wrzesień 2016 - Miesięcznik Znad Rudawy

Komentarze

Transkrypt

wrzesień 2016 - Miesięcznik Znad Rudawy
wrzesień 2016
nr 09 (220)
Adam Nawałka
Znają Cię obie półkule świata
Nazwisko znają, znają twarz;
Twoim jest sukces, Twoja jest sława,
A za to Tyś jest nasz.
okladki_wrzesie .indd 1
2016-08-23 16:49:47
okladki_wrzesie .indd 2
2016-08-23 16:50:10
Na litość boską
Jest ten felieton wynikiem rozmowy, jaką usłyszałem pod marketem. Rozmawiano głośno, więc trudno posądzić mnie od podsłuchiwanie. Od podsłuchiwania są odpowiednie służby lub kelnerzy. Wszyscy rozmawiali o wojnie, w taki sposób, jakby jej chcieli już. Natychmiast! Że tylko to może uspokoić świat, jakby nie wiedzieli, że nowa wojna już nie będzie wojną, ale zagładą. Pomyślałem sobie, jeśli już ma być jak chcą, niech ta bomba atomowa spadnie 20 cm ode mnie. Piszę ten felieton, może przeczytają go
też ci, którym podoba się wojenka, mundury, karabiny czy czołgi. I nienawiść do innych wypowiadana w niewybrednych słowach
i plugawych poczynaniach – też!
Na litość boską, ludzie! Czego chcecie? Wojny?! Ilu z was jeszcze ją pamięta? Ilu w niej uczestniczyło? Czy w waszych rodzinach zaginęła już pamięć o waszych przodkach, którzy polegli w walkach, zginęli w obozach koncentracyjnych? Wojny chcecie?!
Trzeba nie mieć rozumu, żeby domagać się wojennej hekatomby. Jak słyszę te różne dyskusje, jak słyszę tę walkę uzbrojonych
w głupotę kogutów, to pohukiwanie o walecznym narodzie polskim, te wszystkie androny o polskim honorze, to najchętniej poddałbym takich idiotów publicznej chłoście. Ilu jeszcze musi w tym kraju zmądrzeć, żeby reszta narodu mogła cieszyć się pokojem.
Niech on nawet będzie zgrzebny, ale lepszy pokój, niż strzał w tył głowy lub śmierć głodowa. Gdy słyszę te wszystkie nawoływania do siłowego porządku, przestaję pamiętać, że kończyłem studia, że obowiązuje mnie kulturalny język. Zaczynam posługiwać
się takim samym językiem, używać tych samych słów – bo wiem, że tylko one mogą do tych głupców dotrzeć.
Mało wam zamachów w świecie, mało wam ofiar, mało strachu? Powiecie: e, takie tam sobie gadanie. Od gadania się zaczyna, potem puszczają hamulce i nikt już nie jest w stanie zatrzymać owczego pędu do krwawych rozliczeń z ludźmi, których te głupy nie tolerują. Kiedy słyszę te rozmowy o nadchodzącej wojnie i próbuję tonować wojenne emocje, słyszę, że to właśnie wojny
są motorem postępu. No i jak z takimi dyskutować? Pytam ich wtedy, czy to odnosi się aby do postępu cywilizacyjnego, czy do postępu zidiocenia?
Przepraszam wszystkich, których uraziłem językiem tego felietonu, chociaż śmiem przypuszczać, że i wy, dziś na mnie obrażeni za słownictwo, a także za to, że interesuje mnie tylko dobro i postęp w każdej dziedzinie ziemskiego bytu, posługiwać się będziecie tym samym słownictwem. Jeszcze jest czas, jeszcze ludzi pokoju i spokoju jest więcej niż wyznawców Aresa.
Niczego nie nauczyły was Światowe Dni Młodzieży, nie przejęliście od młodych ludzi z całego świata radości życia? Jesteście
mordercami samych siebie. Róbmy wszystko, każdy na swoim małym wycinku życia, żeby nie spełniły się oczekiwania tych paru
kretynów spod marketu, którzy rechocząc domagali się wojny. Zapytani, czy oni sami oddaliby życie za kraj, za ojczyznę, rozchodzą się szybko. Pozostaje po nich tylko smród, odór, którego nie da się przykryć najlepszymi nawet perfumami francuskimi czy filozofią pokoju. Na litość boską – opamiętajmy się. Mnie kiedyś zabraknie, Was zabraknie. I co? Po nas choćby potop?
Witold Ślusarski
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
gazeta09.indd 1
1
2016-08-23 16:59:42
Elżbieta BURTAN przewodniczącą
Porozumienia Podkrakowskiego
Przypomnijmy, iż członkami Porozumienia są gminy: Krzeszowice, Skawina, Mogilany, Czernichów, Iwanowice, Sułoszowa,
Kocmyrzów-Luborzyce, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Zabierzów. Do celów statutowych tej organizacji wpisane są m.in. takie zadania jak rozwijanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ścisła współpraca w zakresie pielęgnowania regionalnych tradycji, organizacja imprez o charakterze masowym czy też dbałość o rozwój fizyczny młodych ludzi. Z inicjatywy starosty Józefa Krzyworzeki
do Zarządu Stowarzyszenie weszli burmistrzowie i wójtowie w/w gmin. Warto też przypomnieć, że to właśnie startując z Porozumienia Podkrakowskiego mandat radnego powiatu krakowskiego otrzymał Józef Krzyworzeka, wybrany następnie starostą powiatu. W czerwcu upłynęła kadencja władz PK. Kandydaci na przewodniczącego Porozumienia zgłaszani byli przez uczestników walnego spotkania. Startowało pięciu kandydatów. Najwięcej głosów – 40, otrzymała wójt Gminy Zabierzów Elżbieta BURTAN, która w wyborach pokonała drugiego na liście Kazimierza Czekaja – 10 (!) głosów, zostając tym sam nowym przewodniczącym Porozumienia Podkrakowskiego. Pytana o najbliższe zamierzenia nowych władz PK powiedziała, iż Porozumienie jest zdecydowane bliżej współpracować ze wszystkimi gminami powiatu krakowskiego, gdyż to jest warunkiem mocnej pozycji powiatu w skali całej Małopolski. Należy szybko wypracować nową formułę tej współpracy, która będzie gwarantować na bieżąco wzajemne informowanie się o swoich pomysłach, zamierzeniach i efektach nowatorskich pomysłów w każdej dziedzinie życia w danych gminach.
/ck/
UWAGA
W Nielepicach
Zmiana terminów rozpoczęcia robót związanych z przebudową linii E-30,
wcześniej podane terminy ulegają zmianie z przyczyn leżących po stronie
inwestora (PKP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Całkowite zamknięcie przejazdu pod wiaduktem w ciągu ul. Kolejowej
w Zabierzowie nastąpiło w dniu 28.08.2016 r.
Od dnia 16.08.2016 r. nastąpiły zmiany w kursowaniu komunikacji zbiorowej MPK.
Linia 248 zamiast przejazdu ulicą Kolejową - będzie jeździć od skrzyżowania w Modlniczce w stronę ulicy Zielonej w Bolechowicach, następnie
przez ulicę Rodziny Poganów do młyna w Zabierzowie gdzie będzie zawracał w stronę Zelkowa na starą trasę. Jednocześnie zostanie zwiększona częstotliwości kursowania autobusu 238.
Przejście będzie wybudowane w miejscu istniejącej kładki. W momencie
przystąpienia do rozbiórki kładki wykonawca zapewni możliwość bezpiecznego przekraczania torowiska dla pieszych.
Zamknięcie przejazdu przez skrzyżowanie ulic Kolejowej i Szkolnej –
marzec 2017 r. na ok. 3 miesiące.
Przebudowę wiaduktu kolejowego nad ulicą Dębową rozpoczęto 28 sierpnia 2016 r. Istniejący obiekt zostanie zastąpiony nowym, który będzie stanowił ciąg pieszo rowerowy, składający się z wydzielonego pasa dla rowerów (szer. 3,50) oraz chodnika ( szer. 1,50) o skrajni pionowej (2,50).
Likwidacja przejazdów na ulicach Łąkowej i Myszala w Zabierzowie
w terminie od 28.08.2016 r. Zachowana będzie możliwość przejazdu dla
mieszkańców i służb ratunkowych.
Likwidacja przejazdu w Rudawie w terminie od 15.09.2016 r. Zachowana będzie możliwość przejazdu dla mieszkańców oraz służb ratunkowych.
Przebudowa wiaduktu drogowego na ciągu ulicy Topolowej w Rząsce
rozpoczęcie prac od 15.09.2016 r. Istniejący obiekt zostanie zastąpiony
nowym i poszerzony do 2 pasów ruchu po 3 m każdy oraz o chodnik szerokości 2 m. Tymczasowy projekt organizacji ruchu przewiduje całkowite zamknięcie odcinka ulicy Topolowej dla ruchu kołowego i pieszego oraz wprowadzenie objazdów, nie będzie utrudnień dla ruchu pieszego wzdłuż torów.
Remont wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Oświecenia w Rząsce. Przewidywany termin od 22.08.2016 r. do końca września 2016 r. Utrudnienia w ruchu drogowym będą polegały na zawężeniu pasa ruchu do szerokości 2,25 m na długości ok. 15 m.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy dzwonić pod numer
12 283 07 02 (06).
Wiesław Cader
2
gazeta09.indd 2
Kosztem blisko miliona złotych wyremontowano świetlicę w Nielepicach, która jest obecnie jedną z najładniejszych w całej gminie. Przecięcie wstęgi po remoncie odbyło się w obecności wójta gminy Zabierzów
Elżbiety Burtan, proboszcza parafii w Rudawie
Andrzeja Badury oraz dwóch najstarszych
