Następny rezerwat w województwie śląskim z zadaniami ochronnymi

Transkrypt

Następny rezerwat w województwie śląskim z zadaniami ochronnymi
Następny rezerwat w województwie śląskim z
zadaniami ochronnymi
2014-09-22
4 września 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach ustanowił zadania ochronne dla
rezerwatu przyrody Kępina położonego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Konieczność opracowania zadań ochronnych dla tego rezerwatu, znajdującego w granicach obszaru Natura
2000 Źródła Rajecznicy, wynika z obserwacji prowadzonych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w
Katowicach we współpracy z Nadleśnictwem Koniecpol oraz raportu rocznego Monitoringu gatunków i siedlisk
przyrodniczych przeprowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Zadania ochronne
wprowadzone zarządzeniem, będą obowiązywały przez najbliższych pięć lat tj. do 3 września 2019 r.
Zadania ochronne mają charakter tymczasowy i sporządza się je do czasu ustanowienia planu ochrony
rezerwatu przyrody. Mogą być one ustanawiane na rok lub więcej, nie dłużej jednak niż na 5 lat. Realizacja
zadań ochronnych określonych w zarządzeniu niezbędna jest dla zachowania charakterystycznych dla tego
rezerwatu zbiorowisk roślinnych, źródlisk i wywierzysk, a także dla zapewnienia właściwego stanu ochrony
warzuchy polskiej, rośliny objętej ochroną ścisłą. Warzucha polska endemitem czyli bardzo rzadkim gatunkiem,
który występuje wyłącznie na ograniczonym obszarze, w tym wypadku na terenie ostoi jurajskich. Nigdzie
indziej na świecie nie można jej spotkać.
-----------------------------Źródło: RDOŚ w Katowicach
Fot.: RDOŚ w Katowicach
Rezerwat przyrody Kępina

Podobne dokumenty