zobacz

Transkrypt

zobacz
(miejscowość, data)
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące
uczęszczania dziecka do żłobka lub innego przedszkola
Ja
...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej)
Ja
...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)
oświadczamy, że dziecko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola)
kandydujące
do
Miejskiego
Przedszkola
nr
…..……
w
Rudzie
Śląskiej/oddziału
przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr ………… w Rudzie Śląskiej 1, w roku szkolnym
2013/2014 uczęszczało do żłobka/innego przedszkola.
Jednocześnie, „Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
..........................................................
(podpis matki lub opiekunki prawnej)
..........................................................
(podpis ojca lub opiekuna prawnego)
……………………..…..…………………………
1
1 niepotrzebne
skreślić

Podobne dokumenty