mieszkańców Nielepic: Mariana Miłka i Józefa
Mazura.
Panu
Jerzemu Mroczkowi
wyrazy głębokiego i szczerego
współczucia po śmierci
Żony
Aleksandry
składa reakcja
ZNAD RUDAWY
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
2016-08-23 16:59:50
PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania
Pani Wójt Elżbiecie Burtan, Pani
Przewodniczącej Rady Gminy Marii Kwaśnik,
Radnym Gminy, Panu Sołtysowi
Wiesławowi Caderowi
i Radzie Sołeckiej Zabierzowa
oraz wszystkim, którzy wsparli inicjatywę
o nadaniu jednej z ulic w Zabierzowie
imienia Józefa Kruka.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy
do Dyrektora Jurajskiej Izby Gospodarczej
Pana Andrzeja Bukowczana
i Redaktora Naczelnego „Znad Rudawy”
Pana Witolda Ślusarskiego
– pomysłodawców i inicjatorów tej formy
upamiętnienia.
To dla nas wielki zaszczyt i zobowiązanie.
Krystyna Kruk oraz Synowie z Rodzinami
Podium dla sołtysa Nielepic
W plebiscycie na Najlepszych Sołtysów Małopolski 2015 trzecie miejsce przyznano Stanisławowi
DAMOWI. Doceniono przede wszystkim Jego
ogromne zaangażowanie w pracach na rzecz swego
sołectwa oraz niekwestionowaną popularność wśród
mieszkańców Nielepic. W tym samym plebiscycie,
którego podsumowanie odbyło się w miejscowości
Ropica Górna w gminie Sękowa k/Gorlic wyróżniono także sołtysa Kleszczowa Stanisława Krawczyka. Obu panom serdecznie gratulujemy.
ZBIGNIEW ZWOLIŃSKI
1944 – 2016
Mieszkaniec Rudawy od urodzenia.
Szkołę podstawową ukończył w Rudawie, średnią i studia w Krakowie.
Przez wiele lat był związany zawodowo ze spółdzielczością pracy. Pełnił
w niej różne ważne funkcje. W piłkę
zaczął grać w LKS ORLĘTA w wieku 15
lat. Przez półtora roku grał w Cracovii.
Niestety, kontuzja przerwała mu dobrze zapowiadającą się karierę piłkarską. Wrócił do macierzystego klubu,
by kontynuować grę w piłkę, ale już
na poziomie amatorskim. Należał do wyróżniających się zawodników w historii klubu. Po zakończeniu piłkarskiej kariery, został
trenerem w swoim ukochanym klubie. Przez prawie 40 lat pełnił obowiązki prezesa, a następnie wice prezesa klubu. Był bardzo lubiany przez młodzież. Mocno angażował się w rozbudowę sportowego zaplecza LKS. Zmarł na dwa i pół tygodnia przed
otwarciem nowej szatni i kompleksu boisk, które przekazane zostały do użytku podczas jubileuszu 70. lecia klubu.
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację
o śmierci naszego kolegi z boiska,
ZBIGNIEWA ZWOLIŃSKIEGO,
z którym odnosiliśmy sukcesy, przeżywaliśmy również
niepowodzenia, zostawialiśmy na boisku serce i przywiązanie
do klubowych barw, ceniliśmy i szanowali za późniejszą
Jego pracę jako działacza sportowego.
To Jemu w dużej mierze zawdzięcza klub Sportowy ORLĘTA
nieprzerwane istnienie na mapie sportowej Małopolskiego
Związku
Piłki Nożnej.
Będzie Go nam brakować.
Piotr Brachowski, Leonard Koźbiał, Zbigniew Koźbiał, Kazimierz
Kurek, Adam Mikołajski, Emil Mucha, Adam Nachel,
Jan Pawlikowski, Witold Ślusarski, Stanisław Wiśniewski
Pani
DANUCIE ZWOLIŃSKIEJ
wyrazy szczerego współczucia po śmierci męża
ZBIGNIEWA,
człowieka prawego, szczerze oddanego Klubowi
Sportowemu, byłego prezesa i wice prezesa,
zawodnika Orląt Rudawa i Cracovii
składają:
Zarząd Klubu oraz byli i obecni zawodnicy LKS
ORLĘTA RUDAWA.
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
gazeta09.indd 3
3
2016-08-23 16:59:50
Sesja Rady Gminy Zabierzów - 24 czerwca 2016 r.
Najważniejszym punktem w porządku obrad sesji było zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok
2015 oraz udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Zabierzów
z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Te uchwały radni podjęli jednogłośnie, a po głosowaniu nagrodzili wójt Elżbietę Burtan brawami. Komisja Rewizyjna Rady Gminy, analizując realizację budżetu w 2015 roku, zaznaczyła, że plan dochodów został
zrealizowany w 101%, tzn. zamknął się kwotą 99 351 340 zł. Komisja za pozytywny czynnik uznała wzrost o 15% dochodów podatkowych, a zwłaszcza wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) o 18%. Wydatki w 2015 roku zrealizowano w kwocie 93 163 315 zł.
Uchwałą Rady Gminy Zabierzów na rozpoczęcie jeszcze
w tym roku drugiego etapu melioracji przeznaczono dodatkowe środki w wysokości 284 853 zł. Prace obejmą następujące
miejscowości:
Aleksandrowice – pogłębienie i oczyszczenie potoku Aleksandrówka na odcinku 200 m; Balice – umocnienie rowów odwodnieniowych elementami betonowymi od A-4 do ul. Krakowskiej i od ul. Wierzbowej do St. Kmity oraz wykonanie odwodnienia wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej przy ul.
Sportowej; Bolechowice – pogłębienie i czyszczenie rowów przy
ul. Skotniczej i Polnej oraz przepustu przy ul. Nad Potokiem;
Brzezie – c.d. pogłębienia i czyszczenia rowu odwodnieniowego
przy ul. Źródlanej; Brzezinka – odtworzenie rowu odwodnieniowego i odmulenie 6 przepustów przy drodze gminnej oraz położenie rur w rowie przy ul. Sportowej; Brzoskwinia – umocnienie
potoku Brzoskwinka; Karniowice – położenie rur w rowie przy
ul. Wąwozowej oraz wyczyszczenie przepustu; Kleszczów – pogłębienie i umocnienie rowu od drogi gminnej do przepompowni ścieków; Kobylany – umocnienie brzegów skarpy potoku Kobylańskiego przy ul. Krótkiej i ułożenie 30 m krawężnika oraz
wyczyszczenie rowu przy ul. Jana Pawła II i 6 przepustów; Kochanów – naprawa kanału deszczowego i wykonanie przyczółka przy ul. Ogrodowej; Młynka – pogłębienie i umocnienie rowu
odwodnieniowego na odcinku 70 m; Niegoszowice – pogłębienie i oczyszczenie rowu odwodnieniowego na odcinku 300 m;
Nielepice – c.d. regulacji i umocnienia cieku wodnego; Rudawa
– poprawa umocnienia rowu przy ul. Olszynowej; Ujazd – pogłębienie i oczyszczenie rowu przy ul. Jurajskiej; Zabierzów – poprawa umocnienia rowu przy ul. Ogrodowej.
Radni podjęli też uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, zwiększając plan wydatków m.in. na: instalację systemów energii odnawialnej (tzw. solary), remonty
w budynkach komunalnych, naprawy nawierzchni bitumicznych
dróg, remont elewacji świetlicy w Szczyglicach, wykonanie boiska treningowego przy LKS Niegoszowianka, przebudowę ul.
Krakowskiej w Zelkowie, wykonanie chodnika przed wejściem
do świetlicy w Młynce, zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i boisko w Rudawie.
Dwukrotnie podczas sesji rozgorzała dyskusja na temat powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zabierzów. Członkami tej
Rady mają być uczniowie i absolwenci gimnazjów. Celem działania Rady jest zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących
młodzieży, podejmowanych przez Gminę, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, aktywny udział młodzieży w życiu publicznym. Tak zapisano w projekcie statutu MRG. Ten właśnie projekt stał się przedmiotem ożywionej dyskusji. Już na początku sesji kilku radnych twierdziło, że w statucie brak istotnych zapisów, np. o współpracy MRG
z organizacjami uczniowskim i sugerowało, by głosowanie nad
utworzeniem Młodzieżowej Rady przenieść na kolejną sesję. Jed-
4
gazeta09.indd 4
nak w głosowaniu większość radnych zdecydowała o utrzymaniu
tego tematu w porządku obrad. W drugiej części sesji powrócono więc do sprawy utworzenia MRG. Radni uważali, że statut
zawiera wiele niedociągnięć, braków i błędów. Proponowali, by
członkami Młodzieżowej Rady mogli być także licealiści mieszkający na terenie gminy oraz młodzież gimnazjalna uczęszczająca do szkół w Krakowie. Długa i zażarta dyskusja skończyła
się podjęciem jedynie tzw. uchwały intencyjnej, czyli mówiącej
o tym, że Rada Gminy ma zamiar powołać Młodzieżową Radę
Gminy Zabierzów.
Kolejna podjęta uchwała dotyczyła wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. W obrębie gminy Zabierzów wyselekcjonowano 5 obszarów: Karniowice, rejon ulic Modrzewiowa, Rycerska, osiedle XXXV-lecia PRL,
centrum; Kleszczów – centrum miejscowości, okolice świetlicy;
Rudawa – rejon ulic Polaczka, Stroma, Zamkowa, Krótka, Konińskiego, Rudawska, Młyńska, Wyspiańskiego, centrum z rynkiem, okolice stadionu Orląt i Zespołu Szkół; Zabierzów – rejon ulic Rodziny Poganów, Kolejowa, Sienkiewicza, Sportowa,
