Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia

Transkrypt

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia
!
!"
"#$
()
*
+, & - )
42
0
)/
2
2
/
8*
"&'()*
(
%
# $%
& '
. * /
0!
,
*
5!
, ,
6 7) * 8
!
:
1*
+,
2 ,
*!
.
2
,
23 2
1 91
1. Czy Zamawiaj cy dopuszcza pojazd posiadaj cy przedni
szyb
z filtrem
przeciwsłonecznym?
2. Czy Zamawiaj cy dopuszcza pojazdy nieposiadaj ce certyfikatu i raportu z bada
poziomu bezpiecze stwa konstrukcji nadwozia według programu EURO –NCAP?
3. Czy Zamawiaj cy dopuszcza zagłówki pierwszych rz dów siedze bez regulacji k ta
ich pochylenia?
4. Czy Zamawiaj cy ze wzgl du na krótki termin realizacji kontraktu i potrzeb zło enia
zamówienia pojazdów fabryce:
- dopuszcza wszystkie pojazdy w jednym kolorze
- proporcjonalne ilo ci pojazdów ( bez kolorów wyszczególnionych w SIWZ).
+ "+!*, -*
;
()
*
+,
,
*
*
+,
+ 59 7!
2)
, 1 , )
;
()
*
+,
,
* /
*
+,,
6, 27 2
2 5
)
5
, 2
2 ,
*
1
) #4<=> ;0
; 3
()
*
+,
,
1
/ /
,
6 9/
5
!,
* +2 ,
6 ,
6!
; '
()
*
+,
!
9
/2 2 )
! ,
* 2 2
2 59 18
)/
* / 75 ,:
&
,
2,
6 * /
* ) !
&
,
* ! ! , * / 2 ?5
!/
, /!
,
6 %@
.(A
"
.
/% 0
01
2
3
3 0
3, 45*-( 6!*
,7 "89:*
4-)&4;
!" # (73 8
, 3
%<(
.
#
#
:
2 ,
*! .
&
,
2
2
2
()
*
+,

Podobne dokumenty