego, oglądanie
filmów, słuchania muzyki itp.
Odpady segregacyjne
17 luty; 17 marzec; 17 kwiecień;
18 maj; 17 czerwiec; 17 lipiec; 17 sierpień; 17 wrzesień; 19 październik; 17 listopad; 17 grudzień.
Odpady segregowane w workach
Krzanowice: 7 luty (plastik i szkło);
7 marzec (plastik); 4 kwiecień (plastik
i szkło); 9 maj (plastik); 6 czerwiec
(plastik i szkło); 11 lipiec (plastik); Odpady wielkogabarytowe
Będą odbierane dwa razy w roku –
8 sierpień (plastik i szkło); 12 wrzesień (plastik); 10 październik (plastik 17 kwietnia i 19 października. Sprzęt
i szkło); 7 listopad (plastik); 5 grudzień RTV i AGD może być odbierany w dniu
(plastik i szkło).
zbiórki odpadów segregowanych po
Wojnowice, Bojanów, Borucin, wcześniejszym zgłoszeniu telefoniczPietraszyn: 14 luty (plastik i szkło); nym (032) 415 34 24 lub (032) 415 28 11.
14 marzec (plastik); 25 kwiecień (pla- Sprzęt należy wystawić przed posesją do
stik i szkło); 16 maj (plastik); 20 czer- godz. 7.00 w ten sposób, by nie utrudwiec (plastik i szkło); 18 lipiec (plastik); niać ruchu pieszym i pojazdom.
Dwa miliony na drogę do Chuchelnej
Władze Krzanowic zakończyły sukcesem negocjacje
w sprawie przejęcia przez magistrat odbudowy drogi do
Chuchelnej w Czechach.
Magistratowi udało się przekonać Strahowic. 85% pieniędzy potrzebnych
Zarząd Dróg Wojewódzkich do akcep- na to zadanie dała Unia Europejska
tacji wykonanego na zlecenie gminy w ramach Programu Operacyjnego
projektu remontu drogi Krzanowice- Współpracy Transgranicznej RepuChuchelna. Marszałek województwa blika Czeska-Rzeczpospolita Polska
dał na inwestycję 2 mln zł. Inwestorem 2007-2013. Po stronie polskiej wybudobędzie gmina. Po zakończeniu prac, wano całkowicie nową drogę (1,4 km),
których początek zaplanowano na ma- po czeskiej gruntownie odnowiono
rzec, rozliczy przekazane pieniądze.
starą (560 m).
Przypomnijmy, że w grudniu uroczyście otwarto drogę z Krzanowic do
(w)
Styczeń 2009, nr 1 (63)
Udane
W skrócie
IV Spotkanie Seniorów
Zebranie w Bojanowie
2 stycznia odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze w OSP Bojanów. Nowym prezesem, w związku
ze śmiercią Wernera Zięcia, został
Bernard Płaczek. Zarząd pozostał bez
zmian. Nowym kronikarzem obwołano Adama Makosza. 14 stycznia
strażacy z Bojanowa jadą po nowy
wóz strażacki. Podarowała im go niemiecka gmina Meppen. Samorząd
Krzanowic zapłaci tylko za koszty
sprowadzenia i wyposażenie, w sumie około 2 tys. euro.
Około siedemdziesięciu mieszkańców wsi odpowiedziało na zaproszenie sołtysa, rady sołeckiej, strażaków
i koła gospodyń wiejskich, przychodząc na tegoroczne
Spotkanie Seniorów.
Impreza tradycyjnie odbyła się w remizie OSP (w tym roku 11 stycznia),
a jej organizacją zajął się sołtys Tadeusz
Kulesza, rada sołecka, strażacy i miejscowe coraz prężniej działające Koło
Gospodyń Wiejskich. Burmistrz Manfred Abrahamczyk przyniósł paczkę dla
pań z KGW ze sprzętem kuchennym.
Przygotowały najbogatsze stoisko na
niedawnym Festiwalu Morawskiej
Kuchni Regionalnej. Prezent od burmistrza odebrały Bogusława Heiduczek
i Rita Kupka. Wraz z koleżankami przygotowały dla seniorów pączki (w sumie 450) i obiad. Strażacy dali beczkę
piwa. Burmistrz złożył noworoczne
życzenia, a proboszcz przekonywał, że
„sztuką życia jest łapanie okazji, a jedną
z nich jest to spotkanie, cieszmy się tym
wszystkim, co życie nam przynosi.” Odmówiono modlitwę za zmarłych w minionym roku. Czas umilały występy
dzieci z miejscowego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego, przygotowanych przez
Ewę Gotzmann, Kornelii PawliczekBłońskiej, która zagrała na harmonii,
a także Marka Pieczarka.
– W organizację spotkań angażują się
wszystkie organizacje we wsi – mówi
sołtys Tadeusz Kulesza, pomysłodawca
imprezy, której pierwsza edycja odbyła
się w 2006 r. Ludziom przypadła do gustu. Kto może, ten przychodzi. – Istotne jest to, że potrafimy się zintegrować
i wspólnie działać – dodaje sołtys.