Działkowa, Ogrodowa, Krakowska, Szkolna, Myszala, Parkowa,
Wapienna, Śląska z rejonem Rynku, dworca PKP, placu targowego, kościoła, stadionu; Zelków – rejon ulic Sportowa, Jana Pawła II w dolnej części.
Dla mieszkańców, którzy chcą wymienić nisko wydajne systemy ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła ważną uchwałą jest przyjęty na sesji regulamin udzielania dotacji na ten cel.
Został on dostosowany do decyzji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, który przywrócił dofinansowanie do 50%
kosztów kwalifikowanych inwestycji, wprowadził jednak limity
maksymalnego dofinansowania: nie więcej niż 7 500 zł dla kotłów gazowych i nie więcej niż 4 500 zł dla kotłów 5 klasy na
węgiel i biomasę. Zasady dofinansowania inwestycji ze strony
Gminy Zabierzów pozostają bez zmian (do 35% kosztów kwalifikowanych).
W dalszej części sesji, radni podjęli uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum sołectwa Rząska oraz obszaru Zabierzów – Mostowa, Spokojna.
Lucyna Drelinkiewicz
Sesja Rady Gminy Zabierzów 22 lipca 2016 r.
Na początku sesji Rady Gminy Zabierzów omawiano przygotowania gminy do Światowych Dni Młodzieży. Przewodnicząca Rady Maria Kwaśnik powiedziała: „ubolewam, że jako
gmina nie promujemy się poprzez Światowe Dni Młodzieży; my mieszkańcy Aleksandrowic sami zakupiliśmy flagi,
przygotowaliśmy dekoracje”. Do Jej słów odniósł się w punkcie „wolne wnioski” radny Tadeusz Brzuchacz, który stwierdził, że „nie kolorowe chorągiewki czy inne dekoracje są najważniejsze podczas wizyty, ale zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i komfortu pielgrzymom, którzy powinni, kiedy już wyjadą z naszego kraju do swoich domów, opowiadać
o naszej gościnności, sympatii dla świata, o organizacji i przebiegu ŚDM oprócz tego, że w całym kraju, to przede wszystkim w naszej gminie”. O przygotowaniu Zelkowa mówił wiceprzewodniczący Rady Andrzej Krawczyk: „mieszkańcy zrobili
składkę, mamy banery, wydrukowane informacje, pielgrzymom
u nas mieszkającym wręczymy upominki”. Wójt Elżbieta Bur-
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
2016-08-23 16:59:51
tan poinformowała o oznakowaniu na koszt gminy wszystkich
miejsc, z których będą korzystać pielgrzymi oraz o wielu programach w telewizji i radiu, artykułów w prasie, promujących gminę w kontekście Światowych Dni Młodzieży. Zrobiliśmy wszystko, co należało zrobić, żeby nas w świecie dobrze zapamiętano.
W kolejnym punkcie obrad omawiano funkcjonowanie komunikacji na terenie gminy. Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy Konrad Maniak poinformował, że do Zabierzowa doprowadzona ma zostać szybka kolej aglomeracyjna, a obok Ronda Ofiar Katynia ZIKiT planuje budowę pętli tramwajowej, przystanku autobusowego oraz
parkingu P&R. Wspomniał też o modernizacji wiaduktu w Zabierzowie. PKP rozpoczyna modernizację linii kolejowej między Krzeszowicami a stacją Kraków – Mydlniki, w związku
z czym przejazd pod wiaduktem będzie zamknięty do października 2017. W ramach modernizacji jezdnia pod wiaduktem zostanie obniżona, podobnie dno cieku wodnego, który wpada do
Rudawy – będzie obniżone o 1,20 m. Wiadukt zostanie poszerzony.
Podczas sesji radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016 – 2022. Podczas poprzedniej sesji w dniu 24
czerwca radni przyjęli obszary do rewitalizacji w 5 miejscowościach. Obszary rewitalizacji określono na podstawie konsultacji
z mieszkańcami, badań ankietowych oraz danych GOPS, urzędu pracy i statystyk. Wzięto pod uwagę miejsca, gdzie najwięcej osób korzysta z pomocy społecznej, jest najwięcej osób bezrobotnych, ale też obszary, gdzie należy stworzyć miejsca spotkań mieszkańców, place do rekreacji i integracji. Rewitalizacja
to proces, który obejmuje działania związane z zagospodarowanie konkretnych terenów - działania, które doprowadzą do poprawy życia mieszkańców. Są to nie tylko działania z zakresu inwestycji: remonty, modernizacje ale przede wszystkim działania
prowadzące do aktywizacji mieszkańców, uruchamiania nowych
miejsc pracy, ochronę dziedzictwa kulturowego. Program rewitalizacji umożliwi wystąpienie z wnioskami o dofinansowanie
obiektów i działań służących mieszkańcom.
W przyjętym na sesji w dniu 22 lipca regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy czytamy m.in.: właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości; właściciel ma obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości; zakazuje się wyrzucania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika
na jezdnię i z jezdni na chodnik; mycie samochodów poza myjniami można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki po przejściu przez odpowiedni osadnik odprowadzane są do kanalizacji
lub zbiorników bezodpływowych; właścicieli terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę lub zainwestowanie, zobowiązuje się do minimum dwukrotnego koszenia trawy w terminach: do 15 czerwca i do 30
września.
Właśnie koszenie traw stało się tematem wielu uwag radnych, jednak nie chodziło o tereny prywatne, lecz o tereny gminne. Radni zwracali uwagę, że firma, z którą gmina ma
umowę, nie wykonuje pracy rzetelnie, że powinno się wykaszać nie tylko pobocza, ale też rowy przydrożne, że np. na pograniczu sołectw są tereny zaniedbane, że nie wszystkie boiska trawiaste są utrzymywane w należytym stanie. Konrad
Maniak poinformował, że właśnie trwa inwentaryzacja terenów zielonych w całej gminie, a po jej zakończeniu powstanie dokładna lista tych terenów w poszczególnych sołectwach.
W przyszłym roku zostanie ogłoszony przetarg na koszenie
trawy w wykazanych miejscach.
W końcowej części obrad, radni podjęli uchwałę o nadaniu północnemu fragmentowi działki ewidencyjnej nr 240, obręb Rudawa, nazwę: Skwer ks. Władysława Bukowińskiego. Wprowadzenie nazwy skweru jest zgodne z wolą mieszkańców Rudawy, wyrażoną na zebraniu wiejskim w dniu
16.VI.2016 roku. Ks. Władysław Bukowiński w latach młodzieńczych i seminaryjnych mieszkał w sołectwie Pisary,
a jego parafią była Rudawa. Był misjonarzem w Kazachstanie,
wiele lat spędził w sowieckich więzieniach. W dniu 11 września 2016 sługa Boży ks. Władysław Bukowiński zostanie
w Karagandzie wyniesiony na ołtarze.
Lucyna Drelinkiewicz
SKRÓT OGŁOSZENIA
Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do
sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
w zakresie fragmentu centrum sołectwa Rząska.
Uchwała Nr XIX/192/16 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego, bezpośrednio na piśmie w Urzędzie
lub drogą pocztową na adres 32-080 Zabierzów Rynek 1
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2016 r.
Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy ewidencyjnej lub jej
kserokopii, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej
część), której dotyczy wniosek.
Wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów.
Rozpatrzenie wniosków następuje w formie Zarządzenia
Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na
stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl
Granice sporządzanego planu miejscowego.
UWAGA!
Zakres regulacji planistycznych, ma na celu wprowadzenie zmian w stosunku do obowiązującego miejscowego planu odnośnie terenów komunikacyjnych oznaczonych symbolem 61KDD, 62KDD, 63KDD, ich klasy, rezerwy terenów zakreślonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy w sposób, który ograniczyłby
zajętości terenów prywatnych pod układ komunikacyjny.
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
gazeta09.indd 5
5
2016-08-23 16:59:51
Odrestaurowano historyczne napisy
na Skale Kmity
Rezerwat Skała Kmity znajduje się w południowo – wschodniej części Zabierzowa, w miejscu, w którym rzeka Rudawa przełamuje Garb Tenczyński. Najbardziej malowniczą częścią rezerwatu jest stroma, o pionowych niemal ścianach skała wapienna o wysokości ok. 25 m z wyrytymi na niej historycznymi napisami i ciekawą roślinnością naskalną.
