D - Sąd Okręgowy | W Ostrołęce

Transkrypt

D - Sąd Okręgowy | W Ostrołęce
Sygn. akt II Ka 67/16
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 29 marca 2016 r.
Sąd Okręgowy w Ostrołęce II Wydział Karny
w składzie:
Przewodniczący SSO. Jerzy Pałka
Sędziowie SO. Ryszard Warda
SO. Anna Łaszczych (spr)
Protokolant Dorota Dziczek
przy udziale Prokuratora Okręg. Adama Kolbusa
po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2016 r.
sprawy E. W.
oskarżonego o przestępstwo z art. 279 § 1 k.k.
na skutek apelacji, wniesionej przez prokuratora
od wyroku Sądu Rejonowego w Przasnyszu
z dnia 11 grudnia 2015 r. sygn. akt II K 647/15
orzeka:
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Przasnyszu do ponownego rozpoznania
Sygn. akt. II Ka 67/16
UZASADNIENIE
E. W. został oskarżony o to, że:
w nocy na dzień 30 sierpnia 2015 r. w m.sc. D. gm. Jednorożec woj. (...) po uprzednim wybiciu szyby w prawych
przednich drzwiach dostał się do wnętrza samochodu marki S. (...) nr rej. (...) skąd następnie zabrał w celu
przywłaszczenia radioodtwarzacz samochodowy marki P., bańkę z płynem do spryskiwaczy oraz trójkąt ostrzegawczy
o łącznej wartości 170 zł na szkodę W. M.
to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k.
Sąd Rejonowy w Przasnyszu wyrokiem z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie sygn. akt II K 647/15:
I. oskarżonego E. W. uznał za winnego dokonania zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w
zw. z art. 37 a k.k. skazał go na karę 9 (dziewięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania
nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym.
II. zwolnił oskarżonego od opłaty oraz pozostałych kosztów sądowych i obciążył nimi Skarb Państwa.
Powyższy wyrok zaskarżył w całości na niekorzyść oskarżonego E. W. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu
i na podstawie art. 427 § 2 k.p.k. i art. 438 pkt. 1 k.p.k. zarzucił wyrokowi:
obrazę prawa materialnego tj. art. 37 a kodeksu karnego poprzez jego niesłuszne zastosowanie w niniejszej sprawie,
polegające na przyjęciu, w ślad za błędnym wnioskiem prokuratora, że do przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. zarzucanego
oskarżonemu i zagrożonemu karą pozbawienia wolności w wymiarze 10 lat, możliwe jest zastosowanie art. 37 a
kodeksu karnego i wymierzenie kary ograniczenia wolności, w sytuacji, gdy reguły zawarte w tym przepisie mają
zastosowanie tylko i wyłącznie do przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat.
W konkluzji apelacji prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Przasnyszu.
Sąd Okręgowy zważył co następuje:
Apelacja prokuratora jest zasadna i została uwzględniona.
Trafnie podnosi prokurator w apelacji zarzut obrazy prawa materialnego, a mianowicie art. 37 a k.k. Przepis art. 37 a
k.k. stanowi, że jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast
tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1, 2 lub 4. Oskarżonemu E.
W. zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 279 § 1 k.k., które podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat
10. Prokurator złożył wniosek w trybie art. 335 § 1 k.p.k. o wydanie wyroku wobec oskarżonego bez przeprowadzenia
rozprawy i wymierzenie mu przy zastosowaniu art. 37 a k.k. kary 9 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem
wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.
Sąd Rejonowy wniosek ten uwzględnił, powielając błąd prokuratora. Sąd nie mógł zastosować wobec oskarżonego
E. W. przepisu art. 37 a k.k. i wymierzyć mu kary ograniczenia wolności. Tego rodzaju uchybienie musi skutkować
uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.
Z tych względów z mocy art. 437 § 2 k.p.k. Sąd Okręgowy orzekł, jak w wyroku.

Podobne dokumenty