załącznik nr 11

Transkrypt

załącznik nr 11
Zał. nr 11 do ZW 67 /2012
Decyzja
Rektora Politechniki Wrocławskiej
z dnia ………………..
w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe
Na podstawie p. 9.1 Zarządzenie Wewnętrznego w sprawie organizacji studiów podyplomowych w
Politechnice Wrocławskiej, na wniosek Dyrektora CKU / kierownika …………………………………….
…………………………………………..……………...………………* z dnia …………………………..,
ustalam opłatę za studia podyplomowe
pt. ……………………………………………….………………………………………………… w roku
akademickim ……….., prowadzone na Wydziale ……………………………………...………………….,
w wysokości ……………………………. zł za całość studiów podyplomowych.
Wysokość opłaty w ………………... ratach wynosi ………………….. zł.
………………………………………………..
podpis Rektora
*niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty