Pobierz BIM Styczeń 2015

Transkrypt

Pobierz BIM Styczeń 2015
ISSN 1506-8099
Nr 230
wydawany od 1991 roku
Styczeń
2015
Egzemplarz bezpłatny
Szczęśliwego
Nowego Roku !
Akcja ratownicza w Topolowie
Wnioski na paliwo rolnicze 2015 r.
PROW 2014-2020 zatwierdzony
Zmiany w prawie łowieckim
Wieści z powiatu
Zapraszamy do Telewizyjnego Informatora
Gminy Mykanów dostępnegona stronie:
www.mykanow.pl
str. 18
FERIE w GOK-u
Serdecznie zapraszamy dzieci wieku od 6 do 9 lat
na ferie w GOK-u w Mykanowie.
Zajęcia organizowane będą od 9 do 14 lutego.
W programie:
warsztaty taneczno ruchowe z elementami tańca ludowego,
spektakl teatralny poprzedzony warsztatami,
zajęcia plastyczne
oraz
bal karnawałowy.
Udział w zajęciach jest bezpłatny a zapisy przyjmujemy do 5 lutego
w Gminnym Ośrodku Kultury lub telefonicznie 034 374 00 42
BiM
Biuletyn Informacyjny Gminy Mykanów
Miesięcznik Samorządowy
ISSN 1506-8099
nr 230
STYCZEŃ 2015 roku
Siedziba redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie
42-233 Mykanów
ul. Samorządowa 1A
tel. 34 374 00 42, fax: 034 328 80 37
e-mail: [email protected]
www.gokmykanow.pl
Wydawca:
Rada Gminy Mykanów
W numerze m.in.:
Informacja Wójta Gminy Mykanów . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 4
Katastrofa w Topolowie - relacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 5
Wieści z Powiatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 6
Akcja charytatywna w ZS w Starym Cykarzewie . . . . . . .s. 9
Uwaga tlenek węgla - czad! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 10
Bezdomne zwierzeta do adopcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 11
Zasady składania wniosków o dopłaty za paliwo . . . . . .s. 12
Dzikie lodowiska - niebezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . .s. 13
Nowy PROW zatwierdzony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 14
Projekt zmian w prawie łowieckim . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 15
Logopedia - badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 16
Sukcesy w Taekwondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 18
Cennik ogłoszeń
i rozmiary modułów reklamowych
odpowiednio na stronach:
Redaktor naczelny:
Adriana Moroń
Społeczne Kolegium Redakcyjne
Sylwia Kwiecień, Urszula Wróbel, Szymon Migoń, Konrad
Kokoszka, Ewa i Jarosław Polczykowie, Edyta Bauć,
Adam Wochal, Artur Wasil, Krzysztof Polewski
Opracowanie graficzne okładki:
Ewa Polczyk
CZARNO-BIAŁE - wielkość modułu:
58 x 87 mm (pion)
15 zł
87 x 58 mm (poziom)
15 zł
wielokrotność x 2
30 zł
wielokrotność x 3
45 zł
Skład: Ewa i Jarosław Polczykowie
1/2 strony
60 zł
Nakład: 1000 sztuk
pełna strona
120 zł
Materiały informacyjne do kolejnego wydania należy
dostarczać do 25 dnia danego miesiąca.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
i skracania dostarczonych materiałów oraz nadesłanej
korespondencji.
Za treść ogłoszeń i reklam redakcja i wydawca
nie odpowiadają.
2015 styczeń
KOLOR 3 i 4 strona- wielkość modułu:
102 x 145 mm (1/4 strony)
60 zł
210 x 145 mm (1/2 strony)
120 zł
210 x 290 mm (pełna strona) 240 zł
3
Wójt Gminy Mykanów
informuje
Dariusz Pomada
Straż Pożarna w Lubojnie
wzbogaciła się o nowy samochód średni. Koszt całkowity jego
zakupu to 670 000 zł, z czego dotacja gminy wyniosła 350000 zł,
ZG ZOSP zadeklarował dofinansowanie w wysokości 150000 zł
i to zrealizował. Jednocześnie OSP Lubojna posiadała promesę
z Komendy Głównej PSP również w wysokości 150 000 zł - nie
doszła do skutku, mimo że samochód został już wykonany.
Gmina zobowiązała się do uregulowania powyższej zaległości.
Trwają rozmowy w sprawie zrekompensowania tej kwoty w formie dotacji przy zakupie kolejnego samochodu.
Samochód specjalistyczny
marki Volkswagen Transporter
został zakupiony dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
do przewożenia osób niepełnosprawnych na badania i zabiegi
rehabilitacyjne. Samochód może zabrać jednocześnie aż 8 osób,
posiada windę przystosowaną do podnoszenia chorych na wózkach inwalidzkich. Po złożeniu tylnych siedzeń samochodem
można przewozić dwóch chorych na wózkach inwalidzkich.
Proszę mieszkańców o zgłaszanie potrzeb w tym zakresie do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Straż Gminna
Wójt Gminy Kłomnice wypowiedział porozumienie w sprawie utrzymania wspólnej straży gminnej. Na tej podstawie od
dnia 1 lutego 2015r. zostanie zmniejszone zatrudnienie o 3 strażników z terenu Kłomnic. Obecnie trwa dyskusja nad przyszłością
straży w naszej gminie. Radni zdecydują, czy straż będzie dalej
działać, czy zostanie zlikwidowana. Na sesji Rady Gminy w lutym przedstawię projekt uchwały o jej likwidacji. Uważam, że
nie stać nas na jej utrzymanie, a po wprowadzeniu przepisu nakazującego używanie przez straż gminną tylko radarów stacjonarnych, zniknie prawie zupełnie możliwość pozyskiwania dochodów z mandatów za przekroczenie prędkości. Pojawiła się
wprawdzie nowa możliwość pozyskiwania dochodów z mandatów za przejazd na skrzyżowaniu na czerwonym świetle, jednak
Główny Inspektor Transportu Drogowego nie wyraził zgody na
zainstalowanie kamer rejestrujących naruszenie przepisów ruchu
drogowego polegających na niestosowaniu się do sygnałów
świetlnych na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1059S Mykanów
– Kościelec z droga krajową nr 1.
Ruszyła budowa hali sportowej
przy Zespole Szkół w Mykanowie. Koszt całkowity wyniesie
- 3674010 zł z czego w roku 2015 – 2 mln zł.
Nowoczesna hala będzie miała wymiary 38 x 52 m, w tym
boisko ponad 24 x 45 m. Widownia pomieści 350 kibiców.
Oprócz zaplecza technicznego i socjalnego nasi sportowcy będą
mieli do dyspozycji siłownię z sauną. Hala będzie połączona
z budynkiem szkoły łącznikiem o długości 11 m. Wykonawcą
inwestycji jest Firma PHU SZYMBUD z Widzowa koło Kruszyny. Termin zakończenia inwestycji – lato 2016 r. Wtedy nasi
sportowcy, którzy już teraz osiągają nieprzeciętne wyniki będą
mogli naprawdę rozwinąć skrzydła.
Trwa projektowanie rozbudowy pomieszczeń
dla przedszkola w Wierzchowisku.
Obecnie jesteśmy na etapie uwzględniania szczegółów.
Ogłosimy przetarg na remont dróg
Szybko ogłosimy przetarg na naprawę dróg po okresie zimowym oraz uzupełnienia szutrem i frezem. Zgodnie z doświadczeniem lat poprzednich, firmy wykonawcze na początku roku dają
niższe ceny od tych, jakie oferują po zapewnieniu sobie frontu
robót na cały rok .
Informacja Wójta Gminy Mykanów odnośnie zmian w gospodarce śmieciowej
Niestety dyktat i praktyki monopolistyczne firm zajmujących się wywozem śmieci trwają nadal.