(waw)
Nowy projekt MOK-u
Blisko 17 tys. euro dofinansowania z Euroregionu Silesia pozyskał
Miejski Ośrodek Kultury na projekt
pt. Kultura Morawska Pogranicza
Polsko-Czeskiego. Zaplanowano wydanie słownika polsko-morawskiego,
albumu z fotografami, koncerty chórów z Krzanowic i Chuchelnej oraz
muzyki organowej, a także warsztaty
teatralne. Realizacja projektu potrwa
od wiosny do jesieni.
Grzebanie basa
15 lutego o 15.00 Dom Kultury
w Krzanowicach zaprasza na biesiadę
karnawałową. 21 lutego z kolei w placówce odbędzie się ostatnia w karnawale zabawa, zakończona o 24.00
tradycyjnym grzebaniem basa.
PSIAK, czyli atrakcje
Władze powiatu chcą przystąpić
do realizacji projektu pt. PSIAK. Powiatowy System Informacji Atrakcji
Kulturowych na ziemi raciborskiej.
Ma być finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, a realizowany w partnerstwie z gminami powiatu raciborskiego. Starostwo przygotowuje się
także do projektu Wspólna sprawa.
Raciborskie partnerstwo na rzecz
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Tym razem źródłem
finansowania ma być Europejski
Fundusz Społeczny.
Sukces 17. Finału
Świat jest ze mną
W Krzanowicach zanotowano rekordową kwotę pieniędzy zebraną podczas niedawnego 17. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W Urzędzie Miejskim, na specjalnym seminarium 17 grudnia, podsumowano realizację projektu pt. Świat jest ze mną – kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich.
Miejscowy sztab działał w krzanowickim Domu Kultury. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku
na terenie Gminy Krzanowice zagrała
wyjątkowo „głośno”, zebraliśmy wysoką
kwotę: 3 812,47 zł, 9 euro i 20 koron
czeskich. W tamtym roku mieliśmy
2 520,64 zł i 7 euro a więc różnica jest
znacząca. Kwestowaliśmy na terenie
całej naszej gminy, młodzież z identyfikatorami i puszkami chętnie brała
udział w akcji, pomimo zimna jakie
było tej niedzieli. Sztab mieścił się w DK rian Wasiczek, członkowie komisji: SylKrzanowice, tam później każdy kwestu- wia Kwaśnica, Beata Kaleja-Gorzalnik
jący przynosił puszkę i komisyjnie brał i Marysia Gocha. Kwestujący: Monika
udział w liczeniu pieniędzy – swoim Myszi, Patryk Schweigstil, Maria Reisty,
podpisem potwierdzając ilość zebranej Angelika Czapek, Anna Neblik, Sandra
gotówki.
Bulińska, Iwona Grzesiczek oraz Piotr
Poniżej skład XVII sztabu WOŚP Gałkowski.
w MOK Krzanowice: Szef sztabu: MaMarian Wasiczek
Ponad 18,6 tys. zł na realizację kształtowania zainteresowań poprzez cjonowanie psychospołeczne dzieci
projektu gmina Krzanowice pozyska- udział w wyjazdach do instytucji kul- (Danuta Hryniewicz).
ła ze Śląskiego Kuratorium Oświaty tury i nauki, asertywność oraz zmiana
W opinii prelegentów program spełw Katowicach, składając wniosek nawyków żywieniowych.
nił stawiane przed nim zadania. – ProProgram objął dzieci z Zespołu gram edukacji emocjonalnej powinien
o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Rozwój eduka- Szkolno-Przedszkolnego w Boruci- zaczynać się we wczesnym okresie życji na obszarach wiejskich w latach nie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego cia dziecka, jego poszczególne etapy
2008-2013”. Celem przedsięwzięcia w Wojnowicach, Przedszkola w Krza- powinny być dostosowane do wieku
było wykształcenie u dzieci i młodzieży nowicach i Zespołu Szkół w Krzanowi- dziecka, powinny trwać przez cały czas
z terenów wiejskich umiejętności po- cach. Jego realizacją zajęli się pedagodzy nauki i łączyć wysiłki szkoły, rodziny
trzebnych do podejmowania ról spo- i psycholodzy z Poradni Psychologicz- i całej społeczności – przekonywała
łecznych i korzystania z dóbr kultury no-Pedagogicznej w Raciborzu.
Margit Dereń. Więcej o seminarium
oraz nauki. Ich źródłem jest poczucie
Rozpoczynają seminarium inspektor na stronie www.krzanowice.pl.
własnej wartości, zdolności interper- ds. oświaty Marcin Kandziora przedSpotkanie przygotowała Gminna
sonalne, komunikacyjne, współpracy stawił historię programu, a następnie Komisja Rozwiązywania problemów
w grupie, rozwiązywania konfliktów zgromadzeni wysłuchali trzy referaty: Alkoholowych w Krzanowicach we
bez przemocy, podejmowania decyzji Projekt jako całościowy system oddzia- współpracy z Zespołem Świetlic Opiez uwzględnieniem krytycznego my- ływań (Margit Dereń); Efekty Projektu kuńczo-Terapeutycznych.