Nazwa skały pochodzi od rycerza Kmity, który według legendy pochodzącej z początku XVI
w. nieszczęśliwie zakochał się w pięknej Olimpii Bonerównie, córce ówczesnego właściciela Balic. Nie mogąc ożenić się z nią, rzucił się
z rozpaczy wraz z koniem z tej skały, ponosząc śmierć na miejscu. Bonerówna ponoć oddana została do zakonu. W miejscu, z którego skakał znajduje się krzyż. Ta historia została niegdyś opisana właśnie na stromej ścianie skalnej, lecz z czasem skała uległa erozji,
a napisy zostały zatarte. Teraz zostały odczyszczone i odrestaurowane, więc znowu można przeczytać o nieszczęśliwej miłości rycerza
Kmity. Prace przeprowadzono na zlecenie Gminy Zabierzów.
W dolnej części skały widnieje napis autorstwa
Wincentego Pola:
Stanisław Kmita, rycerz orężny W boju z Tatary, szablą potężny Ku Bonerównie serce obrócił
I z tej skały w przepaść się rzucił 1515.
Powyżej, kilka metrów ponad drogą umieszczono fragment wiersza Adama Gorczyńskiego:
Kthory z sercem przyjdzie thu,
Mając męstwo w owym dniu,
To i radość może mieć;
Zasię kthory przyjdzie thu,
Ma strapienie w onym dniu,
Tho i spokój może mieć.
Dawniej podobno istniał jeszcze jeden napis wykuty przez samego Kmitę:
Sroga miłości mojej moc dręczy duszę. Wiara - Bóg - Miłość - Miłość - Miłość - Kmita i Bonerówna - 1515.
W XIX wieku wątek romantycznej miłości Kmity i Benerówny podejmowany był w wielu utworach literackich. Współcześnie już
jednej ze skał wapiennych na przeciwległym wzgórzu Bukowinie nadano nazwę Bonerówna. Mimo że nie zachowały się dokumenty potwierdzające samobójczą śmierć Kmity, w legendzie może tkwić ziarno prawdy, rzeczywiście bowiem w 1515 r. właścicielem
Balic stał się Seweryn Boner, mający córkę Zofię.
6
gazeta09.indd 6
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
2016-08-23 16:59:51
Nowe zadania
nowego przewodniczącego
Rozmowa z prezesem Zarządu Gminnego Kółek Rolniczych w Zabierzowie Krzysztofem SKRZYPKIEM.
Kółka Rolnicze – kiedyś
największa organizacja pozarządowa na wsi.
Ostatnich kilkadziesiąt lat – to
nie były lata dobre dla nich. Pozycję na wsi
zdominowali seniorzy, zwłaszcza Koła Gospodyń Wiejskich,
które – jak to kobiety – były bardziej aktywne
i konsekwentne.
To one przejęły na siebie organizację życia społecznego,
a po części kulturalnego w środowisku wiejskim. Kółka
Rolnicze ograniczały się najczęściej do fizycznej pomocy
rolnikom przy żniwach czy orkach. Dysponowały odpowiednim sprzętem, a taką flagową akcją Kółek Rolniczych
były omłoty na placach omłotowych. Dziś tę pracę młocarni zastąpiły kombajny, zaś place omłotowe – już bardzo
nieliczne – zamieniły się w atrakcyjne działki.
Ostatni czas, kilkanaście miesięcy wstecz przypomniał, iż
Kółka Rolnicze, to nie konkurencja dla KGW ale skuteczna i potrzebna pomoc. Członkami są tu głównie mężczyźni.
Mężczyzna też założył tę organizację 152 lata temu. A działo się to w Piasecznie k/ Gniewek na Pomorzu. Pomysłodawca Juliusz Kraziewicz tak pisał przy tej okazji:
Kto kocha swoją ojczyznę,
Cnoty, obyczaje,
Niechaj strzeże tej ziemi,
Niech ją w skiby kraje.
Już wówczas w statucie Kółek Rolniczych zapisano, że ma
służyć pomocą wszystkim potrzebującym rolnikom, ma
zajmować się działalnością kulturalno-oświatową, uczyć…
gry na instrumentach muzycznych, pielęgnować tradycję.
Te same wartości w swoim statucie zapisały dwa lata później Koła Gospodyń Wiejskich, więc ta współpraca obu organizacji powinna być stała. Niestety, z różnych powodów
tak idealnie nie było. Dziś jednak wyraźnie daje się zauważyć, że obie organizacje wzajemnie się potrzebują. I właśnie takie spojrzenie jest bliskie nowo wybranemu prezesowi Zarządu Gminnych Kółek Rolniczych w Zabierzowie
Krzysztofowi Skrzypkowi.
– Najpierw musimy uporządkować nasz stan, musimy wiedzieć ilu mamy członków naprawdę, a nie na papierze, ile
mamy pieniędzy w kasie i jakim dysponujemy sprzętem.
Z tym sprzętem bywało różnie, obecnie jego większość jest
w rękach prywatnych. Chcemy aktywnie włączyć się wraz
z KGW w życie kulturalno-społeczne naszych wsi. To bardzo ważne byśmy na wsi byli razem.
Seniorzy z Nielepic w Warszawie
Z inicjatywy sołtysa Stanisława Dama, przy dużym wsparciu
gminy, na wycieczkę do Warszawy wybrali się seniorzy z Nielepic. Pojechało ponad 50 osób, wielu opowiadało, że ostatni raz
widziało stolicę podczas wycieczki w czasie nauki w szkole podstawowej. Dlatego możliwość obejrzenia od środka sejmu, Muzeum Powstania Warszawskiego czy świątyni Opatrzności Bożej
spowodowała ogromne zainteresowanie tą wyprawą. Wejście do
Sejmu poprzedziła kontrola zawartości podręcznego bagażu oraz
zawartości kieszeni. Po budynkach oprowadzała gości z Nielepic przewodniczka, która odpowiadała bardzo interesująco na zadawane pytania. Z galerii podziwiano salę obrad, robiono sobie
zdjęcia z widokiem na stół prezydialny oraz fotele posłów. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Dożynki parafialne w Burowie
Kazimierz Słota jest najstarszym czynnym rolnikiem
w gminie. Ma 86 lat i uprawia jescze 1,5 hektarowe gospodarstwo rolne. W jego imieniu kosz kwiatów z rąk sołtysa Tomasza Kurelusa odebrała córka. Wieniec dożynkowy otrzymali państwo Frankowscy. Tradycyjnie przyśpiewkami i kwiatami obdarowano wójta gminy Elżbietę Burtan, radną powiatu
Alicję Wójcik oraz proboszcza Jerzego Zubera.
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
gazeta09.indd 7
7
2016-08-23 16:59:53
Święta, pikniki...
W Karniowicach
Pod hasłem „Bezpieczne Wakacje” przebiegał tegoroczny
piknik zorganizowany przez sołtysa Jacka Kozerę, Radę Sołecką oraz OSP w Karniowicach.
Pogoda dopisała organizatorom, więc dopisali też mieszkańcy Karniowic, którzy prawie w komplecie bawili się podczas tej imprezy. W godzinach rannych na pikniku gościła akcja Motoserce, której celem jest honorowe krwiodawstwo. Organizatorem tej akcji było Roed Rebels Of Road MC. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci: były dmuchane zjeżdżalnie, karuzela, ścianka wspinaczkowa, byli klowni i szczudlarze, basen
z kulami do pływania, możliwość strzelania z broni pneumatycznej. Szczególne zainteresowanie budził quad Rafała Sonika, na którym zdobył Paryż - Dakar. Po południu nastąpiło
oficjalne otwarcie pikniku. Atrakcją pikniku był pokaz maga
i sztucznych ogni, a do białego rana można było bawić się na
zabawie tanecznej.
na. Tak jest zawsze, gdy za organizacją tych imprez stoi sołtys,
a przede wszystkim opiekunka świetlice środowiskowej Barbara Rusinek. Dopisała pogoda, można więc powiedzieć, że
wszystko się udało. No, może poza jednym poza wysoką ceną
za pięć minut przebywania na dmuchanej zjeżdżalni. Wystarczyło być w Aleksandrowicach parę godzin, by szybko zorientować się, że najbardziej wartościowe były: radość ze wspólnej
zabawy, możliwość udziału w sprawnie prowadzonych konkursach, tańce dla wszystkich – od najmłodszych do najstarszych i spotkanie mieszkańców w pięknym otoczeniu stadionu
miejscowego klubu sportowego.
W Kochanowie
W Aleksandrowicach
Tegoroczne święto Aleksandrowic przebiegało pod kątem:
„Wszystko dla dzieci”. Były więc konkursy: plastyczny, taneczny, były kramy jak na odpuście, były ciasta z domowego
wyrobu, były dmuchane zamki, zjeżdżalnie, a także trampoli-
11-06-2016 odbył się tu Dzień Dziecka i Piknik Rodzinny.
Sołtys i Rada Sołecka wsi Kochanów składa serdeczne podziękowania sponsorom za ufundowanie nagród rzeczowych
i wsparcie finansowe oraz za okazałą pomoc przy organizacji Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinnego. Serdecznie dziękujemy za bezcenne wsparcie, które nam zapewniliście. Jesteście
dowodem na istnienie ludzi dobrej woli na których można polegać.
„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…..
wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko co chcemy wyrazić”.
8
gazeta09.indd 8
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
2016-08-23 16:59:54
Pomogli nam:
• Karina Abraham Intermarche Krzeszowice
• Salon fryzjerski Stefańska Danuta
• Artur Kadula, Zakład Usługowy- Tapicerstwo Samochodowo-Meblowe
