COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej

Transkrypt

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej ogłasza przetarg
nieograniczony ofertowy na następujący sprzęt rolniczy.
Nazwa maszyny - urządzenia
Lp.
Rok
Produkcji
Wartość jednostkowa
brutto
(cena
wywoławcza)
zł
1
2
3
1. Dystrybutor paliw płynnych benzyna
1979
200,00
2. Dystrybutor paliw płynnych ON
1979
200,00
3. Kombajn ziemniaczany ANNA Z-644
1989
1 200,00
4. Kopaczka ziemniaczana 2-rzędowa KEP-2DZ-609/2
1972
400,00
Mieszalnik pasz AmA z wyposażeniem (demontaż
kupującego)
1988
1 000,00
6. Prasa zwijająca SIPMA Z263
1989
800,00
7. Sadzarka ziemniaków 4-rzędowa AGROZET SA
1985
800,00
8. Wóz asenizacyjny 6000l PS60 (T-518)
1984
800,00
1980
5 700,00
1989
6 300,00
1986
500,00
5.
9. Ciągnik rolniczy kołowy 30KM URSUS C-330 PSR
43SN
10. Samochód ciężarowy STAR 3W 200 PSR L881
11. Zaprawiarka ZN 1300
1.Wymagania , jakim powinna odpowiadać oferta :
-
Imię i nazwisko lub nazwa firmy
Adres
Tel/fax
nazwa urządzenia, oferowana cena
oświadczenie oferenta że zapoznał się z stanem przedmiotu przetargu
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie z napisem
,,Przetarg” .
2.Termin , miejsce i tryb składania ofert oraz okres w którym oferta jest wiążąca:
Oferty należy złożyć do 26.05.2014r , godz 9:00
Adres: COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
63-022 Słupia Wielka
Sekretariat
Oferta jest wiążąca przez okres 7 dni .
Sprzęt można oglądać do dnia 18.05.2014 r. w godzinach 800 - 1200.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej i winno być wpłacone do kasy Stacji do
dnia 18.05.2014r.w godzinach 80 - 1300 co jest warunkiem przystąpienia do przetargu.
Wydanie sprzętu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Stacja zastrzega
sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Informacji udziela się w dni
robocze w godzinach 700 - 1500 pod numerem tel. 602 558 348 (Rafał Cyfert).