kleeberga 3 gzyms

Transkrypt

kleeberga 3 gzyms
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45410000-4
Tynkowanie
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
Naprawa gzymsu
ul. Gen. Franciszka Kleeberga 3
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga 3
ul. Żwirki 23, 41-940 Piekary Śląskie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Marcin Niepiekło
13.06.2016
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
13.06.2016
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
kleeberga 3 gzyms
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Naprawa tynków zewnętrznych ściany szczytowej
1 KNR-W 4-01 Odbicie tynków zewnętrznychz zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi- m2
0701-02
larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ok.30%
analogia
poz.4*0.3
m2
2 KNR-W 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia- m2
0704-02
nach i stropach zaprawą cementową
poz.4*2
m2
3 KNR-W 4-01 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szla0723-03
chetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o
analogia
powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - ok. 20%
poz.4*0.2*2
6 KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15
m2
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m
m2
poz.4
m2
Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4)
-2-
Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32813 Użytkownik: ZGM Piekary Śląskie
Razem
58.800
RAZEM
58.800
392.000
RAZEM
392.000
78.400
RAZEM
78.400
196.000
RAZEM
196.000
196.000
RAZEM
196.000
m2
4 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, m2
0726-03
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
196
m2
5 KNR 2-02
1610-02
Poszcz.
kleeberga 3 gzyms
Lp.
Podstawa
KOSZTORYS INWESTORSKI
Opis
Jedn.
przedm.
Naprawa tynków zewnętrznych ściany szczytowej
1 KNR-W 4-01
Odbicie tynków zewnętrznychz zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
0701-02
odbicia do 5 m2 - ok.30%
analogia
2 KNR-W 4-01
Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z
płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cemen0704-02
tową
3 KNR-W 4-01
Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe,
półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pusta0723-03
ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni
analogia
do 5 m2 w 1 miejscu - ok. 20%
4 KNR-W 4-01
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
0726-03
pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
5 KNR 2-02 1610- Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości
do 16 m
02
6 KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4)
z.sz.5.15
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
-3-
Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32813 Użytkownik: ZGM Piekary Śląskie
Ilość
m2
58.800
m2
392.000
m2
78.400
m2
196.000
m2
196.000
Cena jedn.
Wartość