ślenia, samoobserwacji, autorefleksji, (Beata Kołodyńska) oraz Wpływ czasokorzystania ze swoich mocnych stron, wej nieobecności rodziców na funkopr. w
Styczeń 2009, nr 1 (63)
3
Złote gody
w Krzanowicach
Marta (75) i Augustyn (76) Błaszczok
poznali się w 1957 r. na weselu u wspólnych znajomych, a rok później sami
wzięli ślub, dokładnie 1 września. Przez
lata wspólnego życia oboje pracowali
na własne szczęście. Pani Marta realizowała się, prowadząc gospodarstwo
domowe, zaś pan Augustyn był pracownikiem Rafako. Wychowali 4 dzieci.
Obecnie mają 1 wnuka i aż 9 wnuczek.
Oboje twierdzą, że najważniejsze, by
mówić sobie prawdę i darzyć się wyrozumiałością, wtedy można spędzić
ze sobą 50 lat.
Aniela (70) i Jan Bryks (70) pobrali
się 14 kwietnia 1958 r. Poznali się rok
wcześniej w Strzybniku, gdzie oboje
pracowali. Wspólnie wychowali 3 córki
i 3 synów, a teraz są szczęśliwymi dziadkami 11 wnuków, a także pradziadkami
7 prawnuków. Po 50 latach wspólnego
życia, cieszą się, że dobrze wychowali
dzieci i choć przez ten czas raz świeciło
słońce, a raz padał deszcz, są dumni, że
im się udało, co zawdzięczają obustronnej wyrozumiałości i cierpliwości.
Elżbieta (75) i Antoni (76) Sichma poznali się w 1956 r. na zabawie u rodziny,
dwa lata później wzięli ślub. Mieli jedno
dziecko, syna, a teraz są dziadkami trójki wnuków. Przez lata pracowali w raciborskiej Pollenie. Ich recepta na udany
związek, to przede wszystkim dbanie
o to, by w domu panowała zgoda. Pan
Antoni twierdzi, że na świecie nie ma
lepszej żony, niż pani Elżbieta i nigdy by
się z nikim nie zamienił. Pani Elżbieta
ceni w mężu jego dobroć i pracowitość,
a zwłaszcza to, z jakim oddaniem dba
o ich ogród.
Marta (73) i Zygfryd (75) Prochazka
poznali się w 1956 r. na zabawie w Bojanowie, a dwa lata później, 7 września
1958 r., wzięli ślub. Wychowali dwie
córki i jednego syna, teraz mają siedmioro wnuków. Pani Marta zajmowała
się domem, a jej mąż pracował jako
Helena (70) i Bruno (71) Białas
poznali się na zabawie sylwestrowej 1957/58, a 16 sierpnia
1958 r. byli już po ślubie. Pani
Helena pracowała w Urzędzie
Miejskim w Raciborzu, a jej
mąż był kierownikiem budowy. Wycho- ba też pamiętać o uśmiechu na twarzy.
wali córkę, a teraz mają jedną wnuczkę. Teraz mają nadzieję, że zdrowie będzie
Mówią, że w małżeństwie najważniejsze im dopisywać, by mogli razem doczekać
są kompromisy i zrozumienie, ale trze- kolejnego jubileuszu.
Maria (74) i Karol (74) Sczepanek pokochali się w 1958 r. i jeszcze w tym
samym roku, dokładnie 11 września
pobrali. Pracowali razem, prowadząc
gospodarstwo rolne w Wojnowicach.
Recepty na trwały związek małżeński
dopatrują się we wzajemnej dobroci
i dbałości o to, żeby wspólne życie dobrze się układało.
Gerda (70) i Jerzy (72) Nieborowski
poznali się w miejscowej gospodzie
u Riedla, gdzie w tamtym czasie organizowano zabawy. – To był rok 56,
a Gerda wspaniale tańczyła – wspomina
pan Jerzy. Są rodzicami dwójki dzieci. Mają dwoje wnuków. Pani Gerda
zajmowała się prowadzeniem domu,
a pan Jerzy pracował na budowie. 50 lat
spędzonych razem to ich zdaniem efekt
obustronnej dobroci i zrozumienia.
cieśla. Teraz cieszą się ze wspólnie spędzonych lat. Jubilatka zdradza, ze spotkało ją największe szczęście, że trafiła
na tak dobrego męża, zaś jubilat nie
pozostaje dłużny i również chwali żonę
za jej pracowitość, wielkie serce, a także
oszczędność.
Adelajda (72) i Alfred (72) Machura
poznali się w 1953 r. na weselu przyjaciół. Ślub wzięli 9 września 1958 r.
Wychowali trzy córki, teraz radość daje
im ośmioro wnuków i dwoje prawnuków. Przez całe życie pracowali razem
w piekarni i prowadzili gospodarstwo.
Oddali sobie swoje dusze, ale było to
możliwe dzięki ustępstwom, a także
wspólnym staraniom. – Mąż okazał się
nie tylko dobrym człowiekiem i mężem,
ale również wspaniałym ojcem – mówi
pani Adelajda.
Wyrozumiałość, cierpliwość, dobroć i wzajemne zrozumienie – to najlepsze rady dla małżonków. Udzielają ich
złoci jubilaci z Krzanowic, którzy 13 stycznia obchodzili
uroczyście 50-lecie pożycia.
