20161107 informacja dot. złożonych ofert

Komentarze

Transkrypt

20161107 informacja dot. złożonych ofert
URZĄD REJESTRACJI
PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
AL. JEROZOLIMSKIE 181C; 02-222 WARSZAWA; TEL. +48 22 492-11-00; FAX +48 22 492-11-09
NIP 521-32-14-182
REGON 015249601
UR.GDG.DGZ.26.12.2016.SC.01
Warszawa, 7 listopada 2016 r.
DOTYCZY:
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych
równowartość kwoty 135 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na WYKONANIE, WDROŻENIE ORAZ UTRZYMANIE
(WSPARCIE) TECHNICZNE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO REJESTRACJI PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH – POBIS (numer sprawy:
UR.GDG.DGZ.26.12.2016.SC)
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
jako ZAMAWIAJĄCY w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (PZP - Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) oraz pkt 7.4 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ), informuje o tym, że:
1) w postępowaniu wpłynęły oferty, których otwarcie odbyło się w dniu 7 listopada 2016 r. o godz.11:00
w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO;
2) bezpośrednio przed otwarciem ofert upoważniony przedstawiciel podał kwotę, jaką ZAMAWIAJĄCY
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 480 000,00 PLN brutto, w tym nie więcej niż
400 000,00 PLN brutto za realizację Etapu 1.;
3) w terminie składania ofert, tj. do 7 listopada 2016 r. godz. 10:00 oferty złożyli następujący WYKONAWCY:
nr
nazwa (firma) albo imię i nazwisko WYKONAWCY,
oferty siedziba albo miejsce zamieszkania i adres WYKONAWCY
cena brutto
za Etap 1.
cena brutto za
Etap 2./10 m-cy
1.
Alterout IT Sp. z o.o.
80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1/1508
[email protected]
140 835,00 PLN 126 936,00 PLN
2.
Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179
[email protected]
399 877,92 PLN 98 400,00 PLN
3.
TRONIX Sp. z o.o.
05-220 Zielonka, Wrzosowa 37a
[email protected]
375 150,00 PLN 98 400,00 PLN
4.
Aspello Sp. z o.o.
53-324 Wrocław, Al. Gen. Józefa Hallera 80/2
[email protected]
243 540,00 PLN 61 500,00 PLN
termin
wykonania
Etap 1.
do 2016-12-19
Etap 2.
do 2017-10-31
Etap 1.
do 2016-12-19
Etap 2.
do 2017-10-31
Etap 1.
do 2016-12-19
Etap 2.
do 2017-10-31
Etap 1.
do 2016-12-19
Etap 2.
do 2017-10-31
warunki
płatności
przyjęto jak we
wzorze umowy
przyjęto jak we
wzorze umowy
przyjęto jak we
wzorze umowy
przyjęto jak we
wzorze umowy
Wszyscy WYKONAWCY złożyli wraz ze swoją ofertą oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, ze zm.).
Żaden z WYKONAWCÓW nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.