Ostatni przetarg, przeprowadzony w ub. roku, został unieważniony, ponieważ zaproponowane ceny były nie do przyjęcia. W budżecie gminy na 2015 r. zaplanowaliśmy kwotę
1.700.000 zł. W przetargu najniższa oferta opiewała na
2.995.000 zł. ( Jest to o ponad 50% więcej). Gdybyśmy zgodzili się na taką kwotę, to musielibyśmy podnieść ceny dla
4
mieszkańców prawie 3 razy - niemalże 18 zł od osoby. Jest to
z oczywistych względów niemożliwe. Podobna sytuacja miała
miejsce w innych gminach.
Umowa, w oparciu o którą firma odbierała odpady komunalne z naszych nieruchomości, obowiązywała tylko do 31
grudnia 2014 roku. Mogło więc dojść do sytuacji, że przed
Świętami Bożego Narodzenia firma zabrałaby pojemnik
z naszych posesji. Szybko przystąpiliśmy do negocjacji w celu
styczeń 2015
podpisania umowy z wolnej ręki na wywóz śmieci do końca
lutego 2015 r. Udało się wynegocjować korzystniejszą cenę
niż z przetargu, chociaż i tak znacznie wyższą niż dotychczas.
Jeszcze przed Świętami umowa została podpisana.
Szybko został rozpisany następny przetarg. Otwarcie ofert
nastąpi w połowie lutego. Mam nadzieję, że uda się uzyskać
cenę niższą niż w zawartej umowie.
Po konsultacji z radnymi, zdecydowaliśmy o zmianie zasad
pobierania opłat za odbiór śmieci. Począwszy od 1 kwietnia,
stawka opłaty będzie ustalona na 1 osobę. Opłata od gospodarstwa zostanie wyliczona po przemnożeniu stawki od osoby
przez ilość osób zamieszkujących dane gospodarstwo (posesję). Przykładowo: jeżeli w gospodarstwie zamieszkuje 1
osoba, to opłata będzie pobierana od 1 osoby. Jeżeli zamieszkuje 5 osób, to stawka od 1 osoby zostanie pomnożona przez
5. Taki system uważam za bardziej sprawiedliwy, mimo że
finansowo jest mniej korzystny dla gminy.
Nowe zasady wymuszają zmianę druku deklaracji, co
nastąpi w drodze uchwały Rady Gminy. Uchwała musi zostać
opublikowana w Dzienniku Urzędowym prowadzonym przez
Wojewodę, a to trwa trochę czasu. Sądzę, że nowe wzory
deklaracji będą dostępne na stronie internetowej Urzędu
Gminy już po 10 lutego. Zostaną również dostarczone przez
sołtysów łącznie z nakazami podatkowymi w lutym i marcu.
Można będzie skorzystać z pomocy sołtysa przy jej wypełnianiu. Po podpisaniu sołtys zabierze ją i przekaże do gminy.
Wypełnioną i podpisaną deklarację można również przesłać
pocztą lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta. W deklaracji
należy podać ilość osób zamieszkujących gospodarstwo
domowe, co nie zawsze jest równoznaczne z ilością osób
zameldowanych. Do osób zamieszkujących nie zalicza się np.
osoby, które uczą się (studiują) i mieszkają w innym mieście
lub wyjechały do pracy za granicę mimo, że są zameldowane.
Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona, to Urząd Gminy ustali
opłatę wg ilości osób zameldowanych lub wg poprzedniej
deklaracji. Każda zmiana ilości osób zamieszkujących wiąże
się z obowiązkiem złożenia nowej deklaracji.
Po dokonaniu szacunkowych obliczeń i konsultacji z radnymi do uchwalenia zostanie zaproponowana stawka 11 zł od
osoby. Mam świadomość, że jest to znaczna podwyżka,
zwłaszcza dla liczniejszych rodzin. Stawka została wyliczona
na minimalnym poziomie, na jaki pozwala skąpy budżet
gminy. Ponieważ ilość osób zamieszkujących jest znacząco
niższa od zameldowanych oraz analizując ceny jakie zaoferowano na przetargach zakończonych w kilku gminach i tak
będziemy musieli dopłacić z budżetu kwotę ok. 500-700 tysięcy zł. Dokładnie poznamy ją po przetargu i złożeniu deklaracji
przez mieszkańców. Wysokość opłaty za I kwartał nie ulega
zmianie. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 kwietnia
2015r.
Jest to dla mnie, jako nowego wójta, szczególnie nieprzyjemna i przykra sytuacja, gdy rządzenie muszę zaczynać od
zwiększania opłat dla mieszkańców i ograniczania inwestycji.
Niestety, gospodarka śmieciowa staje się drugim po oświacie i co gorsze, do końca nieprzewidywalnym obciążeniem dla
gmin.
Katastrofa w Topolowie - relacje naocznych świadków
Szymon Kowalik, Adrian Postawa, Paweł Lewandowski, Aleksander Łapa
Z uwagi na to, że media przedstawiają różne wersje katastrofy,
która miała miejsce w Topolowie 5 lipca br.
z inicjatywy mieszkańców, powstał pomysł,
przedstawić relację bezpośrednich świadków wydarzenia.
Kilkanaście minut po szesnastej około
50 metrów od zabudowań runął na ziemię samolot ze skoczkami.
W tym momencie właściciel działki,
na której doszło do katastrofy, Szymon
Kowalik, stał wraz z rodziną przed
domem. Zobaczywszy co się stało, Szymon K. i Adrian Postawa natychmiast
pobiegli w stronę miejsca wypadku.
Jednocześnie ze swoich posesji wybiegli
zaniepokojeni sąsiedzi: Aleksander Łapa,
Paweł Lewandowski oraz Zdzisław
Głowienkowski, kierując się w stronę
leżącego samolotu. Pierwszy z nich,
Aleksander Ł., zatrzymał się, aby wezwać profesjonalną pomoc. Po zawiadomieniu odpowiednich służb, pobiegł
rozciągać węże ogrodowe w celu ugaszenia ewentualnego ognia, który mógł spowodować zapalenie się pobliskich
obszarów .
W pierwszej chwili wokół samolotu
kłębił się ogromny czarny dym. Jako
pierwszy do samolotu dobiegł Adrian P.
2015 styczeń
Zobaczył mężczyznę wyłaniającego się
z okna samolotu. Chwyciwszy go pod
ramię wraz ze Zdzisławem G. próbowali
wyciągnąć poszkodowanego, co było
utrudnione przez otwarcie spadochronu
skoczka w momencie uderzenia samolotu o ziemię. Po kilku sekundach prawdopodobnie spadochron nadpalił się, co
pozwoliło przy użyciu bardzo dużej siły
wyszarpnąć go z samolotu . Mimo to nie
był on jeszcze całkowicie uwolniony,
gdyż zawisł na linkach od spadochronu.
Po kilku próbach udało się pozbyć spadochronu oraz odciągnąć go w bezpieczne miejsce.
Córka Szymona K. przybiegła z wodą,
o którą prosił poszkodowany. Następnie
czuwał przy nim ostatni z przybyłych
mieszkańców Topolowa, Grzegorz
Augustyniak.
W chwili gdy Adrian P . wraz ze
Zdzisławem G. wyciągali skoczka, dobiegł Paweł L . z Szymonem K. i zobaczyli leżącego obok samolotu człowieka.
Niestety, okazało się, że mężczyzna nie
żyje. Zaczęli więc odciągać ciało, aby nie
zostało pochłonięte przez ogień.
Po chwili , gdy widoczność się poprawiła, zobaczyli ciało drugiego mężczyzny , do którego nie dało się podejść ze
względu na zwiększające się płomienie.
Szymon K. wówczas musiał się wycofać,
gdyż jego obuwie zaczęło się palić. Boso
pobiegł do domu po dwie gaśnice samochodowe.
W tym samym czasie w oknie samolotu pojawił się drugi skoczek. Na jego
ciele były już widoczne liczne oparzenia.
Doskoczył do niego Paweł L. i Zdzisław
G . Jednak podczas wyciągania nastąpił
wybuch. Fala ognia wciągnęła skoczka
do środka wraku. Spłonął na ich oczach.