Złote gody to nie tylko okazja do
wielkiej rodzinnej uroczystości, na którą zjeżdża cała familia, ale również spotkanie z władzami gminy. 13 stycznia,
w sali KS Krzanowice, burmistrz Manfred Abrahamczyk przyjął szesnaście
par z Bojanowa, Borucina, Krzanowic
i Wojnowic, wręczając im, wspólnie
z kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego: Gabrielą Augustyn, specjalne
Hildegarda (70) i Herman (75) Morawietz razem chodzili do szkoły,
a później, kiedy już obydwoje pracowali – pani Hildegarda w sekretariacie
pałacu w Wojnowicach, a pan Herman
w pobliskim warsztacie samochodowym, mijali się w parku przez który
medale przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Po części oficjalnej wszyscy jubilaci zasiedli przy
kawie i ciastku, snując opowieści o minionych już latach pożycia. Żegnając
się, życzyli sobie kolejnych godów, tym
razem diamentowych i kamiennych.
Anna (77) i Jan (78) Cieśla poznali się w 1956 r.
na zabawie w Bojanowie. Wspólnie prowadzili
gospodarstwo w rodzinnych Krzanowicach oraz
wychowali 2 córki. Teraz są dziadkami 6 wnuków. Receptę na wieloletnie szczęście małżeńskie znaleźli w dobroci, jaką obdarzali się przez
te wszystkie lata.
Iwona Świtała
prowadziła droga do pracy. Pobrali się
24 czerwca 1958 r. i wychowali dwójkę
dzieci. Teraz mają dwójkę wnuków. Ich
recepta na udany związek to wspólny
szacunek oraz wytrwałość. Pan Herman zdradził nam, że na lepszą żonę
nie mógł trafić.
Urszula (74) i Brunon (75) Frank
F
wzięli ślub 8 listopada 1958, i choć znali się
i przyjaźnili od dziecka, to parą zostali
dopiero w 1957 r. Mieli jednego syna,
teraz cieszą się dwójką wnuków i jed-
nym prawnukiem. Całe życie prowadzili wspólnie gospodarstwo. Dzisiaj
mówią, że życie to góry i doliny, więc
ważne, by móc na sobie polegać i umieć
przezwyciężać przeciwności.
Renata (72) i Franciszek (76)
Wojtaszek byli sąsiadami,
a w 1956 r. zostali parą. Ślub
odbył się 13 października
1958 r. Państwo Wojtaszek
wychowali dwoje dzieci, teraz
cieszą się sześciorgiem wnuków. Pan Franciszek pracował
w budownictwie, a jego żona
dbała o domowe ognisko.
Ich związek był udany dzięki
temu, że byli wobec siebie wyrozumiali i często decydowali
się na ustępstwa.
Edeltrauda (74) i Józef (73) Stróż od
1951 r. dojeżdżali do szkoły tym samym
pociągiem. Ślub wzięli w 1958 r., najpierw cywilny – 4 października, a dwa
dni później kościelny. Pan Józef pracował w nadzorze budowlanym, a jego
żona najpierw jako księgowa, a później
w sklepie. Na pytanie: co trzeba zrobić,
żeby przeżyć ze sobą 50 lat, odpowiadają, że przede wszystkim należy być
cierpliwym, obdarzać się szacunkiem
i przebaczać sobie w różnych sytuacjach.
Hildegarda (71) i Alfred (75) Jureczka
twierdzą, że w małżeństwie, mąż musi
być jak samochód, żona zaś powinna
pełnić rolę kierownicy, która nim kieruje. Poznali się w 1954 r. na zabawie
w Krzanowicach. Pan Alfred grał w or-
Elfryda (71) i Rudolf (73) Gawlina ścioro wnuków. Pani Elfryda pracowała
znali się co prawda od dziecka, ale parą jako krawcowa, a pan Rudolf w Zakłazostali w czasach, kiedy pan Rudolf był dach Elektrod Węglowych w Racibożołnierzem. Ich ślub cywilny odbył się rzu. Ich recepta na udany związek, to
27 grudnia 1958 r., zaś kościelny dwa wzajemna i szczera miłość, połączona
dni później, a wesele było ostatnim we- z wyrozumiałością. Para jubilatów przez
selem w popularnej wtedy sali Riedla, całe życie, kierowała się także słowami
która później została zamknięta. Pań- Adama Asnyka: z żywymi naprzód po
stwo Gawlina mają troje dzieci oraz sze- życie sięgać nowe.
kiestrze, a pani Hildegarda świetnie
tańczyła, więc od razu zwrócił na nią
uwagę, co zdradza nam po latach. Po
czterech latach wzięli ślub. Wychowali
dwoje synów, teraz cieszą się dwójką
wnuków.
Małgorzata (73) i Ryszard (77) Kapinos 23 listopada 1958 r. wzięli ślub
cywilny, a dwa dni później kościelny.
Jak mówią, byli z jednej wioski, ale poznali się dopiero w 1954 r. na zabawie
tanecznej, kiedy pan Ryszard był żołnierzem. Wspólnie prowadzili gospodarstwo oraz wychowali trójkę dzieci.
Teraz radość daje im szóstka wnuków.
Udany związek to efekt obustronnej
troski. Żałują tylko jednego – że nie
mogą być jeszcze raz młodzi.
