wynik - Bagna.pl

Transkrypt

wynik - Bagna.pl
Mokradel
Centrum
Ochrony
m.140,02-026
Warszawa
ul,Raszyiska
32144
ul.Cieszkowskjego
1/3lok.31,01-636
Warszawa
adres
korespondencyjny:
tel.+48796435444
www,baqna.pl
e-mail:
[email protected],
zrnk qr awy: 2/ CMokl ZO/20 | 3
Warszawa,
dnia19marca2013r.
dotyczyrykonania strotry intertretorv€jprojektu
si€dliskpzyrodniczych
,,Czynnaochronazagrcronych
w rezerwatachprzyrody na Mazowlsz|ri Podlasiu)'
w trybiezapytrniaofertowego
w ramach rozpoznaniaryIrku
Uprzejmieinformuj€,2enajkorzystniejszq
ofertgzlozyl nastQpuj4cy
Wykonawca:
sm32STUDIOMarekMucharski,ul. Grapa10,3+300Z]'wiec
2558,40PLN
cenabruttouykonaniauslugiobjQtejzam6wieniem:
groszy
slownie:dws tysiecepiQ6etpie6dziesiat
osiemdotychczterdzieSci
Powyzszaoferta zostala pybrana jako najkorrystniejsza,poniewaz uryskala najwyzsz4liczbg
punkt6wpodczasoceny.Ofertaocenianiabyla w nastQpuj4cych
kr)'teriach:Cenaoferty (max.50 pkt)
orazDoswiadczenie
Oferenta(max.50 pkt).
Ofertyzlo4li nast€puj4cy
Wykonawcy:
l)
2)
3)
4)
5)
ul. Swiderska
5. 05-400ot\aock
1ERTESUSLUGIINFORMATYCZNE.
snll2 STLJDIoMarekMucharski.
ul. crapa10.34-100Z)'wiec
KJ INVESTMENTS
Kazimierz
Jasituki,ul. Gdaiska62,85-021Bydgoszcz
DamianGrimling ul. Niegolewskich6/5, 60-232Pozrafi
RRNet PawelRzewuski,ul. obroic6w Tobruku25 lok. 71, 0l -494Warszawa
orazVWT POLSKAMichal Kruszewski,ul. Przf Lasku8 lok 52, 0l-424 Warszawa
6) XEKOl-ukaszMichalik,ul. Lelowskalb, 42-253Jan6w
B. Florkowski,
ul. Raszynska
388/4,60-135Poznan
7) MobimeStudios.c.M. Stopierryfiski,
8) FOURTKAMAR(ETING, ul. Kosciuszki60/7,4+200 Rybnik
9) Robertslowikowski,
stryjnoDrugie80,21-065Rybczewice
28b/5,43-300
Bielsko-Biala
10)Afi FormatMaieusz
Ruciiski,ul. Slowackiego
ul. S4delska
119,34-531Muzasichl€
l1) AgencjaReklamowa
ARTISKacperLukaszczyh
PawlaIl 41L,31-864kak6w
I2) NETIGENKatarzyna
Rachwal,
Al. Ja-na
95
13)COMP-WEBSTUDIOMateuszMuniga,33-122Wierzchoslawice
14)e-direct
sp.z o.o.,ul. I maja53,45-056Opole
15)NETPCSp.z o.o.,ul. Na Stoh 48, 80-874Gdansk
16)CYJAN.NET
ul. oginskiego
4/159,16-400Suwalki
JanCzerniecki,
17)PiotrKosela,ul. Kondrato\Nicz
|5/42,03-242
Warszawa
05-827Grodzisk
Mazowiecki
18)KNSDesignKonradSobiecki,
ul. TadeszaBairda24A-l13,
oceny dokonalaKomisjaocenv Of€rt w skladzie:
- Magdalena
caluq Przewodniczqcy
Komisji
!7,@A^g
- EwaGutowska- CzlonekKomisji
- Filip Jarombkowski- czlonek Komisji
INFRASTRUKTURA
I sRoDowtsKo
NARODOWA
STRAITGIA
9PdNOgCI
re Srodk6w
Proiektwsb6lllnansowanv
DrzezlJnleEurooeiska
Regionjt,iegow
raiach PrdgrairuInfrast'uktura
iSrodowisko
Europ€jskieso
FundulzuRcizwoju
PunkEJrzvznawane
byt-vzqodniez nastepqi4qlurylilzgaigEi
- kryterium:Cenaoferty
liczbapunkt6w= 50 pkt x (cenanajnizszejoferty/ cenaocenianejoferty)
- kr,'terium:Do,jwiadczenie
Oferenta
/
liczbaprmkt6w= 50 pkt x (ocenanapodstawiel-3 vykonanychprzezOferentastronintemetowych
Oferenta)
najryiJza przyznanaocenaw krtterium doswiadczenie
Punktacjrprzyznanaofertom:
Numer
oferty
2
Kr]'teriuml
Cera oferty
fDId)
30
50
3
4
5
6
,7
26
30
35
I
9
11
l0
11
28
29
7
t2
'13
13
t4
39
I
7
16
t'7
28
32
7
Krlterium:
Doswiadczenie
Oferenta
(pkt)
50
38
50
38
Razem
(pkt)
80
88
62
64
43
73
38
50
38
38
38
38
38
25
38
50
38
13
25
a7
49
51
34
77
57
66
45
Uprzejmie dzigk\tj7za zgloszenieofert.
projektu
koordynator
fil,@a..<
MagdalenaGalus
offii
,ftixm^*:rp,"::
przezlJnieEu'opejska
ze Srodk6w
ProieKwspolfinansowany
iSrodowisko
w ramachPtog€muInfraslruklLta
RozwojuRsgionalnego
Europ€iski€qo
FundLiszu

Podobne dokumenty