Szymon wróciwszy z gaśnicami natychmiast przystąpił do gaszenia ognia
przy drugim mężczyźnie.W tym momencie nadbiegł Roman Kozioł z synem
i odciągnęli płonące ciało. Nie udało się
nic więcej zrobić, gdyż ogień bardzo
szybko się rozprzestrzeniał, czemu
dodatkowo sprzyjała wysoka temperatura. Pozostało jedynie czekanie na wezwaną pomoc.
Opisana wyżej akcja ratownicza trwała nie dłużej niż 10 minut.
5
WIEŚCI Z POWIATU
Adam Wochal - Radny Powiatu Częstochowskiego
17.12.2014 r.
Światło pokoju w Starostwie
Ze światełkiem betlejemskim i przesłaniem: „Pokój jest w nas” przybyli do
Starostwa Powiatowego harcerze z częstochowskiego hufca ZHP. Betlejemskie
Światło Pokoju - dowód braterstwa ludzi
i znaki nadziei na życie w pokoju – harcerze przekazali staroście częstochowskiemu
Andrzejowi Kwapiszowi podczas obrad
Zarządu Powiatu Częstochowskiego. Tak
więc w uroczystości uczestniczyli także
wicestarosta Henryk Kasiura, członkowie
Zarządu: Jan Miarzyński, Krzysztof Smela, Grzegorz Dyner, a także sekretarz powiatu Leonard Krawczyk i skarbnik
Krzysztof Toczko. Starosta podziękował
harcerzom za ten dar i złożył im życzenia
świąteczne i noworoczne. Życzenia złożyli też wszyscy członkowie Zarządu
Powiatu.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r.
Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa
się naprzemiennie raz na Słowacji raz
w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do
Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pośrednictwem harcerek i harcerzy dotrzeć do
wszystkich, którym bliskie jest przesłanie
Betlejemskiego Światła Pokoju.
18.12.2014 r.
Powołano stałe komisje
Rady Powiatu
W składzie Rady Powiatu nastąpiła
jedna zmiana. Radnego Adama Śliwakowskiego, który w związku z objęciem stanowiska wicewójta gminy Kłomnice złożył
mandat, zastąpił Leszek Wiśniewski.
Nowy radny złożył ślubowanie podczas
dzisiejszej, II sesji Rady Powiatu.Radni
zdecydowali, że pracować będą w siedmiu
stałych komisjach Rady, ustalili ich skład
osobowy i wybrali przewodniczących. Są
nimi:
W Komisji Rewizyjnej - przewodniczący Jan Michalik (Mstów), wiceprzewodniczący Krzysztof Nabiałczyk (Mykanów). W Komisji Budżetu i Mienia Powiatu - przewodniczący Tadeusz Ciastko
(Dąbrowa Zielona), wiceprzewodniczący
Adam Morzyk (Poczesna). W Komisji
Edukacji, Turystyki i Sportu – przewod-
6
nicząca Joanna Haładyn (Olsztyn), wiceprzewodniczący Leszek Wiśniewski
(Kłomnice). W Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – przewodniczący Adam Wochal (Mykanów),
wice - przewodniczący Wojciech Socha
(Konopiska). W Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury – przewodnicząca Marianna Dziura (Lelów),
wiceprzewodniczący Andrzej Goldsztajn
(Kamienica Polska). W Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego
– przewodniczący Eugeniusz Boral
(Mstów), wiceprzewodnicząca Grażyna
Knapik (Rędziny). W Komisji Zdrowia i
Polityki Społecznej – przewodniczący
Mirosław Dul (Olsztyn), wiceprzewodnicząca Barbara Mizera (Kłomnice).
Obrady II sesji Rady Powiatu były
okazją do wręczenia dwóm wójtom Brązowych Odznak „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Z rąk szefa Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Częstochowie
płk. Krzysztofa Tarapacza otrzymali je:
wójt gminy Olsztyn Tomasz Kucharski
i gminy Poczesna Krzysztof Ujma.
18.12.2014 r.
Nie będzie pieniędzy
na drogi powiatowe
w Regionalnym Programie
Województwa Śląskiego.
Komisja Europejska zatwierdziła
w dniu 18 grudnia 2014 roku Regionalny
Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przykrą niespodzianką było wykreślenie możliwości
dofinansowania budowy dróg powiatowych. Pieniądze przeznaczone zostały
jedynie na drogi wojewódzkie i krajowe.
Z tych ostatnich możemy liczyć na budowę odcinka autostrady pomiędzy Częstochową a Pyrzowicami, natomiast 70–kilometrowy odcinek miedzy Częstochową
a Tuszynem znajduje się na liście rezerwowej zadań i to na trzecim miejscu. W praktyce oznacza to, że nie ma najmniejszych
szans na budowę autostrady na tym odcinku do 2020 roku.
Pod znakiem zapytania staje też realizacja ośmiu dużych powiatowych zadań
drogowych, na które powiat przygotowuje
obecnie dokumentację techniczną, licząc
na ich realizację w ramach środków po-
zyskanych z RPO Województwa . Póki co,
wygląda jednak na to, że opracowane projekty, na które przeznaczono znaczne
środki finansowe, pójdą przynajmniej na
jakiś czas na półkę. Przypomnijmy, że
wśród tych ośmiu projektów trzy dotyczą
dróg powiatowych na terenie gminy
Mykanów. Chodzi tu o modernizację następujących ciągów drogowych:
1. Rybna-DW483-Mykanów-DK1-Rudniki DK-91-Wancerzów-DW786.
2. DK1-Mykanów-Borowno-WitkowiceDK91-Rzerzęczyce-SkrzydlówKrasice-Mokrzesz-DW786.
3. Mykanów-DK1-Borowno-KruszynaJacków-Widzów-DK91.
Pozostaje mieć nadzieję, że negocjacje
samorządów powiatowych z Zarządem
Województwa Śląskiego przyniosą spodziewany efekt i jakieś pieniądze na drogi
powiatowe zostaną jednak w końcu wydzielone. Bez środków zewnętrznych budowa dróg powiatowych jest możliwa
tylko w bardzo ograniczonym zakresie.
Sieć dróg powiatowych liczy 578 km,
z czego w złym stanie technicznym pozostaje ponad 200 km dróg. Projekt budżetu
powiatu na 2015 r. przewiduje wydatki
w wysokości 87,4 mln zł, w tym na inwestycje drogowe planuje się przeznaczyć
środki w wysokości 10,8 mln zł.
9.01.2015 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Głównym tematem pierwszego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Powiatu było zaopiniowanie projektu budżetu na 2015 roku oraz
przyjecie planu pracy komisji na rok bieżący. Komisja rozpatrzyła też informację
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach „Stan środowiska
w województwie śląskim w 2013 roku”.
styczeń 2015
Najważniejszymi zagadnieniami, jakimi
Komisja zajmować się będzie w 2015
roku, będą m.in. bezpieczeństwo sanitarno
– weterynaryjne w powiecie częstochowskim, działalność kół łowieckich na terenie powiatu oraz możliwości pozyskania
środków na rozwój obszarów wiejskich
w PROW na lata 2014 – 2020. Ważnym
zagadnieniem w pracy komisji będą też
prowadzone i planowane scalenia gruntów
jak również stan konserwacji cieków wod-
nych na terenie powiatu oraz problematyka regulowania stanu prawnego gruntów
Skarbu Państwa pod rzekami i ciekami
wodnymi.
Celem właściwego realizacji planu
pracy Komisja zamierza współpracować
z organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich takimi jak: Śląska
Izba Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Śląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Rolniczego, Państwowa
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
oraz Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych.
Osoby zainteresowane współpracą
na rzecz rozwoju gminy i powiatu,
a także we wszelkich sprawach
indywidualnych, proszę o kontakt:
Adam Wochal, tel. 693 542 216,
e-mail: [email protected]
Dzień
Pluszowego
Misia
W
związku z obchodami Światowego Dnia Pluszowego
Misia we czwartek 25 listopada, przedszkolaki z Radostkowa przyniosły ze sobą swoje ulubione pluszowe
przytulanki. Już od samych drzwi podekscytowane przedszkolaki
oznajmiły, iż to ich ulubiony pluszak. Wszystkie jednomyślnie
uważały, iż jego pluszak jest najładniejszy i najmilszy, jednym
słowem najlepszy.
Dzisiaj trudno sobie wyobrazić dziecko wychowujące się bez
ulubionego pluszaka, który często bywa najlepszym przyjacielem, a jednocześnie największym powiernikiem dziecięcych
sekretów i tajemnic. Często staje się towarzyszem zabaw oraz
bywa pomocny w pokonywaniu nocnych lęków. Misie są po to,
aby je tulić, kiedy tylko chcemy.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości: Pani dyrektor
Grażyny Witkowskiej, rodziców oraz przedszkolaków z pluszakami. Na wstępie dzieci zaśpiewały utwory muzyczne o misiach.
Następnie wychowawczyni pani M. Mierczak-Wala przedstawiła prezentację multimedialną „Miś w literaturze i filmie” oraz
przeprowadziła pogadankę z dziećmi na temat misiów występują-
2015 styczeń
cych w książkach dla dzieci i bajkach telewizyjnych. Zajęcia nie
mogły się odbyć bez konkursów: „Misiowy portret”, konkursu
wiedzy o misiach - „Misiowe zgadywanki”, czy konkursu
„Wyjadanie miodu”. Na zajęciach odbyły się również warsztaty
plastyczno-techniczne, malowanie portretu misia dowolną techniką wspólnie z rodzicami pt. „Mój przyjaciel miś”. Po ciężkiej
pracy p. dyrektor wręczyła przedszkolakom dyplomy –
„Przyjaciela Pluszowego Misia” oraz zaprosiła wszystkich na
poczęstunek „małe co nieco”, wspaniały tort urodzinowy, ciasteczka misiowe oraz soczek.
Uroczystość umilały nam utwory muzyczne o misiach oraz
wspólne rozmowy o bohaterach bajkowych. Po sesji zdjęciowej wychowawczyni podziękowała gościom za wspólnie spędzony czas.
7
Bajki liściem malowane
Po raz kolejny już do naszej szkoły
napłynęły jesienne liście. Witaliśmy je z
radością, ponieważ były one odpowiedzią szkół z terenu gminy Mykanów na
zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. W tym roku tematem konkursu były ilustracje do baśni,
bajki, legendy, lektury wykonane
z wykorzystaniem jesiennych, kolorowych liści oraz elementów przyrodniczych.
W konkursie wzięło udział 109
uczestników z klas I-III z prawie
wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy.
USŁUGI
REMONTOWOWYKOŃCZENIOWE
płyty karton-gips
(ściany, sufity)
gładź gipsowa
malowanie
podłogi panelowe
inne prace remontowo –
wykończeniowe
SOLIDNIE, SZYBKO I W
PRZYSTĘPNEJ CENIE
Doświadczenie i znajomość
nowoczesnych trendów i technik.
Komisja konkursowa
wyłoniła zwycięzców.
Nagrodzono i wyróżniono 23 prace w
dwóch kategoriach –
format A4 i A3.
I miejsce:
Julia Niemczyk (SP
Radostków),
Nikola
Grobelak (SP Stary
Kocin), Nicola Kowalik
(SP Stary Cykarzew),
Nicola Wypych (SP
Radostków)
II miejsce:
Klaudia Kaczmarek
(SP Wierzchowisko),
Karolina Bzorska (SP
Stary Cykarzew),
Jakub Szyda (SP Stary Cykarzew), Kinga Rataj (SP Wierzchowisko)
III miejsce:
Norbert Kmiecik (SP Stary
Cykarzew), Oliwia Cyran (SP
Lubojna), Viviana Kul- czycka
(SP Stary Cykarzew), Karolina
Lechowska (SP Lubojna)
Wyróżnienia:
Tomasz Surma, Natalia Zębik,
Oskar Zabłocki, Anna Pijanka
(SP Lubojna), Jakub Włodarczyk
(SP Stary Cykarzew), Julia
Grabara (SP Radostków), Kinga
Mazanek, Oliwier Lebieżyński,
Nikola Smela, Maja Mieszczakowska, Jakub Jagoda (SP
Stary Broniszew)
Niestety z przykrością musimy stwierdzić, iż nadal napływają prace niezgodne z wymogami
regulaminu, w których wykorzystano nieregulaminowe mate-
riały. Takie prace
w ogóle nie podlegają
ocenie,
chociaż w wielu
przypadkach są
bardzo piękne
i starannie wykonane.
Gratulujemy
nagrodzonym i
zapraszamy do
udziału w przyszłym roku.
Kontakt : 785 941 993
8
styczeń 2015
Akcja charytatywna „Dziewczynka z zapałkami”
w Zespole Szkół w Starym Cykarzewie
„By każdy z każdym dzielił się sercem
Jak wigilijnym opłatkiem(…)”
W tym roku po raz dwunasty włączyliśmy się w przygotowanie akcji charytatywnej „Dziewczynka z zapałkami”. 12
grudnia 2014r. podjęliśmy inicjatywę, której celem było
pozyskanie funduszy na przygotowanie paczek świątecznych
dla uczniów naszej szkoły, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.
Uroczystość zaszczycili swym przybyciem zgromadzeni
goście: radny Gminy Mykanów – Pan Marcin Jędrasik, dyrektor Przedszkola w Starym Cykarzewie Pani Barbara
Chyrzyńska, Rada Rodziców naszej placówki, rodzice oraz
dziadkowie uczniów i przyjaciele szkoły.
Całość rozpoczęła się serdecznym powitaniem zebranych
przez panią dyrektor szkoły mgr Małgorzatę Chodecką. Pani
dyrektor przybliżyła ideę i cel zorganizowanego przedsięwzięcia oraz zachęciła wszystkich do ofiarnego włączenia się w
akcję. Swe krótkie wystąpienia pani dyrektor zakończyła
przytoczeniem słów Św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to,
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Dzięki zaangażowaniu uczniów, ich bliskich, przyjaciół szkoły, gości udało nam się zebrać kwotę 1805 zł, która w całości
przeznaczona została na zakup paczek żywnościowych.
Wszystkim, którzy okazali dobre serce i przyczynili się do
pozyskania tych funduszy składamy gorące podziękowania.
Dziękujemy za życzliwość i wsparcie w prowadzeniu akcji
„Dziewczynka z zapałkami” oraz życzymy, aby nadchodzące
święta minęły w rodzinnej atmosferze, pełnej miłości, zdrowia, pogody ducha i pamięci o tym, że „Dawanie samo w
sobie jest doskonałą radością” (Erich Fromm)
Uczniowie kółka teatralnego ze szkoły podstawowej przygotowali krótkie przedstawienie wprowadzające w atmosferę
Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku młodzi adepci sztuki
aktorskiej wystawili „Opowieść wigilijną”. Przedstawili historię skąpca, którego cud wigilijnego wieczoru i wigilijnej
nocy zmienił w człowieka pełnego miłości i serca. Chóry
działające w szkole podstawowej i w gimnazjum pięknymi
kolędami i pastorałkami uświetniły występ młodych artystów
i podkreśliły ideę podjętego przedsięwzięcia. Na uwagę zasługuje także piękny śpiew kolędy „Był pastuszek” w wykonaniu
uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.
Nasi wychowankowie bardzo czynnie włączyli się w akcję.
Przygotowali ozdoby bożonarodzeniowe i dzięki temu został
zorganizowany kiermasz prac uczniów. Upiekli także słodkości, które można było zakupić i skosztować. Zorganizowano
również kawiarenkę oraz loterię fantową. W prowadzonej inicjatywie wzięła udział cała społeczność szkolna. Świadczy to
o jej bezinteresownej chęci niesienia pomocy potrzebującym.