Universe
koncertował
w Bojanowie
W zapełnionej po brzegi bojanowskiej świątyni, 3 stycznia, koncertował zespół Universe. Znani muzycy zaśpiewali kolędy, a potem poszli do miejscowego domu kultury, gdzie przez chwilę bawili się razem z mieszkańcami na świątecznej wieczornicy
zorganizowanej przez bojanowskie DFK.
Koncert opłacił sponsor, który chce Taka publiczność jak w Bojanowie jest wystąpiły działające w Bojanowie grupy
zachować anonimowość. Ks. proboszcz dla nas bardzo ważna – powiedział nam taneczne.
Krzysztof Niebudek z parafii Wszystkich po koncercie lider zespołu, Henryk
Ludzie byli zachwyceni pojawieniem
Świętych w Bojanowie ujawnia tylko, że Czich. Wraz z kolegami z grupy po- się Universe. Przyjechało trochę osób
jedna z jego parafianek poinformowała, szedł do bojanowskiego domu kultury, z sąsiednich parafii. Bojanowski proiż występ tej znanej grupy jest możliwy, gdzie odbyła się świąteczna wieczornica boszcz nie reklamował zbytnio wydaa sponsor, który wyłożył pieniądze, to organizowana przez DFK. Można tu rzenia. Krótka zapowiedź koncertu była
tajemnicza osoba spoza parafii.
było kupić płyty zespołu, zdobyć auto- na jej oficjalnej stronie. Ks. proboszcz
– Przygotowaliśmy specjalny pro- grafy i zrobić sobie zdjęcia z muzykami. Niebudek zaczął koncert od czytania
gram kolędowy, który bardzo się podo- W programie spotkania była też wizy- fragmentu z księgi Izajasza, a zakończył
ba. Gramy już 25 lat i zawsze ceniliśmy ta Mikołaja, nieco spóźnionego w tym modlitwą Anioł Pański. Grupa grała
sobie to, że jesteśmy blisko ludzi. Nie roku, ale jak przystało zaopatrzonego godzinę lekcyjną.
jesteśmy gwiazdami na mega sylwestra. w paczki dla dzieci. Wraz z Mikołajem
(waw)
6
Styczeń 2009, nr 1 (63)
Od przedszkola
I Gminny Konkurs
do Betlejem
Kolęd i Pastorałek
9 stycznia w Przedszkolu w Wojnowicach odbył się
III Gminny Konkurs Kolęd pt. „Od przedszkola do Betlejem”. Swoje reprezentacje wystawiły wszystkie przedszkola z gminy.
17 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach odbył się pod patronatem burmistrza Krzanowic
I Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i placówek
wychowawczych na terenie gminy Krzanowice.
Przedszkolaki z Bojanowa
W konkursie wzięło udział pięć
przedszkoli, a poczynania małych artystów oceniało jury w składzie: Ewa
Gotzmann, Monika Grzesiczek, Joanna Krupa, Justyna Musioł i Michalina
Ploszka. Uznano, że poziom wszystkich
grup był wysoki, a każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy dyplom. Ponadto
ogłoszono następujące wyniki: I miejsce – Grzegorz Zacharko, przedszkole
Krzanowice oraz Weronika Zgrzendek,
przedszkole Bojanów; II miejsce – Kinga Maindok, przedszkole Pietraszyn,
Michał Mróz i Nils Heiduczek, przedszkole Wojnowice oraz Agata Wydra
i Dawid Wydra, przedszkole Bojanów,
III miejsce – Ines Hofrichter i Ewa Walach przedszkole Borucin. Wyróżnienie
zdobyły Alicja Trzeciak i Julia Pośpiech,
które jako jedyne zaśpiewały kolędę
w języku niemieckim.
Przedszkolaki z Krzanowic
Pietraszyn – Adrian Kuczera, Nicola
Strzeduła, Patryk Kaszny, Rafał Pohlmann, Dawid Pohlmann, Oskar Sławik,
Kinga Maindok, wychowawczyni Michalina Ploszka
Przedszkole w Wojnowicach
Przedszkole w Borucinie
Bojanów – Agata Wydra, Dawid Wydra,
Weronika Zgrzendek, Kamil Gorywoda,
wychowawczyni Joanna Krupa
Śpiew solo klas I-III: I miejsce – Łukasz
Jarosz (Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wojnowicach), II miejsce – Laura
Szafarczyk (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borucinie) i Piotr Mróz (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach),
III miejsce – Alicja Drabik (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach).
Wojnowice – Alicja Trzeciak, Julia Pośpiech, Karolina Broś, Katarzyna Kulig,
Joanna Grygarczyk, Nils Heiduczek,
Michał Mróz, wychowawczynie Anna
Kupka i Aleksandra Kleta
Krzanowice – Agata Sander, Michał
Garbas, Grześ Zacharko, Szymon Plura,
Szymon Bielak, wychowawczyni Justyna Musioł
Borucin – Ines Hofrichter, Ewa Walach,
Jacek Polak, Natalia Koza, wychowawczyni Monika Grzesiczek.
(w)
Wigilijne spotkanie w Perle
Dziesiąty już raz Jan Basista, właściciel Restauracji Perła, zaprosił na wigilijne spotkanie osoby starsze, samotne i niepełnosprawne. Z zaproszeń skorzystało ponad
100 osób, którym zapewniono przywóz i odwóz.
