pełnomocnictwo ogólne

Transkrypt

pełnomocnictwo ogólne
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE
Ja niżej podpisany …………………zamieszkały w ……………………… przy ul.
……………………………, legitymujący się …………………………nr wydanym w dniu
……………………przez …………………………… oświadczam, że do prowadzenia w
moim
imieniu
działalności
gospodarczej
……………………
ustanawiam
pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udzielam ………………………, urodzonemu w dniu …………
w………………………,
……………………
stale
zamieszkałym
legitymującym
się
w
………………………
………………………
przy
ul.
nr…………………
wydanym w dniu…………… przez i upoważniam go do występowania w moim
imieniu przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami
i bankami oraz do składania wszelkich oświadczeń i wniosków, a także do
reprezentowania mnie przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy,
uczestnika
postępowania
i
do
udzielenia
w
moim
imieniu
dalszych
pełnomocnictw.
Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do prowadzenia i zarządzania moim
przedsiębiorstwem pod nazwą …………………, mieszczącym się w ……………
przy ul. ………………, zarejestrowanym w …………………… pod nr…………… oraz
do finansowych i podejmowania innych czynności, które okażą się konieczne w
związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie.
…………………… dnia …………
…………………
(podpis)

Podobne dokumenty