2015 styczeń
9
Z wizytą w teatrze marzeń…
Opracowała: pedagog/logopeda mgr Urszula Sąsiadek
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii, pedagodzy z Gminy Mykanów zorganizowali wyjazd do Teatru im. Adama Mickiewicza w
Częstochowie dla dzieci potrzebujących wsparcia materialnego oraz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego.
Wybrani uczniowie z klas I-IV w dniu 9 grudnia
2014 roku, pod opieką pedagogów, udali się na przedstawienie pt „ Kopciuszek”. Atmosfera, która panowała w
teatrze miała magiczny wpływ a przedstawienie zahipnotyzowało wszystkie dzieci. Po zakończonym spektaklu
pojawiły się Śnieżynki, które z własciwą sobie tajemniczością zapowiedziały nadejście Świętego Mikołaja z
prezentami. Ku uciesze najmłodszych paczki wręczał
osobiście Święty Mikołaj i obiecał, ze wróci do nas za
rok. Czekamy z niecierpliwością….
UWAGA: TLENEK WĘGLA (CZAD) !
Kierownik RSO i ZK M. Merc
Szanowni Państwo!. Każdy sezon grzewczy, który trwa średnio od października do
kwietnia to okres, w którym jesteśmy informowani o tragicznych zdarzeniach
związanych z ofiarami zaczadzenia tlenkiem węgla jak również zatruciami, często
ciężkimi. Jednocześnie notuje się wiele utonięć na dzikich lodowiskach urządzanych na
stawach i innych zbiornikach wodnych. Dlatego też apelujemy do mieszkańców naszej
gminy o zachowanie szczególnej ostrożności, przekazując krótkie informacje, wskazówki
postępowania n.t. w. wym. zagrożeń.
T
lenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu.
Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenie mózgu oraz innych narządów.
Pamiętaj !
Jeśli używasz węgla i drewna dokonuj przeglądów nie
rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego lub oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół
roku.
Objawy zatrucia tlenkiem węgla:
ból głowy, ogólne zmęczenie, duszności, trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny, senność, nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także
zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują,
że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i -jeśli nikt nie przyjdzie
mu z pomocą – umiera.
Jak ratować zaczadzonego?
Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę,
10
jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie
oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego
oddychania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – 999,
straż pożarną – 998 lub 112.
Co zrobić, aby być bezpiecznym?
Zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
Stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
Nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
Za pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów
komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
Nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli
nie są wentylowane,
Zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której
sypia Twoja rodzina. To bardzo skuteczne urządzenia, które
nie jedno życie już uratowały. Tylko Twoja czujka pozwoli Ci
stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne
substancje.
styczeń 2015
Bezdomne zwierzaki czekają na nowe domy
Chcesz przygarnąć bezdomnego psa i zyskać prawdziwego przyjaciela?
Odwiedź schronisko As w Kłomnicach, do którego trafiają zwierzaki błąkające się również po naszej gminie. Zachęcamy zwłaszcza do adopcji zwierząt,
które zostały złapane na naszym terenie.
Poniżej podajemy numery ewidencyjne psów zabranych do schroniska z
terenu gminy Mykanów, przebywających w Gminnym Schronisku Zwierząt
„As” w Kłomnicach. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć psów na stronie schroniska http://www.schronisko.klomnice.pl Na zdjęciach zamieszczone są
numery ewidencyjne piesków.
1809
1805
1898
1817
1816
1899
2047
1931
1990
2007
2065
2015 styczeń
Czekamy na Ciebie !
11
ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW
PALIWO ROLNICZE 2015 ROK
Przypominamy wszystkim producentom rolnym o zbliżającym się I terminie
składania wniosków o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2015 rok od 1 do 28
lutego b.r.
(Drugi termin składania wniosku: 1
-31 sierpnia 2015 roku)
Rocznie można rozliczyć maksymalnie 86 litrów zakupionego oleju napędowego do 1 ha użytków rolnych.
Kwota zwrotu podatku to 0,95 zł do
każdego zakupionego litra
Roczny limit wynosi więc: 81,70 zł
do hektara użytkowanego gruntu.
UWAGA !!!!
We wniosku należy podać: powierzchnię gruntów własnych i dzierżawionych użytkowanych rolniczo, (bez
12
zabudowań, nieużytków, lasów) położonych na terenie Gminy Mykanów !!!
Jeżeli rolnik użytkuje grunt bez
umowy lub na podstawie słownego
zobowiązania, składa pisemne oświadczenie o bezumownym użytkowaniu
(podając w nim powierzchnię i miejsce położenia działki) i dołącza go do
wniosku.
Wnioski - wraz z załączonymi do
nich fakturami lub kopiami potwierdzającymi zakup oleju napędowego w
okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31
stycznia 2015 r. składamy w Urzędzie
Gminy Mykanów - budynek B pok nr
1.
Druki wniosków dostępne są w budynku B pok. nr 1 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem:
www.mykanow.pl
Każdy rolnik we wniosku określa sposób wypłaty zwrotu: w gotówce lub na
konto bankowe
Pieniądze zostaną wypłacone :
na konto bankowe - do dnia 30 kwietnia
2015 roku
w gotówce - w dniu 30 kwietnia 2015
roku w kasie Urzędu Gminy Mykanów
Dodatkowych informacji udziela:
insp. Małgorzata Melka
Urząd Gminy w Mykanowie
ul. Samorządowa 1, budynek B pok nr 1
tel.: 34 3288-019 wew. 33
styczeń 2015
Niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z tzw. „dzikich lodowisk“
Kierownik RSO i ZK M. Merc
Na łyżwy najlepiej wybrać się na najbliższe lodowisko, o
które zadba szkoła lub inny uprawniony do prowadzenia tego
typu działalności podmiot. Mamy wówczas gwarancję, że
podczas jazdy jesteśmy w zupełności bezpieczni. Pamiętajcie,
że dzikie lodowiska stanowią zagrożenie dla nas oraz wszystkich osób, które w tym samym momencie znajdują się na
lodzie! Jak wynika ze statystyk każdego roku w Polsce
dochodzi do tragedii podczas wchodzenia na zamarzniętą taflę
lodową akwenów wodnych. „Dzikie lodowiska” - oznaczają
zawsze niebezpieczną zabawę i ryzyko utraty zdrowia, a
nawet życia.
Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpiecznej zabawy
na lodzie:
1. Jeśli to możliwe, zorganizujmy dzieciom zabawy na nadzorowanych lodowiskach i ślizgawkach. Będziemy wtedy
pewni, że nasze pociechy mają zapewnioną fachową opiekę
osób dorosłych.
2. Należy przestrzec dzieci, aby bez opieki dorosłych nie
wchodziły na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora.
Zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo
zdradliwy. Pod warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie,
ponieważ nie widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych miejsc. Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu
zmniejszając jego wytrzymałość.
3. Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby –
mogą one przebywać w pewnej odległości od siebie, ale
zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno
wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to
także wędkarzy).
4. Bawiąc się na lodzie nie należy trzymać rąk w kieszeniach – w razie wpadnięcia do wody łatwiej można się wydostać na powierzchnię.
5. Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia
rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i
przy brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest
cieńszy. Należy też unikać miejsc zacienionych, gdzie przez
pokrywę lodową widać płynącą wodę W tych miejscach pod
żadnym pozorem nie należy wchodzić na lód.
6. Jeśli z jakiś przyczyn znalazłeś/aś się na „dzikim lodowisku” i usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale
natychmiast zawróć w kierunku brzegu. Zwróć również
uwagę pozostałym użytkownikom o potencjalnym niebezpieczeństwie.
2015 styczeń
7. Jeśli na lodzie zauważysz wystającą gałąź, krzaki UWAŻAJ! Może ktoś w ten sposób próbuje Ciebie ostrzec o niebezpieczeństwie (np. zrobionej przerębli). Również, jeśli Ty
zauważysz nie oznakowany przerębel lub inne potencjalne
niebezpieczeństwo w miarę możliwości postaraj się je oznakować np. kładąc w tym miejscu gałąź.
Co robić, jeśli pod kimś załamie się lód?
