Oświadczenie o zamiarze stałego pobytu

Transkrypt

Oświadczenie o zamiarze stałego pobytu
……………………………………………
Miejscowość, data
……………………………………………..
Imię i Nazwisko
(Adres)
Oświadczenie o zamiarze stałego pobytu
Oświadczam , że przebywam w ………………..………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(dokładny adres)
z zamiarem stałego pobytu.
…………………………………………..
( czytelny podpis)

Podobne dokumenty