• Jacek Jasiński, firma produkcyjno-handlowa „alteks”
• Usługi motoryzacyjne – Eugeniusz Pałka
• Katarzyna i Ryszard Szaflarscy, Biuro tłumaczeń
• Katarzyna i Mariusz Kożbiał , Biuro rachunkowe
• Anna i Bogdan Brzeszczak, Restauracja Kochanów
• Urząd Gminy Zabierzów
• Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy
Zabierzów
• Mirosław Bukowski, Skład opału Zabierzów
• Beata i Jacek Borowczyk
• Elżbieta i Andrzej Molik
• Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
w Zabierzowie
• Sylwester Kulig
• Józef Ropka
ło miejsce wieczorem. Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, sołtys Henryk Krawczyk, przewodnicząca Rady Gminy
Zabierzów Maria Kwaśnik oraz prezes Kraków Airport Radosław Włoszek zaprosili mieszkańców do wspólnej zabawy. Wieczorem podczas aukcji charytatywnej na rzecz rodziny z Kobylan, która straciła dom w pożarze, zebrano łącznie
4.567,40 zł. Wieczór należał do gwiazd. Mateusz Ziółko, Liber
oraz Aleksandra Nizio dali wspaniały koncert, nie obeszło się
bez bisu. Jednym z bardziej wyczekiwanych punktów programu były I Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych
im. Józefa Kruka, konkurs na najlepsze pierogi bolechowickie
połączony z ich degustacją oraz konkurs na pamiątkę z regionu „Zabierzów moja gmina, moje miejsce”.
W imieniu całej społeczności naszego Sołectwa Kochanów
składamy serdeczne podziękowania dla strażaków OSP Nielepice i OSP Niegoszowice, za umożliwienie naszym pociechom poznanie zawodu strażaka z bliska, oraz za zaprezentowanie sprzętu i wozów strażackich.
Organizatorami XVI Rodzinnego Pikniku Ekologicznego
w Bolechowicach byli:Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Urząd Gminy Zabierzów, Jurajska
Izba Gospodarcza oraz Samorząd Wsi Bolechowice. Piknik
prowadził Marcin Kruk.
Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy. Już dziś zapraszamy za rok.
Sołtys i Rada Sołectwa Kochanów
W Bolechowicach
XVI Rodzinny Piknik Ekologiczny
9 i 10 lipca 2016 r. w Bolechowicach już po raz szesnasty
odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny. Pierwszy dzień pikniku tradycyjnie rozpoczęła akcja honorowego krwiodawstwa.
Jako jeden z pierwszych oddał krew sołtys Henryk Krawczyk,
który co roku wspiera tą ideę. W tym roku oddało krew łącznie dziewiętnaście osób. Dużym zainteresowaniem cieszył się
VI Ekologiczny Rajd Turystyczny- impreza rodzinna, podczas
której uczestnicy poznając walory przyrodnicze Doliny Bolechowickiej, pomagają ją posprzątać z zalegających śmieci.
W sobotę odbył się również coroczny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Zabierzów. Oficjalne otwarcie pikniku miaZnad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
gazeta09.indd 9
9
2016-08-23 16:59:55
Rajd starych samochodów
23 lipca w samo południe z ORiW Nad Zalewem Kryspinów, po raz drugi ruszył Rajd kantYny. Część uczestników Rajdu przyjechała już 22 lipca w piątek na tradycyjne ognisko i pogadanki przy piwie. Od rana zjeżdżały się inne załogi rejestrujące się do
startu w Rajdzie. No i ruszyły, co minutę wyjeżdżały piękne samochody – absolutny miks aut z dawnego RWPG, oraz zachodnich
cacek. Zgromadzeni widzowie przyglądali się ruszającym kolejno oldtimerom.
Malownicza trasa prowadziła przez Dolinę Mnikowską,
Tęczyński Park Krajobrazowy, Bramę Zwierzyniecką, Krzeszowice, Czerną na pole golfowe w Paczółtowicach, gdzie
wśród załogantów został rozegrany mini turniej. Najlepszym golfistą okazał się Łukasz „Trawa” Trawczyński, który przyjechał swoim Land Roverem Serii III z 1975 roku
z Łodzi.
Po doznaniach sportowych uczestnicy Rajdu zwiedzali zabytkowy drewniany kościółek w Paczółtowicach, gdzie
też musieli odpowiedzieć na kolejne pytania w ramach egzaminu z Wiedzy Polsko-Włoskiej. Następnie poprzez Siedlec, Dubie, Radwanowice pojechali do Doliny Będkowskiej, gdzie mieli czas na dłuższy odpoczynek, podziwianie
widoków, posiłek, a przede wszystkim na przygotowania do
Konkursu Elegancji na Rynku w Zabierzowie.
O godzinie 16 w szranki konkursu elegancji, przy pełnym zabierzowskim słońcu i romantycznej włoskiej muzyce staneli wszyscy, no prawie wszyscy uczestnicy Rajdu. Pechowcem Rajdu okazał się Władek Płaczek, który swojego Fiata Multiplę z 1956 roku zostawił w Brandysówce z powodu awarii. W finale do walki o Puchar Elegancji Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety
Burtan stanęły trzy auta: Warburg 312 De-Lux z 1963 roku Waldemara Czuby, Polski Fiat Junak 508 z 1935 roku Maryli Kramarczyk, oraz Willys Whippet z 1926 roku Franciszka Wołka. Ostatecznie po Puchar Elegancji sięgnęli Maria i Ryszard Kramarczykowie swoim międzywojennym Polskim Fiatem Junakiem.
Zakończenie Rajdu miało miejsce na Camp Kryspinów,
gdzie uczestnicy Rajdu i sympatycy starej motoryzacji, konsumując pizzę przygotowaną przez przybyłego prosto z Toskanii pizzaiolo, popijając czerwonym winem oczekiwali na
wyniki Rajdu.
Zwycięzcą Rajdu zorganizowanego w klimacie włoskim, został jadący bez pilota Tomasz Budziński na BMW
M635 CSi. Na drugim miejscu uplasowała się załoga Fiata Junaka Maria i Ryszard Kramarczykowie.Trzecie miejsce zajął najlepszy golfista Łukasz Trawczyński z pilotem Michałem Grzegorczykiem. Ponadto zostali wyróżnieni „pechowcy”czyli sklasyfikowani na 4 miejscu Państwo
Gierasymiuk, którzy odebrali „Puchar za najdalszy przyjazd”, Maluchem z Białegostoku. „Puchar kamerzysty planu
6 letniego kantyny” odebrał Piotr Piwowarczyk, natomiast
„Złom Zlotu” jadący kantYną Szymon Żaliński i Piotr Krysiak. „Puchar Przyjaźni Polsko-Włoskiej”odebrali Magda
i Mateusz Stworzewiczowie za najlepsze przebranie. Po rozdaniu nagród, których głównym sponsorem była Firma AC S.A. – czyli polski producent instalacji gazowych – STAG, wszyscy udali się na Pijana Party. Organizatorzy poinformowali, że III Rajd kantYny odbędzie się 15 lipca 2017 – szczegóły wnet na: www.kantyna.net
10
gazeta09.indd 10
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
2016-08-23 16:59:56
ONI honorują
Zabierzowską Kartę Dużej Rodziny
dodatkowe informacje na stronie www.rodzina.zabierzow.org.pl
Ogród Janka
To coś więcej niż Centrum Ogrodnicze
– łączy nas pasja do roślin
Zapraszamy od poniedziałku do soboty do
skorzystania z naszej bogatej oferty:
Drzewka i krzewy owocowe
Rozsady kwiatów i warzyw
Drzewka i krzewy ozdobne
Nawozy i odżywki
Drzewka dekoracyjne
Środki pielęgnacji roślin
Nasiona warzyw i kwiatów
Kora, ziemia i torf
Nasiona ziół, traw i kiełek
Narzędzia ogrodnicze
Róże, byliny, kłącza
Donice
Bu
urów
Burów
Zabierzów
Aleksandrowice
Al
Aleksand
l k drowic
ro iice 16a
16
Szczyglice
Podkamycze
Balice
Kraków
Polub nas na
facebooku:
www.facebook.pl/
ogrodjanka
A4
Morawica
Lotnisko w
Balicach
www.ogrodjanka.pl | Tel. 601 070 266
gazeta09.indd 11
2016-08-23 16:59:58
70 lat
Takich tłumów na sportowym obiekcie w Rudawie nie było
od czasu, kiedy to zawitała tu ekipa „Lata z radiem”. Teraz
okazja była jednak szczególna. Oto bowiem LKS ORLĘTA
obchodził jubileusz 70 lecia istnienia, nie mogło zatem zabraknąć na nim mieszkańca Rudawy, człowieka, który już przeszedł do historii miejscowości, trenera selekcjonera naszej kadry narodowej Adama Nawałki jr. Zanim wszedł na stadion,
był oblegany przez tłumy fanów, przyjaciół, kolegów; cierpliwie rozdawał autografy, a następnie zawodnikom, oldbojom,
juniorom, którzy wcześniej rozegrali mecze na murawie stadionu, jakiej nie powstydziła by się każda drużyna naszej ekstraklasy wręczył medale, upamiętniające jubileusz tego zasłużonego klubu. Zaraz potem proboszcz parafii Andrzej Badura poświęcił nowy stadion. Następnie wójt gminy Zabierzów
Elżbieta Burtan, prezes klubu Andrzej Kaczmarczyk i trener selekcjoner Adam Nawałka dokonali wspólnego przecięcia symbolicznej wstęgi. Odremontowany obiekt musi imponować każdemu. Nowe funkcjonalne szatnie, prysznice, pokoje dla sędziów i kryta trybuna posiadają standard co najmniej
drugoligowy. Jest też sztuczne oświetlenie, przy którym można
trenować nawet w nocy. Tak gruntowny remont stadionu był