1. W przypadku załamania lodu staraj się zachować spokój
i spróbuj głośno wzywać pomoc. Najlepiej połóż się płasko na
wodzie, rozkładając szeroko ręce i starając wpełznąć na lód.
2. Oszczędzaj siły na wydostanie się z wody, ponieważ
wydostanie bez niczyjej pomocy się o własnych siłach jest
niezwykle trudne - ręce ślizgają się po mokrym lodzie nie
można znaleźć chwytu.
3. Jeśli to możliwe zdejmij buty, zrzucisz kilka zbędnych
kilogramów, łatwiej będziesz mógł utrzymać się na
powierzchni.
4. W kierunku brzegu poruszaj się w pozycji leżącej.
5. Kiedy zauważysz osobę tonącą, w pierwszej kolejności
postaraj się zaalarmować służby ratunkowe tj. Państwową
Straż Pożarną (tel. 998 lub 112) lub Państwowe Ratownictwo
Medyczne (tel. 999 lub 112). Pamiętaj! Najważniejsze jest
bezpieczeństwo ratownika. Jeśli lód załamał się pod osobą
poszkodowaną, może załamać się również pod Tobą. Dlatego
tak ważne jest wezwanie pomocy profesjonalistów. Ratownik
bez odpowiedniego zabezpieczenia w zimnej wodzie może
przebywać ok. 3 minut. Później z uwagi na wyziębienie organizmu może stać się osobą poszkodowaną.
6. Udzielając pomocy, nie biegnij w kierunku osoby
poszkodowanej, ponieważ zwiększasz w ten sposób punktowy
nacisk na lód, który może załamać się pod Tobą. Do tonącego
najlepiej zbliżyć się czołgając.
7. Jeśli w zasięgu ręki masz do dyspozycji długi szalik,
grubą gałąź, sanki spróbuj podczołgać się na odległość rzutu i
podaj przedmiot poszkodowanemu.
8. Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy
okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej
przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia,
aby zapobiec dalszej utracie ciepła. Pamiętaj, nie wolno
poszkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to
spowodować u niej szok termiczny.
9. W miarę możliwości należy podać poszkodowanemu
słodkie i ciepłe (ale nie gorące) płyny do picia. Osobę poszkodowaną powinien także obejrzeć lekarz.
13
Nowy PROW zatwierdzony
Oprac. Adam Wochal na podstawie materiałów MRiRW
W dniu 12 grudnia 2014 roku Komisja
Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020.
Polska jest jednym z trzech krajów,
które zakończyły negocjacje. W ramach
PROW 2014-2020 do wykorzystania
będzie łącznie 13,5 mld euro (środki
unijne i krajowe).
Celem głównym PROW 2014 – 2020
jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie
klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Program będzie realizował wszystkie
sześć priorytetów wyznaczonych dla
unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich
rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania
ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na
gospodarkę niskoemisyjną i odporną
na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego,
ograniczanie ubóstwa i promowanie
rozwoju gospodarczego na obszarach
wiejskich.
Planuje się, że łączne środki publiczne
przeznaczone na realizację PROW 20142020 wyniosą 13 513 295 000 euro, w
tym: 8 598 280 814 z budżetu UE
(EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu
krajowego.
W ramach PROW 2014-2020 będzie
realizowanych łącznie 15 działań.
Pomoc finansowa ze środków
Programu będzie skierowana głównie do
sektora rolnego.
Planowane w Programie instrumenty
pomocy finansowej będą miały na celu
przede wszystkim rozwój gospodarstw
rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych
rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne).
Do dalszego rozwoju sektora rolnego i
wzrostu jego konkurencyjności przyczynią się także takie instrumenty pomocy
finansowej jak: Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rolnicze. Nowym
instrumentem wspierającym wdrożenie
innowacji w sektorze rolno-spożywczym
będzie działanie Współpraca.
W ramach poprawy organizacji łańcucha żywnościowego przewiduje się
wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów
rolnych, dalszy rozwój grup i organizacji
producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.
Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży bezpo-
średniej artykułów rolnych, planuje się
kontynuację wsparcia na rzecz budowy i
modernizacji targowisk.
Planowana jest kontynuacja wsparcia
pozwalającego na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i
katastrof naturalnych, jak również wprowadzenie nowego zakresu, którego
celem będzie ochrona gospodarstw rolnych przed tego typu zdarzeniami.
Nowym działaniem będzie Rolnictwo
ekologiczne, którego celem jest wzrost
rynkowej
produkcji
ekologicznej.
Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu)
i zachowania bioróżnorodności będą
finansowane w ramach działań rolnośrodowiskowo - klimatycznych i zalesień.
Kontynuowane będą płatności na rzecz
obszarów o niekorzystnych warunkach
gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne
w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i na
obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.
W celu zapewnienia zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się
do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i
rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które będą realizowane zarówno w ramach odrębnych
działań, jak również poprzez działanie
Leader.
Kontynuacja
wdrażania
Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader)
wzmocni realizację oddolnych inicjatyw
społeczności lokalnych.
Materiał siewny – nowy nabór wniosków w 2015 r.
Oprac. Adam Wochal
Agencja Rynku Rolnego informuje,
że wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de
minimis w rolnictwie będzie można
składać w oddziałach terenowych Agencji w terminie od 15 stycznia do 25
czerwca 2015 r.
Od 15 stycznia 2015 r. można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materia-
14
łu siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego
/wysadzonego w okresie od 15 lipca
2014 r. do 15 czerwca 2015 r.):
zbóż ozimych,
zbóż jarych,
roślin strączkowych,
ziemniaka,
mieszanek zbożowych i pastewnych
(sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem
ziemniaka).
Szczegółowe informacje dotyczące
uzyskania dopłaty oraz aktualny wzór
wniosku zostaną udostępnione na stronie internetowej ARR przed rozpoczęciem ww. terminu składania wniosków.
Specjaliści Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego udzielają pomocy
w zakresie wypełniania wniosków
w Gminy Mykanów w każdy czwartek
w godz. od 8.00 do 15.00.
Druki wniosków są również dostępne
w Urzędzie Gminy – pok. nr 1 Rolnictwo.
Wszelkie informacje można też uzyskać
pod numerem telefonu:
(32) 88 019 w.33
styczeń 2015
Projekt zmian w prawie łowieckim
Oprac. Adam Wochal
Z
Poselski projekt ustawy ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz innych
ustaw, nie znalazł uznania rolników ani samorządu rolniczego. Krajowa Rada Izb
Rolniczych negatywnie zaopiniowała przedstawiony do konsultacji projekt
nowelizacji w/w ustawy wykazując jego braki oraz wnioskując jednocześnie
o kompleksowe uregulowanie zmian w/w przepisów
większenie prawa właścicieli
nieruchomości
wchodzącej
w skład obwodu łowieckiego
oraz zabezpieczenie interesów rolników, którym zwierzęta łowne czynią
szkody w uprawach, to główne założenia projektu nowelizacji ustawy Prawo
Łowieckie, skierowanego do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji
społecznych.
Projekt ustawy daje właścicielom
nieruchomości możliwość niegodzenia się na wpisanie posesji w obszar
wykonywania polowań - będą mogli
wnieść uwagi do projektu uchwały,
na podstawie której tworzy się obwód łowiecki. Również będą mogli
wystąpić z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania
polowania na swojej nieruchomości ze względu na swoje
przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne.
Jeśli objęcie obwodem łowieckim nieruchomości uniemożliwi albo istotnie ograniczy dotychczasowy sposób korzystania z niej, jej właściciel zyska możliwość wystąpienia do
dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego z roszczeniem
o wypłatę odszkodowania.
Osoby władające nieruchomościami w obwodzie łowieckim będą musiały być informowane o planowanych polowaniach indywidualnych, aby mogły zachować szczególną
ostrożność w czasie trwającego polowania.
Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do
spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim.