W organizację spotkania włącza się swego rodzaju magię, dlatego nikt nie
zawsze Gminny Ośrodek Pomocy Spo- powinien być w tym czasie sam. Biedni
łecznej i Stacja Opieki Caritas. Koszty i bogaci, radośni i załamani na duchu,
poczęstunku pokrywa Perła. Gośćmi chorzy i zdrowi, płaczący i radośni to
specjalnymi spotkania byli burmistrz dla nas wszystkich narodził się ZbawiManfred Abrahamczyk, dr Marian ciel, to dla nas wszystkich, kimkolwiek
Szmig oraz księża z gminnych parafii. jesteśmy świeci Gwiazda Betlejemska
– Pragnę z całego serca podziękować – powiedziała Małgorzata Krzemien,
sponsorowi dzisiejszej imprezy, panu dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Basiście za wielkie serce i gest skiero- Społecznej.
wany dla wszystkich tu obecnych. Świę– Łamanie się chlebem, opłatkiem,
ta Bożego Narodzenia mają w sobie połączone ze wzajemnym składaniem
Styczeń 2009, nr 1 (63)
Była to okazja aby przy dźwiękach
pięknych kolęd rozwijać zamiłowanie
do śpiewu i gry na instrumencie, a jednocześnie zjednoczyć się w radosnym
oczekiwaniu Świąt Bożego Narodzenia. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się burmistrz Manfred Abrahamczyk
oraz gminny Inspektor oświaty, Marcin Kandziora, którzy wraz z uczniami
i nauczycielami szkoły wspierali swoją
obecnością i gorącymi brawami wszystkich wykonawców. Dzieci do konkursu przygotowały: Agnieszka Błońska,
Irena Hlubek, Renata Musioł, Kornelia Pawliczek-Błońska, Róża Buchcik.
Jurorzy Irena Hlubek, Urszula Buczek
i Agnieszka Błońska ocenili 22 wykonawców w trzech kategoriach biorąc
pod uwagę: intonację, rytmiczność, dynamikę i frazowanie, emisję i dykcję
oraz wrażenie artystyczne.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone
po przerwie, na której uczestnicy udali
się na poczęstunek, a jury obradowało, a nie miało lekkiego zadania gdyż
uczestnicy prezentowali profesjonalny
poziom. Ostateczny werdykt jury okazał się następujący:
Śpiew solo klas IV-VI: I miejsce – Samanta Konieczna (Zespół Szkół w Krzanowicach) i Marta Szczotok (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Borucinie),
II miejsce – Krzysztof Menżyk (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach)
i Magdalena Rzepka (Zespół Szkół
w Krzanowicach), III miejsca w tej kategorii nie przyznano.
Gra solo na instrumencie muzycznym: I miejsce – Karol Sosna (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Borucinie),
II miejsce – Mateusz Jarosz (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach),
III miejsce – Krzysztof Otlik (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach)
i Laura Szafarczyk (Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Borucinie).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za uczestnictwo, a laureaci otrzymali nagrody wręczone przez
pana burmistrza, które zostały sfinansowane przez Urząd Miejski w Krzanowicach.
ZSP Wojnowice
Do Betlejem pełni radości!
Przedszkolaki z Pietraszyna
Pod takim hasłem odbyło się 17 grudnia 2008 r. w Zespole Szkół w Krzanowicach spotkanie z zaprzyjaźnionymi czeskimi szkołami z Chuchelnej i Hlučina.
sobie życzeń jest wyrazem naszej dobrej woli i życzliwości. Zastanówmy
się przez chwilę nad głęboką treścią
symbolu dzielenia się opłatkiem. Nasze
życzenia składane z tej okazji dotyczą
często wartości doczesnych i materialnych. A przecież chodzi o coś większego.
Zwyczaj opłatka wywodzi się z centralnej tajemnicy chrześcijaństwa, jaką jest
Eucharystia, nazywamy biblijnie łamaniem chleba – mówił z kolei ks. Waldemar Mróz, wikariusz z Krzanowic.
Wzięło w nim udział 50 czeskich
Burmistrz, dr Szmig oraz księża po- uczniów, którzy przybyli pod opieką
dzielili się z każdym uczestnikiem spo- 5 nauczycieli oraz zaproszeni goście:
tkania opłatkiem. Na wspólny posiłek dyrektor Zakladni školy i Materskiej
składała się: zupa fasolowa, smażona školy w Chuchelnej Kristina Olejakova,
ryba, ziemniaki i surówka z kiszonej wicedyrektor Zakladni školy w Hlučinie
kapusty, kołacz, napoje i owoce. Każdy Hana Demlova, starosta Chuchelnej
został obdarowany małym podarun- Josef Kubny, proboszcz Chuchelnej
kiem symbolizującym Święta Bożego ks. Dawid Kantor oraz burmistrz KrzaNarodzenia. Czas umilały dzieci z Ze- nowic Manfred Abrahamczyk oraz inni
społu Szkół w Krzanowicach, które pod przedstawiciele władz gminnych.
kierunkiem Róży Ośki przygotowały
Dzień rozpoczął się od integracyjjasełka opowiadające, jak postacie z ba- nego spotkania wigilijnego w klasach.
