3. Zapytanie ofertowe samochód dostawczy

Transkrypt

3. Zapytanie ofertowe samochód dostawczy
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
P.P.H. EDIMA
Ul. Polna 6
37-400 Nisko
Tel. 15 841 33 26
Nisko, 23.09.2010
miejscowość data
(Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/
Imię i nazwisko, adres , tel. kupującego)
………………
………………..
…………………
………………………
Nazwa i adres oferenta
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty* na:
Samochód dostawczy do 3,5 tony z zabudową specjalną do przewozu odzieży.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
• nazwę i adres oferenta,
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
• wartość oferty (netto oraz brutto),
• termin ważności oferty,
• pełną nazwę składającego zamówienie.
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji,
dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty,
maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Termin składania ofert upływa w dniu: 18.10.2010
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1.
2.
3.
4.
Cena….......................................................................- 100 %
..................................................................................- .……%
...................................................................................- …....%
................................................................................... - ..…..%
Razem ..…..-. 100 %
............................................................
(podpis beneficjenta/osoby reprezentującej
beneficjenta/pełnomocnika + pieczątka)

Podobne dokumenty