Pozwoli to zdyscyplinować dzierżawców lub zarządców
obwodów łowieckich, którzy nie wykonują planów pozyskania zwierzyny (zwłaszcza dzików i jeleniowatych czyniących
największe szkody łowieckie) lub zalegają z wypłatą odszkodowań rolnikom, przez możliwość pozbawienia ich obwodu
łowieckiego.
Przygotowywany od dłuższego już czasu projekt zmian nie
uzyskał niestety aprobaty rolników aniKrajowej Rady Izb
Rolniczych. Zdaniem samorządu rolniczego konieczne są szerokie zmiany przepisów związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej poprzedzone wnikliwą i wielostronną dyskusją z udziałem Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz samych zainteresowanych właścicieli gruntów – rolników. Do najważniejszych kierunków
zmian jakie proponują Izby Rolnicze należą
1. Rozdzielenie podmiotu szacującego szkodę od podmiotu
wypłacającego odszkodowanie.
2. Jednoznaczne wyznaczenie instytucji zajmującej się szacowaniem szkód.
3. Utworzenie tzw. funduszu rekompensacyjnego, którego
2015 styczeń
celem byłoby pokrycie różnicy
pomiędzy faktyczną wartością
szkody wyrządzonej przez dziki w
uprawach rolnych, a możliwościami
finansowymi kół łowieckich.
4. Wprowadzenie nadzoru nad
Polskim Związkiem Łowieckim,
jak również nad kołami łowieckimi.
Przypomnijmy, że Trybunał
Konstytucyjny wyrokiem z dnia
10.07.2014 roku orzekł o niezgodności przepisów ustawy Prawo
łowieckie z Konstytucja RP, gdyż
przepisy tej ustawy nie zapewniają
odpowiednich prawnych środków
ochrony praw właściciela nieruchomości prywatnej objętej
obwodem łowieckim. W uzasadnieniu wyroku Trybunał
Konstytucyjny stwierdził, że „prawo łowieckie jako ustawa
uchwalona przed wejściem w życie Konstytucji, nie zostało
dostatecznie dostosowane do jej wymagań. Powinno to skłonić ustawodawcę nie do kolejnej fragmentarycznej nowelizacji , ale do poszukiwania rozwiązań systemowych, które
pozwolą dostosować cały model gospodarki łowieckiej i funkcjonowania podmiotów wykonujących tę gospodarkę do
aktualnie obowiązujących norm konstytucyjnych.”
Niestety przedstawiony projekt uwzględnia bardzo wąski
zakres zmian i nie wyczerpuje, zdaniem samorządu rolniczego
wytycznych Trybunału Konstytucyjnego, a przede wszystkim
nie wnosi istotnych zmian w przepisach odnoszących się bezpośrednio do rolników.
Biorąc powyższe pod uwagę Krajowa Rada Izb Rolniczych
negatywnie zaopiniowała przedstawiony poselski projekt
ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz innych ustaw,
deklarując jednocześnie gotowość współpracy nad przygotowaniem kompleksowej zmiany w/w przepisów.
15
LOGOPEDIA - BADANIA
Mgr Ewelina Makles- logopeda
,,…tylko równomierny rozwój wszystkich funkcji psychicznych warunkuje prawidłowy przebieg oddziaływań logopedycznych.”
J. Cieszyńska
W Polsce opieka logopedyczna spoczywa przede wszystkim na poradniach, które zazwyczaj oferują odpłatne usługi
logopedyczne, oraz na instytucjach oświatowych, w których
natomiast brakuje godzin do tego, aby terapia logopedyczna
mogła być prowadzona zgodnie z ogólnymi standardami.
W związku z tym, zajęcia bardzo często odbywają się w sposób nieregularny, a czas przeznaczany na jedno dziecko jest
skracany do minimum.
Z badań przeprowadzonych w placówkach oświatowych na
terenie Gminy Mykanów wynika, że około 330 dzieci znajduje się pod opieką logopedyczną, co w sumie daje jedynie
około 20% wszystkich dzieci uczęszczających do placówek
na terenie gminy. Poniżej przedstawiam wyniki szczegółowe,
dotyczące opieki logopedycznej w poszczególnych placówkach oświatowych.
z brakiem rodzicielskiej świadomości o wadach czy zaburzeniach mowy, które mogą występować u ich dzieci.
Na czym polega praca logopedy?
Termin logopedia, pochodzi z zestawienia dwóch greckich
wyrazów: Lo’gos - słowa, mowa; paideia - wychowanie.
Najogólniej mówiąc, logopedia jest nauką, w skład której
wchodzi: korygowanie i usuwanie wad wymowy, kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem w
akcie komunikacji, tworzenie innowacyjnych metod mających na celu zapobieganie owym wadom, oraz ponownym
nabywaniu utraconych możliwości np. mowy.
W związku z tym logopeda, zajmuje się:
- Prowadzeniem badań przesiewowych
- Prowadzeniem diagnozy, czyli rozpoznawaniem danych
zaburzeń językowych
- Profilaktyką i korekcją wad wymowy
- Kształtowanie prawidłowego rozwoju mowy
- Kształtowaniem mowy dzieci z różnymi zaburzeniami i upośledzeniami np. słuchu, ośrodkowego układu nerwowego
itd.
- Percepcją słuchową i słowną, czyli rozpoznawaniem i różnicowaniem dźwięków (bodźców słuchowych) oraz umiejętnością rozróżniania barw, kształtów, elementów na danym
tle itd. (bodźców wzrokowych).
- Kształtowaniem prawidłowych relacji interpersonalnych
- Opracowywaniem planów terapii, zabaw i ćwiczeń logopedycznych
- Usprawnianiem funkcji mowy
RODZIC JAKO CZYNNY UCZESTNIK TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
Wyniki te, z jednej strony, mogą być satysfakcjonujące,
ponieważ świadczą o tym, że w naszej gminie większość dzieci rozwija się prawidłowo i nie zauważono u nich żadnych
zaburzeń czy wad wymowy. Z drugiej jednak strony, z moich
obserwacji wynika, że dzieci, które POWINNY zostać objęte
opieką logopedyczną, jest znacznie więcej niż wykazały statystyki. Taka sytuacja wiąże się zapewne, z brakiem funduszy
na zwiększenie liczby godzin logopedycznych, a co najgorsze
16
Rodzicu, nie bój się pracować ze swoim dzieckiem
w domu! Nie tłumacz się brakiem czasu na wykonywanie
ćwiczeń, ponieważ to nie jest żaden argument, który mógłby cię w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać. Zrozum, że
jesteś pierwszym wzorcem, a wręcz mentorem, dla swojego dziecka i to przede wszystkim od ciebie zależy jego prawidłowy rozwój!
Jedynym argumentem, może być brak wiedzy logopedycznej, ponieważ nie każdy musi być specjalistą w każdej dziedzinie, aby zadbać o prawidłowy rozwój swojego dziecka.
W związku z tym, postaram się przybliżyć, podstawowe informacji i wskazówki dotyczące rozwoju mowy dziecka, na
które należy zwrócić uwagę.
W rozwoju mowy wyszczególniamy 4 okresy:
ORES MELODII
trwa on od urodzenia do 1 roku życia, w tym okresie pojawiają się pierwsze formy komunikacji z otoczeniem, takie jak
styczeń 2015
płacz i krzyk dziecka, pojawia się wokalizacja, czyli pierwsze
dźwięki dziecka:
w 2 i 3 miesiącu pojawia się głużenie, czyli dźwięki typu: Ga
aga aha itd.,
w 6 miesiącu gaworzenie, czyli powtarzanie ciągów sylabowych typu ma-ma, ba-ba ( jeśli nie zauważymy w 6 miesiącu
gaworzenia, może to oznaczać, że nasze dziecko ma problemu
ze słuchem),
w 7-8 miesiącu dziecko reaguje na mowę (w tym na swoje
imię) oraz różnicuje dźwięki i ich ton,
w 10 miesiącu pojawia się echolalia, czyli powtarzanie
zarówno własnych jak i zasłyszanych słów,
w 12 miesiącu pojawiają się pierwsze wyrazy, które są wypowiadane ze zrozumieniem.