możliwy dzięki przychylności Rady Gminy, a przede wszystkim pomocy wójta Elżbiety Burtan, której emocjonalny stosunek do sportu jest powszechnie znany.
Spontaniczne powitanie Adama Nawałki najlepiej oddaje
tych kilka wypowiedzianych przez b. zawodnika Klubu Witolda Ślusarskiego słów: Znają cię obie półkule świata / znają
nazwisko, znają twarz / Twoim jest sukces, Twoja jest sława /
a za to TYŚ jest NASZ.
Gości, a byli wśród nich: starosta Józef Krzyworzeka, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele klubów sportowych
z okolicznych gmin, reprezentanci organizacji sportowych, powitał prezes Klubu Andrzej Kaczmarczyk. Elżbieta Burtan pogratulowała Adamowi Nawałce sukcesów i życzyła dalszych,
bo dzięki temu rozsławia nazwę swojej miejscowości i całej
gminy. Trener selekcjoner podziękował za tak gorące przyjęcie, następnie zwrócił się do wszystkich, szczególnie do młodzieży, by pamiętali, że sport to nie tylko wyczyn, rekordy ale
przede wszystkim kształtowanie charakterów. Sport uczy przestrzegania zasad, konsekwencji i daje wiele radości.
Oblegany przez tłum obecnych na stadionie, Adam Nawałka cierpliwie rozdawał dalej autografy, witał się z przyjaciół-
12
gazeta09.indd 12
mi, wspominał czasem swoją drogę do sławy. W prezencie dla
Klubu podarował piłkę i koszulkę reprezentacji Polski z podpisami wszystkich uczestników mistrzostw Europy, a w zamian
otrzymał od wójta Elżbiety Burtan….również piłkę, ale z podpisami znanych osobistości Krakowa i gminy, którą następnie
przekazał na aukcję dla dzieci potrzebujących pomocy.
A później…
A później rozdawano medale i dyplomy dla zasłużonych
byłych i obecnych zawodników ORLĄT. Szczególne znaczenie miało w tym miejscu przyznanie medalu klubu zmarłemu
dwa tygodnie wcześniej, b. zawodnikowi, później trenerowi,
prezesowi i wice prezesowi Klubu Zbigniewowi Zwolińskiemu. Medal odebrał jego syn.
Przy okazji wspominano innych zasłużonych dla ORLĄT.
Miło było pewnie słyszeć ojcu trenera Adamowi Nawałce seniorowi te ciepłe słowa pod adresem syna, jak również Elżbiecie Przepiórce i Danucie Zwolińskiej te nieukrywane sympatie
mieszkańców Rudawy dla ich bliskich zmarłych.
Trzeba przyznać, że zachwycano się znakomitą organizacją
jubileuszu. Dajmy zatem satysfakcję tym, którzy przyczynili
się do tego najbardziej: Andrzejowi Kaczmarczykowi prezesowi ORLĄT, Zbigniewowi Koźbiałowi – wice prezesowi Klubu, a także działaczowi i radnemu Janowi Surówce.
Nie sposób w tej krótkiej relacji wymienić wszystkich odznaczonych i wyróżnionych medalami i dyplomami. Odnotujmy może tylko, że byli wśród nich najstarsi w tym zacnym gronie: ojciec trenera selekcjonera – Adam Nawaka senior, Stanisław Wiśniewski, Emil Mucha, Adam Nachel.
/JK/
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
2016-08-23 17:00:05
LKS ORLĘTA RUDAWA
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
gazeta09.indd 13
13
2016-08-23 17:00:06
Światowe Dni Młodzieży w gminie Zabierzów
O wizycie papieża Franciszka w Polsce wiemy prawie wszystko. Obszerne relacje telewizji, radia i prasy informowały o każdej godzinie
tej wizyty, o każdym spotkaniu. Przyjrzyjmy się
raczej, jakie ta wizyta miała znaczenie dla naszej gminy, co wniosła nowego, co było wynikiem dobrej organizacji, a co społecznej inwencji. Jak wynika z danych statystycznych, w całej gminie Zabierzów gościliśmy prawie cztery
tysiące pielgrzymów z: Francji, Hiszpanii, Niemiec, Chin, Ukrainy, Rosji i Włoch. Najwięcej
w Bolechowicach, Rząsce, Zabierzowie i Rudawie. Wszyscy, kogokolwiek zapytano, podkreślają niezwykłą gościnność polskich rodzin.
– To nie tylko zwykły nocleg w polskim domu, to nocleg,
który pamiętać będziemy przez bardzo długi czas, będziemy
mówić o tym po naszym powrocie do Francji – zapewniają
pielgrzymi, goszcząc w domach w Balicach, Rudawie, Brzezince. To wspólne niekiedy śniadania, troska o zapewnienie
odpowiednich warunków sanitarnych.
– Zdarzało się, że kiedy spaliśmy – opowiadają uczestniczki pielgrzymki – polskie kobiety prały nam ubrania,
a nawet bieliznę
Było jednak coś, co wprawiało w zdumienie i zachwyt
młodych ludzi, którzy miast domowych warunków noclegowania, wybrali nocleg pod namiotem. Nie tylko z reporterskiego obowiązku, ale z osobistego punktu widzenia mu-
14
gazeta09.indd 14
szę tu napisać o niezwykłym polowym hotelu w Bolechowicach, nazywanym przez pomysłodawcę i wykonawcę Roberta Wolskiego „polem namiotowym”.
– Powstał spontanicznie, podczas rozmowy z synem, który zgłosił się do obsługi papieskiej wizyty jako wolontariusz,
a mnie i córce zostawił całą organizację tego pola namiotowego dla 300 osób. Trzeba było zadbać o namioty i łóżka
polowe – pomogło wojsko. Uzyskałem zgodę na podłączenie
się do elektrycznej sieci trakcyjnej (na wszelki wypadek jeszcze odpowiedni agregator prądotwórczy, gdyby nagle stała
się jakaś awaria prądu).
Fantastycznym pomysłem okazało się stanowisko do ładowania telefonów. Dla pielgrzymów przygotowano prysznice z ciepłą wodą, dyskretne toalety, wielkie stoły śniadaniowe, a nawet bagażownię. Nie brakowało niczego, co
człowiekowi jest potrzebne do godnego życia.
– Wyjeżdżamy stąd z wielkim sercem, jakiego tu doświadczyliśmy. Wiedzieliśmy, że Wy Polacy jesteście gościnni, ale
to co zastaliśmy, przekroczyło nasze wymagania. Na pewno
wrócimy tu jeszcze i to w niedalekiej przyszłości. Podobno
Wasza gmina jest pełna wspaniałych zabytków; przyjedziemy choćby po to, by je zobaczyć i jeszcze raz podziękować
za wspaniałą gościnność. – To były najczęściej słyszane głosy, kiedy przyszło się żegnać z młodymi ludźmi ze świata,
którzy zawiozą do siebie nie tylko wrażenia czy wspomnienia, ale którzy przeniosą do swoich krajów naszą polską duszę, nasze polskie emocje i naszą wiarę w szczęśliwą przyszłość. Tak potrzebną w dzisiejszym współczesnym świecie.
/wś/
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
2016-08-23 17:00:09
Dożynki gminne 2016 w Brzezince
ka, Ryszard Wilaszek oraz Małgorzata Tomczyk i Zygmunt Podgórski
z Urzędu Gminy Zabierzów.
Podczas dożynek głos zabrał wicepremier Jarosław Gowin. Powiedział:
„Towarzyszę gminie Zabierzów, która w całej Polsce uznawana jest za
gminę sukcesu. Gratuluję, a rolnikom życzę udanych plonów i korzystnych cen”. Starosta Józef Krzyworzeka podziękował za współpracę
samorządu Zabierzowa i Powiatu Krakowskiego. W nadesłanym i odczytanym liście prezes PSL Władysław Kosiniak – Kamysz wspomniał
o obecnym trudnym dla rolników roku, w którym wystąpiła susza, grad
i wichury. Pozdrowił zabierzowskich rolników i dziękował im za ciężką pracę.
Gminne dożynki 2016 21 sierpnia w Brzezince rozpoczęły się mszą
św. koncelebrowaną przez ks. proboszcza Andrzeja Badurę, ks. dziekana Stanisława Kozieła i ks. Szymona Janiczka w kaplicy p. w. św. Maksymiliana Kolbego. Następnie korowód dożynkowy, obficie skrapiany
deszczem, przeszedł z kaplicy na boisko sportowe. Gości, wśród nich:
wice premiera Jarosława Gowina, ministra Andrzeja Adamczyka, starostę Józefa Krzyworzekę powitała wójt gminy Elżbieta Burtan.
Zwracając się uczestników dożynek zacytowała słowa poety Juliana Ursyna Niemcewicza: „Chciejcież rolnictwo szanować. W mieczu
i pługu są Polaków siły”. Dziękując rolnikom za ich pracę, dodała „Chylę głowę przed każdym, kto wcześniej, przed dzisiejszym świętem, pochylał swoje plecy, by zebrać z pól, co jest najcenniejsze, by zebrać plon
ten rzeczywisty i ten – symboliczny”. Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów Maria Kwaśnik mówiła: „Podziękowaliśmy podczas mszy św.
Panu Bogu, a teraz chcemy podziękować ludziom, którzy pracowali przy
zbiorach, przy żniwach”. Starościna dożynek Dorota Karcz i starosta Józef Jaroń wręczyli chleb wójtowi gminy, która wraz z przewodniczącą
Rady, sołtysem Brzezinki Janem Szczepańskim pokroili go i podzielili
się nim z gośćmi i mieszkańcami przybyłymi na dożynki. Poszczególne
sołectwa wręczyły wybranym przez siebie osobom dożynkowe wieńce
i chleby. Wieńce otrzymali: wójt Elżbieta Burtan, przewodnicząca Rady
Maria Kwaśnik, wicewójt Bartłomiej Stawarz, członek Zarządu Międzynarodowego
