w formacie PDF.

Transkrypt

w formacie PDF.
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych
i obywatelskich
Ja, niżej podpisany/a………………………………………..……………….………………………..………..
zamieszkały/a …………………………………………………..………………………………..………………
legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……………………..…… Nr ……………………………
wydanym przez ……………………………………………………………..……………………………..…….
świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie
fałszywych zeznań oświadczam, że mam obywatelstwo polskie i korzystam z pełni praw cywilnych i
obywatelskich.
………………………………………..………
(miejscowość, data)
…………………………….……………..
(podpis)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby konkursu OO-113/9/16
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).
………………………………………..………
(miejscowość, data)
…………………………….……………..
(podpis)