DOSTAWY ŻYWNOŚCI TRYB: PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA

Transkrypt

DOSTAWY ŻYWNOŚCI TRYB: PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA
DOSTAWY ŻYWNOŚCI
TRYB: PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
Nazwa i siedziba Wykonawcy :
…......................................................
….....................................................
A. OFERTA
Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę żywności w pakietach
1. Oferujemy realizację zamówienia na dostawę artykułów spożywczych w części :
…....................................................................................................................................
w zakresie określonym w uszczegółowieniu stanowiącym załącznik nr 1 .
Cena oferowanych artykułów będzie stała przez cały okres dostaw .
2. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do
niego zastrzeżeń , zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty .
3. Oświadczamy , że zawarty w Zapytaniu Ofertowym projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na określonych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego .
Podpisano :
…................................................
…...............................................
(upełnomocniony przedstawiciel)

Podobne dokumenty