Portu Lotniczego w Balicach
Mariusz Saługa,
starosta Józef
Krzyworzeka,
członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Alicja Wójcik, Krystyna Kruk, prezes Klubu Sportowego
Iskra
Radwanowice
Zdzisław Krawczyk,
prezes
Bussines Park
Marta Zabłocka, Magdalena
Grońska, Halina
i Franciszek Sro-
Agnieszka Rokita i Marcin Kruk moknąc z poświęceniem na deszczu,
przeprowadzili licytację na rzecz chorej pani Ilony. Licytowano m.in.
futbolówkę z podpisami piłkarzy reprezentacji Polski i sukienkę tenisistki Agnieszki Radwańskiej.
Tradycją dożynkową jest wręczanie dyplomów oraz statuetek zasłużonym rolnikom z terenu gminy. Otrzymali je: Zdzisław Paczyński,
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
gazeta09.indd 15
15
2016-08-23 17:00:10
Paweł Paczyński, Marek Sypik, Jacek Wielowski, Damian Gwizdała,
Stanisław Lorenc, Jan Jaroń, Wojciech Malik, Kazimiera i Józef Baranowie, Anna Ferdek, Bogusław Jochymek, Anna i Czesław Rudzcy, Tomasz Kurdziel, Tadeusz Walczowski, Marcin Mucha, Janina Kołodziejczyk, Tadeusz Nęcka, Radosław Duch, Kazimiera Pieniążek, Józef Wójtowicz, Kazimierz Korzonek, Michał Gwizdała, Ignacy Dziedzic, Piotr
Krawczyk, Jan Kołodziej, Piotr Rumian, Maria i Mieczysław Kuligowie,
Wojciech Pogan i Fundacja Wspólnota Nadziei.
Około 17-tej deszcz zamienił się w ulewę, a boisko pokryły kałuże i błoto...
Jak zwykle podczas dożynek przeprowadzono konkurs kulinarny na
„najlepszą potrawę regionalną”. Jury oceniało smak, estetykę wykonania oraz związek z tradycją przygotowanych potraw. W konkursie zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich z Rudawy, które przygotowało potrawę o nazwie „kaczor gospodyni”. II miejsce zajęło KGW Brzezinka
za potrawę „gęś sołtysa”, a III – KGW Brzoskwinia za groch z kapustą.
W części artystycznej wystąpiły kluby seniora z Zabierzowa i Brzezinki oraz zespół Turnioki. Po godzinie 20-tej, gdy przestał padać deszcz,
na plac dożynkowy napłynęło sporo nowych osób, które wzięły udział
w zabawie tanecznej przy utworach zespołu Players. Najlepiej bawili się
ci, którzy zdążyli pójść do domu, by zmienić szpilki i lakierki na gumowe buty.
Mimo deszczu, nikt z przybyłych na święto plonów do Brzezinki, nie
narzekał. Dzięki sprawnej organizacji, wysiłkom sołtysa Jana Szczepańskiego i mieszkańców Brzezinki tegoroczne gminne dożynki okazały
się bardzo udane!
Lucyna Drelinkiewicz
KRONIKA SPORTOWA
Jak co roku przy okazji Pikniku Ekologicznego w Bolechowicach, rozgrywane były nieoficjalne Mistrzostwa Gminy Zabierzów w piłce nożnej o Puchar Wójta Elżbiety Burtan. Tym
razem odbyły się one w sobotę, 9 lipca, a do turnieju zostały
zaproszone wszystkie drużyny, mające swoją siedzibę na terenie Gminy Zabierzów i biorące udział w rozgrywkach piłkarskich seniorów pod egidą Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Grupy zostały ustalone na podstawie rankingu po zakończeniu sezonu ligowego 2015/16. Poszczególne
drużyny występowały na połówkach boiska systemem każdy
z każdym w swojej grupie. Każdy mecz trwał 20 minut, z krótką przerwą na zmianę stron, przez co zmagania toczyły się dynamicznie i bez zbędnych przestojów. Obowiązywały ponadto
zasady gry w piłkę nożną halową.
Dokonany podział sprawił, że w grupie A obok siebie wystąpiły: Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów, LOT Balice,
JKS Zelków, Orlęta Rudawa oraz Topór Aleksandrowice, zaś
w grupie B zmierzyły się zespoły Iskry Radwanowice, Dragonu Szczyglice, Potoku Więckowice, Wisły Rząski i Niegoszowianki. W zaciętej walce, w której kwestie awansu do fazy
pucharowej w przypadku obu grup rozstrzygały się dopiero
w ostatniej serii gier sprawiły, że dwie czołowe lokaty w gr.
A zajęły odpowiednio LOT Balice oraz JKS Zelków. Z kolei
w gr. B Potok Więckowice uplasował się tuż przed Dragonem
Szczyglice.
W meczu o trzecie miejsce Dragon pewnie ograł JKS Zelków 3-0 i mógł cieszyć się z wywalczenia najniższego miejsca na podium. W wielkim finale w regulaminowym czasie gry
padł remis 1-1. Po raz pierwszy o tym, kto wzniesie okolicznościowy puchar Wójta Gminy Zabierzów, zadecydować musiała
seria rzutów karnych. W niej minimalnie lepszy (3-2) od LOT-u okazał się Potok Więckowice, który został Mistrzem Gminy Zabierzów.
Warto odnotować, że tytuł króla strzelców turnieju trafił
w ręce Dariusza Zębali (LOT Balice), który zdobył aż 11 bramek. Tytuł najlepszego zawodnika powędrował zaś do przedstawiciela Dragonu Szczyglice – Dariusza Molika.
Podkreślenia wymaga bardzo sprawne i profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie całego turnieju, za co brawa należą się organizatorom. Należy przy tej okazji pochwalić także
wszystkie zespoły z terenu Gminy Zabierzów, albowiem pomimo wakacyjnej pory do rywalizacji nasi przedstawiciele przystąpili w komplecie, co bynajmniej w ostatnich latach nie było
regułą. Pewną niespodzianką pozostaje stosunkowo słaba postawa naszych zespołów występujących w piątej lidze, które
uznawane były za faworytów turnieju, czyli AP Kmity Zabierzów oraz Iskry Radwanowice.
Przy tej okazji należy też wspomnieć, że oba zespoły również nienajlepiej zainaugurowały sezon ligowy 2016/17. Akademia Kmita przegrał na wyjeździe z Wisłą Jeziorzany 0-1, zaś
Iskra w debiucie w V lidze uległa na własnym obiekcie Clepardii Kraków 1-3. Jak dotąd to jedyne występy drużyn z terenu Gminy Zabierzów w nowym sezonie. Więcej o zmaganiach
naszych przedstawicieli w kolejnym numerze, a więc po kilku
rozegranych ligowych kolejkach.
Tomasz Ziarkowski
„Znad Rudawy” - Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Gminy Zabierzów. Adres Redakcji: SCKiP Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2,
32-080 Zabierzów. Współpraca z Urzędem Gminy Zabierzów. ISSN 1505 2869. Strona internetowa: www.znadrudawy.com
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Redaktor Naczelny: Witold Ślusarski. Współpraca: Beata Baran, Lucyna Drelinkiewicz, Aleksander Płazak,
Tomasz Ziarkowski. Foto: H. Molik, U. Obydzińska, W. Wojtaszek, archiwum SCKiPGZ
Skład i łamanie tekstów, druk: Poligraficzny Zakład Usługowy „Drukmar”, 32-080 Zabierzów, ul. Rzemieślnicza 10.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych tekstach.
Artykułów nie zamówionych nie zwracamy.
16
gazeta09.indd 16
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
2016-08-23 17:00:12
Sponsorzy dożynek w Brzeziu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maria Krzywiecka Apteka Prywatna w Zabierzowie
Wojciech Hudyka ALSAL Spółka z o.o.
SP Komandytowa w Niegoszowicach
Magdalena Grońska Kopalnie Odkrywkowe
Surowców Drogowych w Rudawie S.A.
Janusz Apostolski FPU Meble Stylizowane
i Nowoczesne w Zabierzowie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
SP z o.o. w Zabierzowie
Anna i Bogdan Brzeszczakowie Firma
Wielobranżowa PLENER S.C. w Kochanowie
Międzynarodowy Port Lotniczy w Balicach
Firma Kamieniarska KRUK
Marcin, Paweł i Krystyna Kruk
Michał Strach i Grzegorz Domagała REMONDIS
Oddział w Krakowie
Andrzej Ślażyk Firma SANI-TERMO w Brzezince
Łukasz,Mateusz i Paweł Molągowie MOSUR
w Rudawie
Bronisław Dutka Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Karniowicach
Artur Dziwiński Dyrektor Krakowskiego Banku
Spółdzielczego O/Zabierzów
Jaoanna Hojda Apteka w Rudawie
Marek Filo Pizzeria MarcoMoni’Ola w Zabierzowie
okladki_wrzesie .indd 3
Oferta pracy dla
kobiet
Praca od zaraz w Niemczech. Opieka nad
chorą na Parkinsona kobietą lat 56
miejscowość Heilbronn.
•
•
•
Zatrudnienie do 3 miesięcy
(z możliwością przedłużenia)
lub praca na stałe z ubezpieczeniem
Atrakcyjne wynagrodzenie.
Na miejscu zapewnione bezpłatne
zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz
nauka języka niemieckiego.
Wymagania:
Pani z doświadczeniem w opiece nad
osobą chorą, studentka lub absolwentka:
zaangażowana, pracowita, wesoła,
wysportowana, niepaląca, ze znajomością
podstaw języka angielskiego lub niemieckiego.
Kontakt pod nr telefonu:
+48 601 146 888
2016-08-23 16:50:11
okladki_wrzesie .indd 4
2016-08-23 16:50:13

