odpowiedź nr 1 Zamawiającego dla wykonawców

Transkrypt

odpowiedź nr 1 Zamawiającego dla wykonawców
Wrocław, 23.01.2008 r.
Sprawa nr NA-P/ 3 /2008
Przetargu nieograniczonego o warto ci szacunkowej powy ej 14.000,00 euro
Wykonawcy bior cy udział w post powaniu
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostaw mebli laboratoryjnych dla Katedry Anatomii
Patologicznej Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii S dowej Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówie Publicznych Zamawiaj cy odpowiada na
pytania Wykonawcy, które brzmi :
Zestaw pyta Nr 1 z dnia 23.01.2008 rok
Pytanie nr 1
Czy Zamawiaj cy dopuszcza , aby w stole z pozycji nr 2 (stole laboratoryjnym przy ciennym
ze stanowiskiem do mycia o wymiarach: 3100x750 h=900) w pomieszczeniu nr 2 zastosowane
były dodatkowe dwie spoiny w miejscach umieszczenia zlewu dwukomorowego?
Pytanie nr 2
Czy Zamawiaj cy wymaga, aby w stole z pozycji nr 2 (stole laboratoryjnym przy ciennym
ze stanowiskiem do mycia o wymiarach: 3100x750 h=900) w pomieszczeniu nr 2 była
dodatkowa szafka o szeroko ci 1200mm pod zlewozmywak?
Istniej ce szafki o szeroko ciach 900mm nie pomieszcz zlewu dwukomorowego. Jaki ma
by układ zabudowy pod blatem w stole?
Pytanie nr 3
Czy Zamawiaj cy wymaga, aby w stołach, w których nie ma szafek podwieszanych u yte
były maskownice miejsc do siedzenia oraz maskownice czołowe?
Odpowiedzi Zamawiaj cego:
Ad. 1.
Tak
Ad. 2.
Pod zlewem dwukomorowym ma by szafka, która zmie ci si pod tym zlewem.
Ad.3.
Nie wymaga si .
Zatwierdzam
Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Józef Szlachta
Otrzymuj :
1. Wykonawcy bior cy udział w post powaniu.
2. UP/NAP/aa
1z1