Wykaz pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia Lp. Marka

Transkrypt

Wykaz pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia Lp. Marka
Zamawiający: Gmina Lutocin
Przetarg nieograniczony na "Dowóz dzieci do szkół"
_____________
BDK.271.2.2014
Załącznik Nr 7 do SIWZ
...............................................
(pieczęć wykonawcy)
Wykaz pojazdów
niezbędnych do wykonania zamówienia
Lp.
Marka i typ pojazdu
Rok produkcji
Liczba
sztuk
Forma władania
.........................., dn. ………………..
...........................................................
/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/

Podobne dokumenty