Podobne dokumenty

maj 2015 - Miesięcznik Znad Rudawy

maj 2015 - Miesięcznik Znad Rudawy Willa w Kochanowie należąca kiedyś do rodziny Lubomirskich, a podobno przekazana na organizację kolonii letnich budzi rozmaite emocje. Rzecz w tym, że nie dookreślono kto takie kolonie miałby organ...

Bardziej szczegółowo

maj 2016 - Miesięcznik Znad Rudawy

maj 2016 - Miesięcznik Znad Rudawy działce komunalnej trzeba zmienić studium i plan zagospodarowania przestrzennego, co może potrwać cztery lata. Wójt poszukuje więc PSZOK-u dla naszych mieszkańców poza gminą Zabierzów. Zwróciła się...

Bardziej szczegółowo

lipiec 2016 - Miesięcznik Znad Rudawy

lipiec 2016 - Miesięcznik Znad Rudawy go lotniska do roku 2023, a podstawowym jego elementem jest budowa nowej drogi startowej. Wójt Gminy Zabierzów poprosiła też o informację o kosztach poszczególnych wariantów, w tym różnicy kosztów ...

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2013 - Miesięcznik Znad Rudawy

czerwiec 2013 - Miesięcznik Znad Rudawy przedstawicieli gminnych władz. W Rudawie obecny był wicewójt Wojciech Burmistrz oraz radni: Edmund Gędłek i Andrzej Kaczmarczyk. Były poczty sztandarowe, delegacje strażaków, którzy zawsze dają pr...

Bardziej szczegółowo