jek przychodzą do Jezusa w Betlejem, Dzięki niemu czescy sąsiedzi poznali
by złożyć mu życzenia. Wystąpił też miejscowe tradycje bożonarodzeniokabaret Krzanowickie Omy w reżyserii we, wigilijne potrawy i wypieki kuchni
Bożeny Kreis. Tematem programu były morawskiej. Następnie miały miejsce
przygotowania do świąt i ich przebieg. jasełka przygotowane pod kierunkiem
Róży Ośki (katechetki ZS Krzanowiopr. w ce), a wykonane przez uczniów Szkoły
Podstawowej. Tegorocznej zimy szopkę
betlejemską odwiedzili nie tylko pasterze i trzej królowie, ale także postacie
dobrze znane uczniom z polskich baśni
i bajek. Do maleńkiego Jezuska przybyli m.in. Dziewczynka z zapałkami, Jaś
i Małgosia, Królewna Śnieżka, Czerwony Kapturek, Pszczółka Maja.
Zaś po obiedzie w sali gimnastycznej można było usłyszeć piękny śpiew
polskich i czeskich kolęd przy akompaniamencie gitary (Tomasz Kuziak)
i keyboardu (Kristina Olejakova, Kornelia Pawliczek-Błońska). Zaprezentowały się zespoły wokalne działające
w naszej szkole oraz soliści. Dzień ten
wprowadził wszystkich w atmosferę
świąt Bożego Narodzenia.
Marcela Szymańska
7
Siatkarki z Krzanowic
Powalczą
Podczas II Gali Raciborskiego Sportu, która odbyła się
9 stycznia w Domu Kultury Strzecha w Raciborzu, podkreślono osiągnięcia krzanowickich siatkarek.
Drużyna seniorek GS UKS Krzanowice turniejem
w Lublińcu rozpoczęła batalię o awans do II ligi kobiet.
na II Gali Sportu o II Ligę
Starosta Adam Hajduk mówił, że
sukcesy UKS Krzanowice skłaniają władze powiatu do podjęcia kroków w celu
ewentualnego uruchomienia w Zespole
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego w Raciborzu klasy siatkarskiej, co umożliwi m.in. absolwentkom
krzanowickiego Gimnazjum kontynuowanie nauki blisko domu na poziomie
ponadgimnazjalnym. Dzięki temu mogłyby się uczyć na wysokim poziomie
i nadal trenować oraz sięgać po kolejne
laury w rozgrywkach.
Wyróżnienie wręczono zarówno
drużynie seniorek, jak i młodziczek
oraz zawodniczkom piłki siatkowej.
Podczas gali podkreślano ich sukcesy.
Gminne Stowarzyszenie Uczniowski
Klub Sportowy Krzanowice piłka siatkowa III liga seniorek (obecnie lider,
najniższa średnia wieku drużyny w lidze 16,5 roku) kapitan drużyny: Klaudia Nagler, trenerzy: Tomasz Kuziak
i Adam Gębski. Pozostałe zawodniczki: Justyna Hońca, Patrycja Wasiczek,
Sybilla Majnusz, Magdalena Kubiczek,
Maja Kasprzykowska, Barbara Otlik,
Magdalena Bahryj, Weronika Sławik,
Magdalena Kuziak, Karolina Daniszewska, Magdalena Sławik.
Drużyna młodziczek Gminnego
Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy Krzanowice piłka siatkowa dziewcząt – I miejsce w Mistrzostwach Śląska,
I miejsce w ćwierćfinale Mistrzostw Polski i III miejsce w półfinale Mistrzostw
Polski, co w generalnej klasyfikacji dało
miejsce od IX do XII w Polsce. W sezonie
2008/2009 młodziczki awansowały już do
półfinału Mistrzostw Śląska, w którym
wygrały dwa mecze i wszystko wskazuje
na to, że trzeci rok z rzędu będą grały
w finale – kapitan Magdalena Kuziak
Gminne Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Krzanowice piłka
siatkowa dziewcząt Mistrzynie Polski w siatkówce plażowej młodziczek
(Magdalena Kuziak i Karolina Daniszewska) a także reprezentantka kadry
śląska i szerokiej kadry Polski młodziczek Magdalena Sławik wszystkie trzy
były w reprezentacji Śląska młodziczek,
która wygrała Turniej Nadziei Olimpijskich o randze mistrzostw Polski w tej
kategorii wiekowej. Trenerzy Tomasz
Kuziak i Adam Gębski.
Opr. w
Już po zamknięciu tego numeru gazety Krzanowice i okolice odbył się pierwszy turniej w Lublińcu (23-25 stycznia),
na którym nasze siatkarki grały z Victorią Lubliniec, KU AZS UŚ Katowice
i MKS Wodzisław Śląski. Wyniki można
prześledzić na stronie www.ukskrzanowice.strony.pl. Kolejny turniej, na który
dziewczyny zapraszają kibiców z naszej
gminy, zostanie rozegrany w Rudniku
kolo Raciborza, a organizatorem będzie
GS UKS Krzanowice. Termin 13-15 lutego 2009 r.