Głoski: samogłoski (oprócz ę, ą), spółgłoski: p, b, m, pi,
bi, mi
OKRES WYRAZUtrwa od 1 do 2 roku życia- dziecko rozumie więcej słów
niż jest w stanie wypowiedzieć, uczy się mowy poprzez naśladowanie, dlatego tak ważne jest staranne mówienie do dziecka, bez żadnych zniekształceń, gwar i zdrobnień (jeśli chcemy
aby nasze dziecko prawidłowo się wypowiadało, sami powinniśmy mu dawać przykład), pojawiają się onomatopeje, czyli
wyrazy dźwiękonaśladowcze np. mu, hau-hau, w tym okresie
można zauważyć początki mowy spontanicznej, a
po 15 miesiącu życia można zaobserwować znaczy wzrost
słów wypowiadanych przez dziecko, co ma związek z rozwojem ruchowym oraz umysłowym (poznawanie otaczającego
go świata i nazywanie nowych dla niego przedmiotów).
Głoski: okres melodii +t, d, ś, ź, ć, dź, ń, j
OKRES ZDANIA
trwa od 2 do 3 roku życia- następuje tu rozkwit dziecięcej
mowy, powstają pierwsze zdania (zazwyczaj twierdzące,
następnie pytające i rozkazujące), w budowaniu zdań można
zauważyć zastępowanie głosek trudnych głoskami prostymi
(wiąże się to ze słabą pionizacją języka, która około 4 roku
powinna zostać ukształtowana), mowa dziecka jest zrozumiała
dla rodziny oraz dla otoczenia, w tym okresie dziecko powinno prawidłowo wypowiadać wszystkie samogłoski oraz niektóre spółgłoski np. p, b, m, w, f, t, d, ch, ń, k, g, l,
pod koniec 3 roku powinny się pojawić głoski s, z, c, dz,
2015 styczeń
które wcześniej były zastępowane przez zmiękczenia: ś, ź, ć,
dź.
Głoski: okres melodii i wyrazu + samogłoski ę i ą, w, f,
wi, fi, l, li, k, g, ki, gi, ch, chi, ł, s, z, c, dz
OKRES MOWY SWOISTEJ
od 3 do 7 roku życia, ciągły rozwój mowy, wzbogacanie
słownictwa, budowanie zdań złożonych, dziecko budując zdania często opuszcza dane sylaby np. zupa midorowa (zupa
pomidorowa), tworzy neologizmy, czyli własne nowe nazwy
na dane przedmioty, realizowanie głoski r jako ,,j” lub ,,l”,
następuje utrwalenie głosek s, z, c, dz,
w 5 roku życia zaczynają pojawiać się głoski sz, ż, cz, dż,
co najważniejsze w wieku 5 lat, dziecko powinno wymawiać
już głoskę r!,
w wieku 6 lat dziecko powinno mieć opanowane już
wszystkie głoski, jeśli do tego momentu nadal pewne głoski
się nie pojawiają, dziecko będzie mieć trudności z szkole
z czytaniem i pisaniem.
Głoski: 3 rok życia- wszystkie głoski oprócz sz, ż, cz, dż,
4 rok życia- sz, ż, cz, dż, 5 rok życia- r, 6 rok życia- mowa
całkowicie opanowana!!!
W kolejnym artykule przedstawię:
- między niezakończonym rozwojem mowy, opóźnionym rozwojem mowy, wadą wymowy a odmiennymi realizacjami
- klasyfikację najczęstszych wad wymowy
- praktyczne ćwiczenia, które można wykonywać z dzieckiem
w domu
POMOC LOGOPEDYCZNA
Drogi czytelniku!
Jeśli zauważyłeś niepokojące cię, nieprawidłowości w wymowie twojego dziecka, czytaniu i pisaniu, bądź w jego zachowaniu, lub jesteś już pod opieką logopedy, ale nadal masz
jeszcze wiele pytań i wątpliwości dotyczących prawidłowego
korygowania zaburzeń i wad wymowy, napisz do mnie. Służę
pomocą na każde pytanie, zarówno pod względem teoretycznym, jak i najważniejszym, praktycznym.
Wszelkie pytania proszę kierować na mój adres e-mailowy:
[email protected]
17
Karnawałowe krakersy z serem
Na karnawałowym stole idealnie sprawdzaja się słone przekąski. Małe ciasteczka, nie słodkie, a właśnie z ostrzejszymi
przyprawami i ziołami. Można je np.
porwać w biegu, między jednym tańcem
a drugim. Ser ma tę właściwość, że
powoduje wybrzuszanie ciasta, przez co
wydają się bardzo lekkie. Nie trzeba
dodawać soli, wystarczą ser i przyprawy.
Składniki:
15 dag mąki
2 kopiate łyżeczki sproszkowanego
curry
10 dag masła, schłodzonego i pokrojonego w kostkę
8 dag sera żółtego o wyrazistym smaku
2 łyżeczki maku, czarnuszki lub sezamu
1 łyżka zrumienionej cebulki
1 żółtko
kminek, siemię i sezam do posypania
Przygotowanie:
Wyłóż pergaminem dwie blachy do
pieczenia. Rozgrzej piekarnik do 190
st.C.
Przesiej do miski mąkę, dodaj curry.
Wsyp kostki masła i całość rozetrzyj
palcami tak, żeby mieszanka przypominała okruchy. Wsyp starty ser, mak
(czarnuszkę lub sezam), cebulę, wbij
żółtko i zagnieć twarde ciasto. Zawiń je
w folię i włóż do lodówki na około pół
godziny.
Rozwałkuj cienko ciasto na posypanej mąką stolnicy. Powycinaj ciasteczka
foremką w dowolne kształty, poukładaj
je na przygotowanych blachach. Posmaruj z wierzchu mlekiem i posyp kminkiem lub ziarnami.
Wstaw do rozgrzanego piekarnika
i piecz około 20 minut. Krakersy powinny być lekko zrumienione i chrupiące.
Wyciąg, przestudź. Można je jeść na
ciepło.
Poza sezonem karnawałowym idealnie nadają się także jako słono-pikantny
dodatek np. do czerwonego barszczyku.
Smacznego!
Taekwondo Olimpijskie klub KANTOR
13 grudnia w Śremie odbył się FINAŁ
międzynarodowej ligi taekwondo.
W kategorii do 10 lat,
czyli bez konkurencji walk:
Nasz klub reprezentowało 8
zawodników i wszyscy wrócili
z medalami:
Kacper Dobrzański - 1 miejsce POOMSE, 1 miejsce DOLYO CHAGI, 1 miejsce TWIO AP CHAGI
Tymon Sapała - 3 miejsce DOLYO
CHAGI
Jakub Motyl - 1 miejsce WALKI;
Julia Pirecka - 2 miejsce WALKI;
Nicol Firek - 1 miejsce WALKI, 3 miejsce TWIO AP CHAGI
Krystian Szymonik - 3 miejsce walki, 2
miejsce POOMSE, 2 miejsce DOLYO,
CHAGI, 2 miejsce TWIO AP CHAGI;
Igor Sapała - 2 miejsce WALKI, 3
miejsce POOMSE, 3 miejsce DOLYO
CHAGI;
Dominika Kaczyńska - 1 miejsce WALKI
18
Nasz klub DRUŻYNOWO zajął II
MIEJSCE W KONKURENCJI WALK
ze 172 punktami w klasyfikacji rocznej.
Zdobyliśmy puchar, jeden punkt i mielibyśmy I MIEJSCE. Jest to duży sukces,
ponieważ w całej lidze brało udział 27
klubów z Polski i Niemiec
Zapraszamy na treningi od stycznia
2015
informacje na www.taekwondo-kantor.pl
styczeń 2015

Podobne dokumenty

Pobierz Bim Czerwiec 2015

Pobierz Bim Czerwiec 2015 GOK Mykanów przystąpił do opracowania nowej strategii rozwoju działalności społeczno-kulturalnej. Również w tym

Bardziej szczegółowo