Po rozegraniu dwóch śląskich turniejów barażowych dwie najlepsze drużyny
awansują do ogólnopolskich rozgrywek,
które wyłonią najlepsze kluby, które
w następnym sezonie będą występować
w II lidze kobiet. – Dziewczęta solidnie
pracują na treningach, by wypaść w barażach jak najlepiej. Nikt w klubie nie
wywiera na zawodniczkach żadnej presji.
Dziewczęta mają zagrać na miarę swoich
możliwości, a wynik zawsze jest sprawą
otwartą – przekonują trenerzy Tomasz
Kuziak i Adam Gębski.
Opr. w
Aktualna tabela III ligi
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Drużyna
GS UKS Krzanowice
SMS PZPS III Sosnowiec
STS Victoria Lubliniec
MKS Wodzisław Śląski
AZS. KU AZS UŚ Katowice
MKS II Dabrowa Górnicza
MOSiR MOSM Tychy
KPKS Halemba Ruda Śląska
KU AZS ATH Bielsko-Biała
PLKS II Pszczyna
UKS Dycha Czechowice-Dziedzice
APEL UKS KRZANOWICE
do mieszkańców gminy
Drodzy Miłośnicy Sportu. 1% swojego podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym można przekazać do
wybranego stowarzyszenia, które uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.
Urząd Miasta
w Krzanowicach
Godziny urzędowania:
wtorek: 7.30-17.00,
pozostałe: 7.30-15.00,
Wydawca: Wydawnictwo
i Agencja Informacyjna WAW
Grzegorz Wawoczny
ul. Opawska 4/6
47-400 Racibórz
tel. 605 685 485
e-mail: [email protected]
8
Redaktor naczelny:
Grzegorz Wawoczny
Skład:
Margomedia Sp. z o.o.
Druk: Printy Poland,
Wodzisław Śląski
W związku z powyższym zachęcamy w grupie, zapobiegania alkoholizmowi
wszystkich do skorzystania z możliwości czy narkomanii. Ciągle się rozwijamy
wspomożenia naszego klubu. GMINNE a dzięki państwa pomocy nasze zawodSTOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI niczki będą mogły jeszcze w większym
KLUB SPORTOWY po spełnieniu wy- stopniu rozwijać swój talent siatkarski.
sokich wymogów wiarygodności decyzją Osiągamy znakomite wyniki w siatNoworoczny Turniej
Krajowego Rejestru Sądowego uzyskało kówce halowej i plażowej z medalami
status Organizacji Pożytku Publicznego. Mistrzostw Polski włącznie (5 złotych,
W związku z tym zwracamy się z prośbą 1 srebrny i 1 brązowy). Umiejętności
o przekazanie 1% podatku dochodowe- naszych zawodniczek doceniane są
go naszemu klubowi. 1% to czasami nie- przez trenerów i działaczy Śląskiego
Najmłodsze siatkarki UKS wielka kwota, ale dla nas każda złotówka i Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
jest bezcenna. PRZEKAŻ 1% PODAT- którzy co roku powołują dziewczęta
Krzanowice zostały zaKU NA ORGANIZACJĘ POŻYTKU do kadry Śląska – Karolina Daniszewproszone na turniej trójek PUBLICZNEGO. Dane do wpisania do ska, Barbara Otlik, Julia Siedlok i kadry
siatkarskich do Mysłowic. PIT-u: GMINNE STOWARZYSZENIE Polski – Magdalena Kuziak, MagdaleUCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY na Sławik. Obecnie na treningi w naDziewczęta spisały się bardzo do- KRZANOWICE KRS 0000 292722. szym klubie uczęszcza około 60 dzieci
brze i w gronie 12 drużyn, które repre- Wartość 1% podatku należy obliczyć i młodzieży. Uzyskany od państwa 1%
zentowały Mysłowice, Czeladź, Rudę według rubryki podatek należny.
podatku przeznaczymy na:
Śląską i Borowno zajęły odpowiednio:
• dofinansowanie szkolenia utalentoI miejsce – Krzanowice 1 w składzie: Gminne Stowarzyszenie Uczniowski
wanej młodzieży (dofinansowanie
Samanta Konieczna, Julia Sycz i Justyna Klub Sportowy Krzanowice
udziału w obozie sportowym),
Świerczek, III miejsce – Krzanowice 2
Jesteśmy cenionym klubem siatkar- • zachęcenie do dbania o własne
w składzie: Beata Abrahamczyk, Mag- skim na Śląsku i w Polsce. Wychowuzdrowie, kształtowania charakteru
dalena Wittek i Paulina Hanka. Naj- jemy dzieci i młodzież wykorzystując
i współpracy w zespole i... być może,
lepszą zawodniczka turnieju (MVP) sport jako najlepszy środek do kształzdobycie kolejnych medali,
została Samanta Konieczna – GS UKS towania dyscypliny, samozaparcia, po- • udział najmłodszych siatkarek w turkonywania trudności, funkcjonowania
Krzanowice.
niejach i meczach towarzyskich.
Silesia Big Star Jeans
Styczeń 2009, nr 1 (63)

Podobne dokumenty

nr 1-2, 2011 - Urząd Miejski Krzanowice

nr 1-2, 2011 - Urząd Miejski Krzanowice KRZANOWICE • BORUCIN • PIETRASZYN • WOJNOWICE • BOJANÓW ISSN 1642-637

Bardziej szczegółowo